Μιχαήλ Δράκος Σπ. , 1884

Name
Μιχαήλ /Δράκος/ Σπ.
Given names
Μιχαήλ
Surname
Δράκος
Name suffix
Σπ.
Birth 1884
Citation details: Έτος 1884
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΑπόστολος Δράκος Σπ.
1888 (aged 4 years)
Citation details: Έτος 1890
Date of entry in original source: 1926

Διαγράφηκε από τα μητρώα αρρένων της κοινότητας Καμαρίνας από το έτος 1890 και εγγράφηκε σε αυτό του 1888 δυνάμει της υπ.αριθμ. 8410/28-10-1929 απόφασης της νομαρχίας Πρεβέζης του 7633 εγγράφου τυο στρατιωτικού γραφείου Πρεβέζης και της υπ.αριθμ. 59 αποφ. της ΙΧ Μεραρχίας

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΗλίας Δράκος Σπ.
1897 (aged 13 years)
Citation details: Έτος 1897
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 13 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΣτυλιανή Στέλιω Δράκου Μ.
1923 (aged 39 years)

Birth of a daughterΣοφία Δράκου Μ.
1925 (aged 41 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΜαγδαληνή Μυγδάλω Δράκου Μ.
June 9, 1933 (aged 49 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 57 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 73 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a granddaughterΒέρα Κοντογιάννη Θ.
1961 (aged 77 years)

Birth of a granddaughterΕλένη Νίτσα Νάσκα Ν.
1967 (aged 83 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΜαρία Νάσκα Ν.
1970 (aged 86 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a wifeΑλεξάνδρα Τσάντα Πήλιου Σπ.
April 26, 1977 (aged 93 years)

Death of a brotherΗλίας Δράκος Σπ.
1993 (aged 109 years)

Birth of a daughterΛαυρεντία Λαυρία Δράκου Μ.

Τα αναφερόμενα αντικείμενα σε αυτήν τη σημείωση αν και αναφέρονται απουσιάζουν, γι'αυτό και δημιουργήθηκαν όταν εκτελέσατε το εργαλείο 'Έλεγχος και Επιδιόρθωση' την 31/8/2020 11:54:10 μμ.

Death of a fatherΣπυρίδων Δράκος ?1

Death of a motherΒασιλική Μήτση Κ.

Death
Yes

Family with parents
father
mother
elder brother
5 years
himself
5 years
younger brother
sister
younger brother
Family with Αλεξάνδρα Τσάντα Πήλιου Σπ.
himself
partner
son
daughter
daughter
3 years
daughter
1925
Birth: 1925 41 27Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
9 years
daughter
Shared note

Κουμπάρος ο Παναγιώτης Δασκάλας

Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth
fancy-imagebar
Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Σταματία Παππά Β. (–) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Μάρκος Χατζής (–) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019)