Ιωσήφ Νούσιας Κ. , 18891964 (aged 75 years)

Name
Ιωσήφ /Νούσιας/ Κ.
Given names
Ιωσήφ
Surname
Νούσιας
Name suffix
Κ.
Name
Μπαρμπά-Γιωσήφης //
Type
also known as
Given names
Μπαρμπά-Γιωσήφης
Birth January 28, 1889 39
Citation details: Έτος 1889
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg
Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΝΑ 3 Μαΐου 1849, σχέδιο με σέπια, μπλε γκουάς και γραφίτη, σε χαρτί, 25,2 x 43,2 εκ. Harvard University Houghton Library

[... Στις μία το μεσημέρι φτάσαμε στην Καμαρίνα, που βρίσκεται ψηλά σε ένα λόφο, και είναι ένα χωριό με ασβεστωμένα σπίτια και καλύβες από καλαμιές, που βρίσκονται ανάμεσα σε οπωροφόρα δέντρα, ή σκιάζονται από ψηλά δάση. Μόλις η βροχή σταμάτησε προσπάθησα να φτάσω στο βράχο του Ζαλόγγου, ακριβώς πάνω από το χωριό, εκεί που εκτυλίχτηκε μια από τις φοβερότερες τραγωδίες κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των σουλιωτών και του Αλή Πασά. Εδώ κατέφυγαν οι 20 γυναίκες που περίμεναν την έκβαση της μάχης μεταξύ των αντρών τους, και των μωαμεθανών. Όταν αυτή χάθηκε πέταξαν τα παιδιά τους κάτω στα βράχια, και αυτές ένωσαν τα χέρια τους, χόρεψαν τα τραγούδια της δικής τους γης, προχώρησαν κοντά στο χείλος του γκρεμού και κατρακύλησαν στα βαθιά, μετά από ένα επαναλαμβανόμενο γύρο του χορού. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές τέτοιες πράξεις των σουλιωτών, που δείχνει την αγάπη τους για την ελευθερία. [...] Ήθελα πολύ να δω το μέρος αυτών των γεγονότων και να επισκεφτώ τα ερείπια της αρχαίας Κασσώπης στην κορυφή του λόφου. Αλλά, δυστυχώς, ήταν τόσο δυνατή η βροχή που έπεφτε, ώστε δεν μπόρεσα ούτε να πλησιάσω τους βράχους του Ζαλόγγου και επέστρεψα στο αγροτικό σπίτι της Καμαρίνας, όπου έμεινα σε ένα από τα μακρόστενα δωμάτια συνηθισμένα στα ελληνικά χωριά που αποτελούν τον τόπο διαμονής για ολόκληρη την οικογένεια ...]

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 8 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Immigration 1912 (aged 22 years)
Death of a paternal grandfatherΠαναγιώτης Πανούσιας Κιτσοπάνος Νούσιας Χρ.
before 1914 (aged 24 years)

Naturalization January 18, 1927 (aged 37 years)
Death of a fatherΚωνσταντίνος Ντούλας Νούσιας Π.
between 1914 and 1928 (aged 38 years)

Death of a motherΜελπομένη Λογοθέτη
before 1928 (aged 38 years)

Death of a brotherΓρηγόριος Νούσιας Κ.
October 20, 1939 (aged 50 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg
Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΝΑ 3 Μαΐου 1849, σχέδιο με σέπια, μπλε γκουάς και γραφίτη, σε χαρτί, 25,2 x 43,2 εκ. Harvard University Houghton Library

