Δημήτριος Ματσαϊδώνης ?? ,

Name
Δημήτριος /Ματσαϊδώνης/ ??
Given names
Δημήτριος
Surname
Ματσαϊδώνης
Name suffix
??
Birth
Yes

Birth of a sonΙωάννης Ματσαϊδώνης Δ.
1864
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death
Yes

Family with parents
father
himself
brother
brother
Δημήτριος Ματσαϊδώνης ?? + … …
himself
son
1864
Birth: 1864Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
fancy-imagebar
Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Αστερόπη Παχωπού (–) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977)