Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. , 18911953 (aged 62 years)

Name
Χαράλαμπος /Νάσκας/ Δ.
Given names
Χαράλαμπος
Surname
Νάσκας
Name suffix
Δ.
Nickname
Λάμπης
Birth 1891 33
Citation details: Έτος 1891
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 6 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76
Birth of a sonΔημοσθένης Νάσκας Χ.
1924 (aged 33 years)
Citation details: Έτος 1923
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΕλένη Νάσκα Χ.
1925 (aged 34 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΛευκοθέα Νάσκα Χ.
1927 (aged 36 years)

Death of a fatherΔημήτριος Νάσκας
before 1928 (aged 37 years)

Birth of a daughterΑφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ.
1933 (aged 42 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΘεόδωρος Νάσκας Χ.
1935 (aged 44 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΝικόλαος Νάσκας Χ.
April 1, 1938 (aged 47 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 50 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα
Death of a sonΔημοσθένης Νάσκας Χ.
1950 (aged 59 years)

Citation details: Έτος 1923
Date of entry in original source: 1926
Death of a motherΑφροδίτη Κατσανάκη Γ.

Death October 17, 1953 (aged 62 years)

Family with parents
father
mother
elder sister
3 years
elder brother
2 years
himself
Family with ? Ανωγιάτη
himself
partner
Family with Μαρία Κατσανάκη Χρ.
himself
partner
son
19241950
Birth: 1924 33 24Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1950
2 years
daughter
19251983
Birth: 1925 34 25Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: November 14, 1983
3 years
daughter
son
daughter
People/_27022028_10156020951473610_1693650698057609855_o_1.jpg
19332019
Birth: 1933 42 33Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: January 23, 2019Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
3 years
son
3 years
son
Shared note

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Χ. Νάσκα αλλά και τον Τάσο Ν. Τσουρά οι πατεράδες τους Χαράλαμπος (Λάμπης) Νάσκας και Νίκος Κ. Τσουράς ήταν συγγενείς, πιθανότατα 3α ξαδέλφια.

Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth
Media object
Media object
Citation details: Οικογένεια Νίκου Χ. Νάσκα
fancy-imagebar
Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Μάρκος Χατζής (–) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Αστερόπη Παχωπού (–) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011)