[... Στις μία το μεσημέρι φτάσαμε στην Καμαρίνα, που βρίσκεται ψηλά σε ένα λόφο, και είναι ένα χωριό με ασβεστωμένα σπίτια και καλύβες από καλαμιές, που βρίσκονται ανάμεσα σε οπωροφόρα δέντρα, ή σκιάζονται από ψηλά δάση. Μόλις η βροχή σταμάτησε προσπάθησα να φτάσω στο βράχο του Ζαλόγγου, ακριβώς πάνω από το χωριό, εκεί που εκτυλίχτηκε μια από τις φοβερότερες τραγωδίες κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των σουλιωτών και του Αλή Πασά. Εδώ κατέφυγαν οι 20 γυναίκες που περίμεναν την έκβαση της μάχης μεταξύ των αντρών τους, και των μωαμεθανών. Όταν αυτή χάθηκε πέταξαν τα παιδιά τους κάτω στα βράχια, και αυτές ένωσαν τα χέρια τους, χόρεψαν τα τραγούδια της δικής τους γης, προχώρησαν κοντά στο χείλος του γκρεμού και κατρακύλησαν στα βαθιά, μετά από ένα επαναλαμβανόμενο γύρο του χορού. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές τέτοιες πράξεις των σουλιωτών, που δείχνει την αγάπη τους για την ελευθερία. [...] Ήθελα πολύ να δω το μέρος αυτών των γεγονότων και να επισκεφτώ τα ερείπια της αρχαίας Κασσώπης στην κορυφή του λόφου. Αλλά, δυστυχώς, ήταν τόσο δυνατή η βροχή που έπεφτε, ώστε δεν μπόρεσα ούτε να πλησιάσω τους βράχους του Ζαλόγγου και επέστρεψα στο αγροτικό σπίτι της Καμαρίνας, όπου έμεινα σε ένα από τα μακρόστενα δωμάτια συνηθισμένα στα ελληνικά χωριά που αποτελούν τον τόπο διαμονής για ολόκληρη την οικογένεια ...]

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 52 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a brotherΔημήτριος Νούσιας Κ.
January 17, 1945 (aged 55 years)

Citation details: Επιτύμβια στήλη μνημείου πεσόντων στο Νταλαμάνι
Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 68 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death May 1964 (aged 75 years)

Family with parents
father
mother
brother
sister
elder sister
5 years
elder brother
5 years
elder brother
3 years
himself
People/_41863512_10156605361103610_4280762434697822208_n_2.jpg
18891964
Birth: January 28, 1889 39Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: May 1964
BirthΜητρώο Αρρένων Κοινότητας Καμαρίνας (1926)
Citation details: Έτος 1889
Date of entry in original source: 1926
SourceUnited States World War I Draft Registration Cards, 1917-1918
Citation details: New York City, No.110
Date of entry in original source: 1917
SourceΔημόσια Έγγραφα
Citation details: Κάρτα εγγραφής
Date of entry in original source: 1942
SourceΑπογραφή Η.Π.Α (1940)
Citation details: Philadelphia, Philadelphia City, Philadelphia, PA (15Β)
Date of entry in original source: between April 17, 1940 CE (April 30, 1940) and April 18, 1940 CE (May 1, 1940)
SourceΕφημερίδα - Delaware County - Daily Times
Citation details: Αρ.Φύλλου 60098, σελ.18
Date of entry in original source: August 31, 1964
Sources/Press/_87942245_913069999110462_7360109563359526912_n.jpg
Sources/Press/_87942245_913069999110462_7360109563359526912_n.jpg

Αναφέρεται ως εκτελεστής της διαδιακασίας ο Ηρακλής Κατσάνος

https://delawarecolib.newspaperarchive.com/delaware-county-daily-times/1964-08-31/page-18/

SourceNew York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957
Citation details: Λίστα επιβατών - Πλοίο Μάρθα Ουάσινγκτον - Πάτρα - Ν.Υόρκη
Date of entry in original source: from July 28, 1912 to August 13, 1912
SourceNew York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957
Citation details: Λίστα επιβατών - Πλοίο Σατούρνια (Saturnia) - Πάτρα - Ν.Υόρκη
Date of entry in original source: November 18, 1931
S.S Saturnia
S.S Saturnia

Italian Lines Historical Society

https://www.italianliners.com/saturnia-en

SourceNew York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957
Citation details: Λίστα επιβατών - Πλοίο Βασίλισσα Φρειδερίκη (Queen Frederica) - Ν.Υόρκη - Πειραιάς
Date of entry in original source: June 16, 1955
SourceNew York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957
Citation details: Λίστα επιβατών - Πλοίο Βασίλισσα Φρειδερίκη (Queen Frederica) - Πειραιάς - Ν.Υόρκη
Date of entry in original source: August 25, 1955
Shared note

Ταξίδεψε για την Ελλάδα το καλοκαίρι του 1955 με το πλοίο "Βασίλισσα Φρειδερίκη" (Queen Frederica) στην τουριστική θέση. Στα στοιχεία του αναφέρεται ότι πολιτογραφήθηκε σαν Αμερικάνος πολίτης στις 18/1/1927 στην Φιλαδέλφeia της Πενσυλβάνια. Αριθμός διαβατηρίου : 538207

Το πλοίο αναχώρησε από την Νέα Υόρκη στις 16/6/1955 και έφτασε στον Πειραιά στις ? Επέστρεψε με το ίδιο πλοίο αναχωρώντας από τον Πειραιά στις 25/8/1955 και φτάνοντας πίσω στην Νέα Υόρκη στις 6/9/1955.

