Αθηνά Νούσια Κ. ,

Name
Αθηνά /Νούσια/ Κ.
Given names
Αθηνά
Surname
Νούσια
Name suffix
Κ.
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a paternal grandfatherΠαναγιώτης Πανούσιας Κιτσοπάνος Νούσιας Χρ.
before 1914

Birth of a sonΝικόλαος Αβραμίδης Π.
1920
Citation details: Έτος 1920
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a fatherΚωνσταντίνος Ντούλας Νούσιας Π.
between 1914 and 1928

Death of a motherΜελπομένη Λογοθέτη
before 1928

Death of a brotherΓρηγόριος Νούσιας Κ.
October 20, 1939
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a brotherΔημήτριος Νούσιας Κ.
January 17, 1945

Citation details: Επιτύμβια στήλη μνημείου πεσόντων στο Νταλαμάνι
Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a brotherΙωσήφ Νούσιας Κ.
May 1964

Death of a sisterΕλένη Νούσια Κ.
1968

Death
Yes

Family with parents
father
mother
brother
herself
sister
5 years
brother
5 years
brother
3 years
brother
People/_41863512_10156605361103610_4280762434697822208_n_2.jpg
18891964
Birth: January 28, 1889 39Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: May 1964
Family with Παρασκευάς Αβραμίδης
partner
herself
son
1920
Birth: 1920Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
daughter
daughter
fancy-imagebar
Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Σταματία Παππά Β. (–) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Μάρκος Χατζής (–) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965)