Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. , 18641954 (aged 90 years)

Name
Χρήστος /Νούσιας Κιτσοπάνος/ Π.
Given names
Χρήστος
Surname
Νούσιας, Κιτσοπάνος
Name suffix
Π.
Birth 1864
Citation details: Αγγελικής Πανταζή
Citation details: Έτος 1864
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΓεώργιος Γιώργης Νούσιας Π.
between 1867 and 1870 (aged 6 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a paternal grandfatherΧρήστος Κιτσοπάνος Γεώργης Π.
between 1846 and 1872 (aged 8 years)

Σε αναφορά της 17/9/1873 προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Άνθιμο Στ' αναφέρεται ότι :

"Όθεν εστάλη, περί το 1845, εξόδοις αυτής εις Κωνσταντινούπολιν ο ήδη αποθανών Κήτσος Πάνος"

Birth of a sonΗρακλής Νούσιας Χρ.
1890 (aged 26 years)
Citation details: Έτος 1890
Date of entry in original source: 1926

Στις παρατηρήσεις του Μητρώου Αρρένων αναγράφεται ότι : "Δυνάμει υπ'αριθμόν 2746 Νομαρχίας διαγράφεται. Μεταφέρεται εις τους γεννηθέντες το 1890 έτος"

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Marriage of a siblingΓεώργιος Γιώργης Νούσιας Π.Αικατερίνη Μόραλη Ι.View this family
1894 (aged 30 years)

Death of a motherΑναστασία Τασούλα Παπανικόλα

Elected
Type: Ταμίας Ι.Μ.Ζαλόγγου
1896 (aged 32 years)

Birth of a sonΑρίστιππος Νούσιας Χρ.
1897 (aged 33 years)
Citation details: Έτος 1897
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΕυσταθία Στάθω Νούσια Χρ.
between 1897 and 1898 (aged 34 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 33 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76
Birth of a daughterΑναστασία Τασία Νούσια Χρ.
1900 (aged 36 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΕυτυχία Νούσια Χρ.
1902 (aged 38 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΠηνειώ Νούσια Χρ.
1906 (aged 42 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΛευκοθέα Νούσια Χρ.
between 1910 and February 8, 1913 (aged 49 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a fatherΠαναγιώτης Πανούσιας Κιτσοπάνος Νούσιας Χρ.
before 1914 (aged 50 years)

Death of a brotherΓεώργιος Γιώργης Νούσιας Π.
1919 (aged 55 years)

Birth of a granddaughterΣοφία Στρακαντούνα Π.
October 1921 (aged 57 years)
Birth of a granddaughterΑικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π.
April 24, 1923 (aged 59 years)
Birth of a granddaughterΒιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π.
March 8, 1925 (aged 61 years)
Birth of a granddaughterΑγγελική Διαμάντη Χρ.
1925 (aged 61 years)
Citation details: Αγγελικής Πανταζή
Birth of a grandsonΓεώργιος Νούσιας Ηρ.
1926 (aged 62 years)

Birth of a granddaughterΑγνή Στρακαντούνα Π.
September 14, 1927 (aged 63 years)
Birth of a grandsonΘεόδωρος Διαμάντης Χρ.
1927 (aged 63 years)
Citation details: Αγγελικής Πανταζή
Death of a brotherΚωνσταντίνος Ντούλας Νούσιας Π.
between 1914 and 1928 (aged 64 years)

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π.
February 2, 1929 (aged 65 years)
Birth of a grandsonΝαπολέων Διαμάντης Χρ.
1929 (aged 65 years)
Birth of a grandsonΜιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ.
1929 (aged 65 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a sonΗρακλής Νούσιας Χρ.
1929 (aged 65 years)
Birth of a grandsonΓεώργιος Παπαμιχαήλ Δ.
January 29, 1930 (aged 66 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΓεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π.
December 4, 1931 (aged 67 years)

Birth of a granddaughterΜαρία Στρακαντούνα Π.
December 4, 1931 (aged 67 years)
Birth of a granddaughterΕυγενία Διαμάντη Χρ.
1931 (aged 67 years)
Citation details: Αγγελικής Πανταζή
Birth of a granddaughterΕυρύκλεια Λίκα Διαμάντη Χρ.
1933 (aged 69 years)
Birth of a granddaughterΑικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ.
1933 (aged 69 years)

Death of a daughterΑναστασία Τασία Νούσια Χρ.
1933 (aged 69 years)

Πέθανε 3 μήνες μετά την γέννα της τελευταίας της κόρης Λίκας

Death of a daughterΠηνειώ Νούσια Χρ.
August 28, 1933 (aged 69 years)
Citation details: Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Πηνιώς Χρ. Νούσια

Ο θάνατος της δηλώθηκε από τον Αρίστιππο Νούσια στον ληξίαρχο Κωνσταντίνο Πήλιο.

