Αναστασία Τασούλα Τότσικα ?1 ,

Name
Αναστασία /Τότσικα/ ?1
Given names
Αναστασία
Surname
Τότσικα
Name suffix
?1
Nickname
Τασούλα
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΚλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ.
1912

Birth of a daughterΜελπομένη Ματσαϊδώνη Σπ.
1920

Birth of a granddaughterΧαρίκλεια Πήλιου Σπ.
March 18, 1929
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΔημήτριος Τάκης Πήλιος Σπ.
December 8, 1933

Birth of a grandsonΓεώργιος Πήλιος Σπ.
1935

Marriage of a childΣπυρίδων Πανάγος Δ.Μελπομένη Ματσαϊδώνη Σπ.View this family
December 12, 1937

Death of a husbandΣπυρίδων Ματσαϊδώνης Μ.
1938

Citation details: Έτος 1874
Date of entry in original source: 1926
Birth of a grandsonΣταύρος Πίπας Πήλιος Σπ.
1938
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΔημήτριος Τζίμης Πανάγος Σπ.
May 11, 1940
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a grandsonΓεώργιος Πανάγος Σπ.
April 18, 1946
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΑναστασία Πανάγου Σπ.
1948
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Marriage of a granddaughterΔημήτριος Τάκης Πήλιος Σπ.Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ.View this family
1960

Death of a daughterΚλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ.
December 12, 1984

Death of a daughterΜελπομένη Ματσαϊδώνη Σπ.
December 21, 1997

Death of a grandsonΣταύρος Πίπας Πήλιος Σπ.
September 21, 2001

Death of a father?1 Τότσικας ?

Family with parents
father
sister
herself
sister
Family with Σπυρίδων Ματσαϊδώνης Μ.
partner
herself
daughter
9 years
daughter
fancy-imagebar
Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Αστερόπη Παχωπού (–) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Ελένη Χήτα (1937–2021) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008)