Αναστάσιος Ράπτης Χρ. ,

People/_176162555_181553010369291_1220325326482587920_n.jpg
Name
Αναστάσιος /Ράπτης/ Χρ.
Given names
Αναστάσιος
Surname
Ράπτης
Name suffix
Χρ.
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΠαναγούλα Ράπτη Α.
1934

Birth of a daughterΓλυκερία Ράπτη Α.
1936

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a granddaughterΜαργαρίτα Ρίτα Δράκου Κ.
December 14, 1960
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΘεόδωρος Ράκιας Δράκος Κ.
October 3, 1968

Birth of a grandsonΑθανάσιος Ανωγιάτης Ι.
1968

Birth of a daughterΕυθαλία Ράπτη Α.

Birth of a daughterΒασιλική Ράπτη Α.

Birth of a sonΕυάγγελος Ράπτης Α.

Birth of a sonΚωνσταντίνος Ράπτης Α.

Death
Yes

Family with parents
father
himself
Family with Βάϊα Πάντα
himself
partner
daughter
daughter
daughter
daughter
son
daughter
son
fancy-imagebar
Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982)