Βασίλειος Ματσαϊδώνης Μ. , 18701926 (aged 56 years)

Name
Βασίλειος /Ματσαϊδώνης/ Μ.
Given names
Βασίλειος
Surname
Ματσαϊδώνης
Name suffix
Μ.
Birth 1870
Citation details: Έτος 1870
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΣπυρίδων Ματσαϊδώνης Μ.
1874 (aged 4 years)
Citation details: Έτος 1874
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 27 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΜιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β.
1915 (aged 45 years)
Citation details: Έτος 1915
Date of entry in original source: 1926

Διαγράφηκε από τα μητρώα αρρένων της κοινότητας Καμαρίνας από το έτος 1913 και εγγράφηκε σε αυτό του 1915 δυνάμει της υπ.αριθμ. 8767/27-7-34 απόφασης της νομαρχίας Πρεβέζης

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a sisterΑσπασία Ματσαϊδώνη Μ.
1915 (aged 45 years)

Death after 1926 (aged 56 years)

Family with parents
father
sister
himself
5 years
younger brother
Family with Βικτωρία Πήλιου Σπ.
himself
partner
son
daughter
DeathView

Δεν αναφέρεται στο Μητρώο Αρρένων Καμαρίνας του 1914

Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth
fancy-imagebar
Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994)