Απόστολος Δράκος Σπ. , 1888

Name
Απόστολος /Δράκος/ Σπ.
Given names
Απόστολος
Surname
Δράκος
Name suffix
Σπ.
Birth 1888
Citation details: Έτος 1890
Date of entry in original source: 1926

Διαγράφηκε από τα μητρώα αρρένων της κοινότητας Καμαρίνας από το έτος 1890 και εγγράφηκε σε αυτό του 1888 δυνάμει της υπ.αριθμ. 8410/28-10-1929 απόφασης της νομαρχίας Πρεβέζης του 7633 εγγράφου τυο στρατιωτικού γραφείου Πρεβέζης και της υπ.αριθμ. 59 αποφ. της ΙΧ Μεραρχίας

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΗλίας Δράκος Σπ.
1897 (aged 9 years)
Citation details: Έτος 1897
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 9 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΧρήστος Δράκος Απ.
1923 (aged 35 years)
Citation details: Έτος 1923
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΚωνσταντίνος Δράκος Απ.
1925 (aged 37 years)

Birth of a sonΔημήτριος Μήτσο-Δράκος Δράκος Απ.
1927 (aged 39 years)

Birth of a sonΝικόλαος Ταρζάν Δράκος Απ.
1936 (aged 48 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 53 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΖωή Κίτσα Δράκου Χρ.
1947 (aged 59 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΑπόστολος Δράκος Χρ.
1950 (aged 62 years)

Death of a wifeΕλισάβετ Παπαγεωργίου Ν.
1956 (aged 68 years)

Birth of a grandsonΧρυσόστομος Μάκης Δράκος Δ.
1957 (aged 69 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 69 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a brotherΗλίας Δράκος Σπ.
1993 (aged 105 years)

Death of a sonΧρήστος Δράκος Απ.
April 14, 1998 (aged 110 years)

Death of a fatherΣπυρίδων Δράκος ?1

Death of a motherΒασιλική Μήτση Κ.

Death
Yes

Family with parents
father
mother
elder brother
5 years
elder brother
5 years
himself
sister
younger brother
Family with Ελισάβετ Παπαγεωργίου Ν.
himself
partner
son
3 years
son
3 years
son
son
son
19362019
Birth: 1936 48 40Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: July 26, 2019Αθήνα, Ν.Αττικής, Ελλάδα
BirthView

Διαγράφηκε από τα μητρώα αρρένων της κοινότητας Καμαρίνας από το έτος 1890 και εγγράφηκε σε αυτό του 1888 δυνάμει της υπ.αριθμ. 8410/28-10-1929 απόφασης της νομαρχίας Πρεβέζης του 7633 εγγράφου τυο στρατιωτικού γραφείου Πρεβέζης και της υπ.αριθμ. 59 αποφ. της ΙΧ Μεραρχίας

Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth
fancy-imagebar
Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Ελένη Χήτα (1937–2021) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Αστερόπη Παχωπού (–) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897)