Αθανάσιος Παπαναστασίου Αν. , 18661920 (aged 54 years)

Name
Αθανάσιος /Παπαναστασίου/ Αν.
Given names
Αθανάσιος
Surname
Παπαναστασίου
Name suffix
Αν.
Birth 1866 20
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΣπυρίδων ΣπυροΓκαμήλας Παπαναστασίου Αν.
1874 (aged 8 years)
Citation details: Έτος 1874
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a half-sisterΑλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν.
1883 (aged 17 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 31 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Marriage of a half-siblingΓεώργιος Ραυτόπουλος Οδ.Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν.View this family
January 27, 1902 (aged 36 years)
Birth of a daughterΒασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ.
between 1906 and 1908 (aged 42 years)

Birth of a daughterΕυτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ.
from 1909 to 1910 (aged 44 years)

Birth of a daughterΚλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ.
1912 (aged 46 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΕλένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ.
1914 (aged 48 years)

Birth of a sonΚωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ.
1916 (aged 50 years)
Citation details: Έτος 1916
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a fatherΑναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ?
1917 (aged 51 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΜαρία Παππά Αθ.

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death between 1918 and 1920 (aged 54 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Family with parents
father
mother
himself
9 years
younger brother
sister
sister
Father’s family with Μαρία
father
step-mother
half-sister
Family with ?1
himself
partner
daughter
Birth: Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
Family with Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν.
himself
partner
daughter
5 years
daughter
4 years
daughter
3 years
daughter
3 years
son
Θωμάς Παππάς Χρ. + Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν.
partner’s partner
partner
step-son
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Death

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death
fancy-imagebar
Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020)