Shared note

Social Security Number: 196-28-0120

Shared note

Έχουμε στην οικογένεια ένα γράμμα του Ιωσήφ προς τον αδελφό του Δημήτρη - και παππού μου - που ξεκινά με τη φράση : "Παρά τω Ηρακλή Κατσάνο έμαθον τον θάνατο του αδελφού μας και έκλαυσα πικρώς"

Είναι του 1942, για τον Γρηγόρη , τον άντρα της θεία Μαριγώς, είναι εξαιρετικά συγκινητικό καθώς παραδίδει τα ηνία στον νεότερο αδερφό μιας κι αυτός λείπει μακριά και δίνει οδηγίες αναλυτικά για όλους.

Πηγή : Δώρα Ι. Νούσια

Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΝΑ 3 Μαΐου 1849, σχέδιο με σέπια, μπλε γκουάς και γραφίτη, σε χαρτί, 25,2 x 43,2 εκ. Harvard University Houghton Library

[... Στις μία το μεσημέρι φτάσαμε στην Καμαρίνα, που βρίσκεται ψηλά σε ένα λόφο, και είναι ένα χωριό με ασβεστωμένα σπίτια και καλύβες από καλαμιές, που βρίσκονται ανάμεσα σε οπωροφόρα δέντρα, ή σκιάζονται από ψηλά δάση. Μόλις η βροχή σταμάτησε προσπάθησα να φτάσω στο βράχο του Ζαλόγγου, ακριβώς πάνω από το χωριό, εκεί που εκτυλίχτηκε μια από τις φοβερότερες τραγωδίες κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των σουλιωτών και του Αλή Πασά. Εδώ κατέφυγαν οι 20 γυναίκες που περίμεναν την έκβαση της μάχης μεταξύ των αντρών τους, και των μωαμεθανών. Όταν αυτή χάθηκε πέταξαν τα παιδιά τους κάτω στα βράχια, και αυτές ένωσαν τα χέρια τους, χόρεψαν τα τραγούδια της δικής τους γης, προχώρησαν κοντά στο χείλος του γκρεμού και κατρακύλησαν στα βαθιά, μετά από ένα επαναλαμβανόμενο γύρο του χορού. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές τέτοιες πράξεις των σουλιωτών, που δείχνει την αγάπη τους για την ελευθερία. [...] Ήθελα πολύ να δω το μέρος αυτών των γεγονότων και να επισκεφτώ τα ερείπια της αρχαίας Κασσώπης στην κορυφή του λόφου. Αλλά, δυστυχώς, ήταν τόσο δυνατή η βροχή που έπεφτε, ώστε δεν μπόρεσα ούτε να πλησιάσω τους βράχους του Ζαλόγγου και επέστρεψα στο αγροτικό σπίτι της Καμαρίνας, όπου έμεινα σε ένα από τα μακρόστενα δωμάτια συνηθισμένα στα ελληνικά χωριά που αποτελούν τον τόπο διαμονής για ολόκληρη την οικογένεια ...]

Birth
Media object
Media object
Citation details: Οικογένεια Παπαμιχαήλ Μιχαήλ του Δημ.
Date of entry in original source: estimated 1969
Media object
Citation details: Οικογένεια Νούσια Ιωάννη (Γιαννάκη) του Δημ.
Media object
Citation details: Οικογένεια Νούσια Νικόλαου του Δημ.
Source citation
Source citation
Source citation
Source citation

Αναφέρεται ως εκτελεστής της διαδιακασίας ο Ηρακλής Κατσάνος

https://delawarecolib.newspaperarchive.com/delaware-county-daily-times/1964-08-31/page-18/

Source citation
Source citation
Source citation
Source citation
Source citation
Source citation

Italian Lines Historical Society

https://www.italianliners.com/saturnia-en

Source citation
Source citation
Source citation
Source citation
Source citation
Source citation
fancy-imagebar
Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Σιούτα (1935–2021) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (1930–1998) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1931–1998) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Σπυρίδων Τσουκνίδας Τσουκνίδας Ζιάκας Στ. (1891–) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Βασίλειος Νίκου Δ. (1927–2022) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Πολύκαρπος Λάζαρος Β. (1928–) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Παναγούλα Ράπτη Α. (1934–2021) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Δημήτριος Μήτσος Σακκάς Χρ. (1905–) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817)