Ηρακλής Νούσιας Χρ. , 18901929 (aged 39 years)

Name
Ηρακλής /Νούσιας/ Χρ.
Given names
Ηρακλής
Surname
Νούσιας
Name suffix
Χρ.
Birth 1890 26 20
Citation details: Έτος 1890
Date of entry in original source: 1926

Στις παρατηρήσεις του Μητρώου Αρρένων αναγράφεται ότι : "Δυνάμει υπ'αριθμόν 2746 Νομαρχίας διαγράφεται. Μεταφέρεται εις τους γεννηθέντες το 1890 έτος"

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Occupation
Δημοδιδάσκαλος

Birth of a brotherΑρίστιππος Νούσιας Χρ.
1897 (aged 7 years)
Citation details: Έτος 1897
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sisterΕυσταθία Στάθω Νούσια Χρ.
between 1897 and 1898 (aged 8 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 7 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sisterΑναστασία Τασία Νούσια Χρ.
1900 (aged 10 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sisterΕυτυχία Νούσια Χρ.
1902 (aged 12 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sisterΠηνειώ Νούσια Χρ.
1906 (aged 16 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sisterΛευκοθέα Νούσια Χρ.
between 1910 and February 8, 1913 (aged 23 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a paternal grandfatherΠαναγιώτης Πανούσιας Κιτσοπάνος Νούσιας Χρ.
before 1914 (aged 24 years)

Birth of a sonΓεώργιος Νούσιας Ηρ.
1926 (aged 36 years)

Death 1929 (aged 39 years)
Family with parents
father
mother
brother
himself
People/_139671860_10225676782252818_1849815576521392800_o_2.jpg
18901929
Birth: 1890 26 20Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1929Αθήνα, Ν.Αττικής, Ελλάδα
8 years
younger brother
People/_859445_330928397009036_221264624_o_1.jpg
18971945
Birth: 1897 33 27Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: January 17, 1945Φιλιππιάδα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
2 years
younger sister
4 years
younger sister
3 years
younger sister
5 years
younger sister
People/_189540256_10159159865223610_6599368535311247573_n_2.jpg
19061933
Birth: 1906 42 36Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: August 28, 1933Σκαμνέλι, Ν.Ιωαννίνων, Ελλάδα
7 years
younger sister
People/_11889612_570899249714828_5372941149910872612_n1.jpg
19101997
Birth: between 1910 and February 8, 1913 49 43Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: October 11, 1997
Family with Κυριακούλα Σίσκα Χρ.
himself
People/_139671860_10225676782252818_1849815576521392800_o_2.jpg
18901929
Birth: 1890 26 20Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1929Αθήνα, Ν.Αττικής, Ελλάδα
partner
People/_139671860_10225676782252818_1849815576521392800_o_1.jpg
19011985
Birth: between 1901 and 1905Κάτω Δεσποτικό (Βλάντο), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1985
son
BirthΜητρώο Αρρένων Κοινότητας Καμαρίνας (1926)
Citation details: Έτος 1890
Date of entry in original source: 1926
SourceΗ Κρατική Εκπαίδευση στο χώρο της Μητροπόλεως Πρέβεζας τη δεκαετία 1914/15-1924/25
Citation details: σελ.219
SourceΤο Σέσοβο όπως το ζήσαμε
Citation details: σελ.114
SourceΑρχείο οικογένειας Γεωργίου Ηρ. Νούσια
Sources/Images/_200135125_10226966551656247_1740719019457038952_n.jpg
Sources/Images/_200135125_10226966551656247_1740719019457038952_n.jpg

Υπογραφή του Ηρακλή Νούσια ως "Ηρακλής Χρ. Νούσιας Κιτσοπάνος Γεωργίτσας" σε βιβλίο από τα μαθητικά του χρόνια στο γυμνάσιο Άρτας.

Sources/Images/_200524474_10226966552456267_847201135737161133_n.jpg
Sources/Images/_200524474_10226966552456267_847201135737161133_n.jpg

Υπογραφή του Ηρακλή Νούσια ως "Η.Χ.Νούσιας Βιβλιοδέτης και μαθητής Β' Γυμνασίου Άρτα"

BirthView

Στις παρατηρήσεις του Μητρώου Αρρένων αναγράφεται ότι : "Δυνάμει υπ'αριθμόν 2746 Νομαρχίας διαγράφεται. Μεταφέρεται εις τους γεννηθέντες το 1890 έτος"

Shared note

Δίδαξε : 1916 - 1917 : Προλύβρυσο (Σέσοβο) 1917 - 1928 : Μυρσίνη (Συντεκλιά)

Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth
Media object
Media object
Citation details: Οικογένεια Νούσια Γεώργιου του Ηρακλή
Source
Source

Υπογραφή του Ηρακλή Νούσια ως "Ηρακλής Χρ. Νούσιας Κιτσοπάνος Γεωργίτσας" σε βιβλίο από τα μαθητικά του χρόνια στο γυμνάσιο Άρτας.

Source

Υπογραφή του Ηρακλή Νούσια ως "Η.Χ.Νούσιας Βιβλιοδέτης και μαθητής Β' Γυμνασίου Άρτα"

fancy-imagebar
Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Σταματία Παππά Β. (–) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854)