Αναστάσης Ιωακείμ Β. ,

Name
Αναστάσης /Ιωακείμ/ Β.
Given names
Αναστάσης
Surname
Ιωακείμ
Name suffix
Β.
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

fancy-imagebar
Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Φωτεινή … (–) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Αστερόπη Παχωπού (–) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Ελένη Χήτα (1937–2021) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956)