Βασιλική Γκοράτσα Χρ. ,

Name
Βασιλική /Γκοράτσα/ Χρ.
Given names
Βασιλική
Surname
Γκοράτσα
Name suffix
Χρ.
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a paternal grandfatherΓεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ.
February 25, 1977

Death of a paternal grandmotherΒασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ.
June 24, 1991

fancy-imagebar
Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Ελένη Χήτα (1937–2021) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Μάρκος Χατζής (–) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982)