Ελένη Νούσια Κ. , 18781968 (aged 90 years)

Name
Ελένη /Νούσια/ Κ.
Given names
Ελένη
Surname
Νούσια
Name suffix
Κ.
Birth 1878 28

Birth of a brotherΓρηγόριος Νούσιας Κ.
1882 (aged 4 years)
Citation details: Έτος 1882
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΔημήτριος Νούσιας Κ.
1886 (aged 8 years)
Citation details: Έτος 1886
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΙωσήφ Νούσιας Κ.
January 28, 1889 (aged 11 years)
Citation details: Έτος 1889
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 19 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76
Birth of a sonΧριστόφορος Τσαντούλας Δ.
1906 (aged 28 years)
Citation details: Έτος 1906
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΙφιγένεια Φιγένω Τσαντούλα Δ.
1912 (aged 34 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a paternal grandfatherΠαναγιώτης Πανούσιας Κιτσοπάνος Νούσιας Χρ.
before 1914 (aged 36 years)

Death of a fatherΚωνσταντίνος Ντούλας Νούσιας Π.
between 1914 and 1928 (aged 50 years)

Death of a motherΜελπομένη Λογοθέτη
before 1928 (aged 50 years)

Birth of a grandsonΔημήτριος Τσαντούλας Χρ.
1936 (aged 58 years)
Death of a brotherΓρηγόριος Νούσιας Κ.
October 20, 1939 (aged 61 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 63 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα
Birth of a granddaughterΙουλία Λούλα Νούτσου Ι.
1942 (aged 64 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a brotherΔημήτριος Νούσιας Κ.
January 17, 1945 (aged 67 years)

Citation details: Επιτύμβια στήλη μνημείου πεσόντων στο Νταλαμάνι
Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 79 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές
Death of a brotherΙωσήφ Νούσιας Κ.
May 1964 (aged 86 years)

Birth of a daughterΑγγελική Τσαντούλα Δ.

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death 1968 (aged 90 years)

Family with parents
father
mother
brother
sister
herself
5 years
younger brother
5 years
younger brother
3 years
younger brother
People/_41863512_10156605361103610_4280762434697822208_n_2.jpg
18891964
Birth: January 28, 1889 39Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: May 1964
Family with Δημήτριος Τσαντούλας Ι.
partner
herself
son
People/_78498431_800104800452718_3039630075721940992_n_1.jpg
19061992
Birth: 1906 36 28Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: December 6, 1992Αθήνα, Ν.Αττικής, Ελλάδα
daughter
daughter
daughter
Shared note

Την αποκαλούσαν "Αρχόντισσα των Νουσαίων" στην οικογένεια.

Πηγή : Γρηγόριος Δημ. Νούσιας

Media object
Media object
Media object
Citation details: Οικογένεια Νούσια Ιωάννη (Γιαννάκη) του Δημ.
Media object
Citation details: Οικογένεια Νούσια Ιωάννη (Γιαννάκη) του Δημ.
Media object
Citation details: Οικογένεια Νούτσου Ιουλίας - Αργυρού Νίκου
fancy-imagebar
Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Ελένη Χήτα (1937–2021) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Φωτεινή … (–) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος (1846–1917) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985)