Birth of a granddaughterΑμαλία Στρακαντούνα Π.
November 21, 1933 (aged 69 years)
Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Παπαμιχαήλ Δ.
February 17, 1935 (aged 71 years)

Birth of a grandsonΠαύλος Παπαμιχαήλ Δ.
1937 (aged 73 years)

Marriage of a granddaughterΧρήστος Κόκιος Στ.Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π.View this family
1941 (aged 77 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 77 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα
Birth of a grandsonΧρήστος Τάκης Νούσιας Αρ.
September 28, 1941 (aged 77 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΕλευθερία Βρεκούση Γ.
1942 (aged 78 years)

Birth of a grandsonΙωάννης Γιαννάκης Νούσιας Αρ.
October 9, 1943 (aged 79 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a sonΑρίστιππος Νούσιας Χρ.
January 17, 1945 (aged 81 years)
Citation details: Επιτύμβια στήλη μνημείου πεσόντων στο Νταλαμάνι
Death of a wifeΑικατερίνη Λιώλη Δημητρίου Δ.
March 28, 1951 (aged 87 years)
Citation details: Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Αικατερίνης Δ. Δημητρίου
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Marriage of a granddaughterΠαναγιώτης Κοσκίνας Ι.Σοφία Στρακαντούνα Π.View this family
1951 (aged 87 years)

Marriage of a granddaughterΚωνσταντίνος Αναστασίου Α.Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π.View this family
May 10, 1953 (aged 89 years)

Elected
Type: Δημογέροντας

Death November 28, 1954 (aged 90 years)
Citation details: Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Χρήστου Π. Νούσια
Date of entry in original source: November 28, 1954
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Family with parents
father
mother
elder brother
brother
himself
7 years
younger brother
People/_54462441_10157068355358610_9161165311087476736_o_2.jpg
18671919
Birth: between 1867 and 1870Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1919
brother
Family with Αικατερίνη Λιώλη Δημητρίου Δ.
himself
partner
son
son
People/_139671860_10225676782252818_1849815576521392800_o_2.jpg
18901929
Birth: 1890 26 20Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1929Αθήνα, Ν.Αττικής, Ελλάδα
8 years
son
People/_859445_330928397009036_221264624_o_1.jpg
18971945
Birth: 1897 33 27Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: January 17, 1945Φιλιππιάδα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
2 years
daughter
4 years
daughter
3 years
daughter
5 years
daughter
People/_189540256_10159159865223610_6599368535311247573_n_2.jpg
19061933
Birth: 1906 42 36Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: August 28, 1933Σκαμνέλι, Ν.Ιωαννίνων, Ελλάδα
7 years
daughter
People/_11889612_570899249714828_5372941149910872612_n1.jpg
19101997
Birth: between 1910 and February 8, 1913 49 43Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: October 11, 1997
BirthΓενεαλογικά δέντρα
Citation details: Αγγελικής Πανταζή
BirthΜητρώο Αρρένων Κοινότητας Καμαρίνας (1926)
Citation details: Έτος 1864
Date of entry in original source: 1926
DeathΔημόσια Έγγραφα
Citation details: Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Χρήστου Π. Νούσια
Date of entry in original source: November 28, 1954
SourceΗ Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897
Citation details: σελ.77
SourceΓενεαλογικά δέντρα
Citation details: Γρηγορίου Δ. Νούσια
SourceΕφημερίδα - Φωνή της Ηπείρου
Citation details: Αρ.Φύλλου 258, σελ.3-4
Date of entry in original source: December 5, 1897
SourceΗ Ιερά Μονή Ζαλόγγου
Citation details: σελ.43, 60
SourceΗπειρωτικά Χρονικά
Citation details: Αρ.Τεύχους 6, σελ.285-292
Date of entry in original source: 1931

Άρθρο : Αγιολίθαρο, υπό Κωνσταντίνου Α. Ρωμαίου, Τακτικού Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

"... μια χειμωνιάτικη ημέρα του 1919... Στην Καμαρίνα ο λόγιος προεστός του χωριού και φύλακας στα αρχαία της Κασσώπης Χρίστος Νούσιας με επληροφόρησε, ότι οι Άγιοι Απόστολοι είναι μετόχι της παλιάς επισκοπής Ρωγών και Κοζίλι. Κοντά στο Κοζίλι και το ερημωμένο τώρα χωριό, το Λιμπόχοβο, είναι η παλαιά εκκλησία της Άϊα-Δήτριας (=Οδηγήτριας)..."

SourceΤα Πρεβεζάνικα
Citation details: σελ.94

Αναφέρεται ως πληρεξούσιος των χωριών Πρεβέζης μεταξύ άλλων στο αίτημα τους για συμμετοχή τους στις εκλογές της Δημογεροντίας Πρεβέζης τον Σεπτέμβριο του 1896.

SourceΓενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)
Citation details: Μίσθωση Ακινήτου Χρ.Νούσια στην Χωροφυλακή / Συμβολ.Αρχείο Ιωάννη Λογοθέτη / Αριθμ.31
Date of entry in original source: December 28, 1922

Πρόκειται για μίσθωση της οικίας του Χρήστου Νούσια στην Χωροφυλακή για το έτος 1923 και με τίμημα 140 δραχμές μηνιαίως. Για λογαριασμό του δημοσίου υπογράφει ο Διοικητής Χωροφυλακής Πρέβεζας, Ταγματάρχης Παπαγιώτης Τσακανίκας.

