Γεώργιος Κλάπας Δ. , 1897

Name
Γεώργιος /Κλάπας/ Δ.
Given names
Γεώργιος
Surname
Κλάπας
Name suffix
Δ.
Birth 1897 43
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 0)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a fatherΔημήτριος Κλάπας Ευ.
February 3, 1936 (aged 39 years)
Citation details: Έτος 1854
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 44 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 60 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a sisterΑνδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ.
April 10, 1977 (aged 80 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death

Ο Γιώργος πέθανε από τέτανο ενώ ήταν φαντάρος Η αδελφή του Ελισάβετ έλεγε πως είχε άδεια από το στρατό ή γύρισε από το στρατό και ενώ χόρευε στο Σαιτάν Παζάρ τον χτύπησε το παπούτσι του από όπου και ο τέτανος !!!

Πηγή : Σαββούλα Καραλή - Βασιλική Κοτσίνη

Family with parents
father
18541936
Birth: 1854Μαρτανιοί, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: February 3, 1936Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
sister
elder sister
People/_38612158_10156508954438610_321070567975288832_n.jpg
18881977
Birth: November 12, 1888 34Μαρτανιοί, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: April 10, 1977Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
7 years
elder sister
3 years
himself
1897
Birth: 1897 43Μαρτανιοί, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
BirthView

Στην πεδιάδα της Λάμαρης, αναφέρεται και σαν συνοικισμός της Καμαρίνας από την οποία βρίσκονταν νοτιότερα, γύρω από τον Αγ.Γεώργιο (εγκαταλειμμένη εκκλησία). Καταστάφηκε το 1896 από τον Χουσεϊν Ντίνο.

DeathView

Ο Γιώργος πέθανε από τέτανο ενώ ήταν φαντάρος Η αδελφή του Ελισάβετ έλεγε πως είχε άδεια από το στρατό ή γύρισε από το στρατό και ενώ χόρευε στο Σαιτάν Παζάρ τον χτύπησε το παπούτσι του από όπου και ο τέτανος !!!

Πηγή : Σαββούλα Καραλή - Βασιλική Κοτσίνη

fancy-imagebar
Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Μάρκος Χατζής (–) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Σταματία Παππά Β. (–) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Ελένη Χήτα (1937–2021) Φωτεινή … (–) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–)