Shared note

Υπήρξε ο τελευταίος φουστανελοφόρος της Καμαρίνας.

Shared note

Φέρμελη από την "καλή" στολή του Χρήστου Π. Νούσια έχει δωρηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο της Καμαρίνας. Πρόκειτε για ένα ιδιαίτερα αξιόλογο κομμάτι παραδοσιακής φορεσιάς, κεντημένο από τον ίδιο!

Σε νεαρή ηλικία είχε μάθει και την τέχνη του Τερζή (ράφτης ελληνικών εθνικών ενδυμασιών)!!!

Πηγή : Ελισάβετ (Μπέτυ) Νούσια

Shared note

Σύμφωνα με όσους τον πρόλαβαν έπαιζε κλέφτικα τραγούδια με ένα μπουζούκι που είχε κάνει μόνος του από ξύλο σκαμνιάς !!

Πηγή : Πάνος Γ. Νούσιας

Σταμάτησε να παίζει μπουζούκι όταν έχασε τον πρώτο του γιο, τον Ηρακλή (1928). Κρέμασε το μπουζούκι στο κατώι και εκεί σάπησε. Ήταν γραφτό του να πικραθεί αργότερα και από το χαμό του δεύτερου γιού του, τον Αρίστιππου. Πριν από τις συμφορές, οι φίλοι του από την Καμαρίνα αλλά και από την Πρέβεζα θαύμαζαν το παίξιμό του και χαίρονταν να τον ακούνε. Ο φίλος και κουμπάρος του Θόδωρος Κανέλλος του έλεγε "Χρήστο, όταν πεθάνεις θα αφήσουμε τα χέρια σου έξω από το χώμα ! Δεν γίνεται να μην σε ακούμε"

Πηγή : Ελισάβετ (Μπέτυ) Νούσια

Αυτό το μπουζούκι ήταν κρεμασμένο στο κατώι του πατρογονικού μας σπιτιού σε μια δρύινη πελεκητή "γρεντιά", μια από τις πολλές που συγκρατούσαν το πάτωμα του οντά όπως τον έλεγε ο παππούς, μαζί με αρμαθιές από κρεμμύδια, σκόρδα, κυδώνια, ρόδια και "βόντινες" (πεπόνια που διατηρούνταν μέχρι τα Χριστούγεννα).

Του είχαν απομείνει κανα δυο χορδές και διαβολάκος όπως ήμουνα όταν ο παππούς έλειπε στο καφενείο που και που το ξεκρέμαγα και το "γρατσούναγα" στο άσχετο εντελώς. Θυμάμαι ότι το πίσω μέρος του τυμπάνου ήταν σπασμένο και το είχε κολλήσει ο παππούς με ψαρόκολλα η οποία ομολογώ πως κάθε άλλο παρά ευωδίαζε!!! Πιτσιρικάς όπως ήμουνα όταν κοίταζα το κοίλο μέρος του με έπιανε ανατριχίλα γιατί με παρέπεμπε κατά περίεργο και μακάβριο τρόπο σε νεκροκεφαλή.

Πηγή : Γιαννάκης Αρ. Νούσια

SourceView

Άρθρο : Αγιολίθαρο, υπό Κωνσταντίνου Α. Ρωμαίου, Τακτικού Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

"... μια χειμωνιάτικη ημέρα του 1919... Στην Καμαρίνα ο λόγιος προεστός του χωριού και φύλακας στα αρχαία της Κασσώπης Χρίστος Νούσιας με επληροφόρησε, ότι οι Άγιοι Απόστολοι είναι μετόχι της παλιάς επισκοπής Ρωγών και Κοζίλι. Κοντά στο Κοζίλι και το ερημωμένο τώρα χωριό, το Λιμπόχοβο, είναι η παλαιά εκκλησία της Άϊα-Δήτριας (=Οδηγήτριας)..."

SourceView

Αναφέρεται ως πληρεξούσιος των χωριών Πρεβέζης μεταξύ άλλων στο αίτημα τους για συμμετοχή τους στις εκλογές της Δημογεροντίας Πρεβέζης τον Σεπτέμβριο του 1896.

SourceView

Πρόκειται για μίσθωση της οικίας του Χρήστου Νούσια στην Χωροφυλακή για το έτος 1923 και με τίμημα 140 δραχμές μηνιαίως. Για λογαριασμό του δημοσίου υπογράφει ο Διοικητής Χωροφυλακής Πρέβεζας, Ταγματάρχης Παπαγιώτης Τσακανίκας.

Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth
Death

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death
Death
Media object
Media object
Citation details: Διαμάντη Ευρύκλεια (Λίκα)
Media object
Citation details: Οικογένεια Νούσια Γεώργιου του Ηρακλή
Media object
Media object
Source
Source
Source
fancy-imagebar
Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Αστερόπη Παχωπού (–) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Ελένη Χήτα (1937–2021) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος (1846–1917) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003)