Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. , 18671919 (aged 52 years)

Name
Γεώργιος /Νούσιας/ Π.
Given names
Γεώργιος
Surname
Νούσιας
Name suffix
Π.
Nickname
Γιώργης
Birth between 1867 and 1870
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg
Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΝΑ 3 Μαΐου 1849, σχέδιο με σέπια, μπλε γκουάς και γραφίτη, σε χαρτί, 25,2 x 43,2 εκ. Harvard University Houghton Library

[... Στις μία το μεσημέρι φτάσαμε στην Καμαρίνα, που βρίσκεται ψηλά σε ένα λόφο, και είναι ένα χωριό με ασβεστωμένα σπίτια και καλύβες από καλαμιές, που βρίσκονται ανάμεσα σε οπωροφόρα δέντρα, ή σκιάζονται από ψηλά δάση. Μόλις η βροχή σταμάτησε προσπάθησα να φτάσω στο βράχο του Ζαλόγγου, ακριβώς πάνω από το χωριό, εκεί που εκτυλίχτηκε μια από τις φοβερότερες τραγωδίες κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των σουλιωτών και του Αλή Πασά. Εδώ κατέφυγαν οι 20 γυναίκες που περίμεναν την έκβαση της μάχης μεταξύ των αντρών τους, και των μωαμεθανών. Όταν αυτή χάθηκε πέταξαν τα παιδιά τους κάτω στα βράχια, και αυτές ένωσαν τα χέρια τους, χόρεψαν τα τραγούδια της δικής τους γης, προχώρησαν κοντά στο χείλος του γκρεμού και κατρακύλησαν στα βαθιά, μετά από ένα επαναλαμβανόμενο γύρο του χορού. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές τέτοιες πράξεις των σουλιωτών, που δείχνει την αγάπη τους για την ελευθερία. [...] Ήθελα πολύ να δω το μέρος αυτών των γεγονότων και να επισκεφτώ τα ερείπια της αρχαίας Κασσώπης στην κορυφή του λόφου. Αλλά, δυστυχώς, ήταν τόσο δυνατή η βροχή που έπεφτε, ώστε δεν μπόρεσα ούτε να πλησιάσω τους βράχους του Ζαλόγγου και επέστρεψα στο αγροτικό σπίτι της Καμαρίνας, όπου έμεινα σε ένα από τα μακρόστενα δωμάτια συνηθισμένα στα ελληνικά χωριά που αποτελούν τον τόπο διαμονής για ολόκληρη την οικογένεια ...]

Death of a paternal grandfatherΧρήστος Κιτσοπάνος Πάνος Π.
between 1846 and 1872 (aged 5 years)

Σε αναφορά της 17/9/1873 προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Άνθιμο Στ' αναφέρεται ότι :

"Όθεν εστάλη, περί το 1845, εξόδοις αυτής εις Κωνσταντινούπολιν ο ήδη αποθανών Κήτσος Πάνος"

Education
Φιλοσοφική Σχολή
from 1888 to 1893 (aged 26 years)
MarriageΑικατερίνη Μόραλη Ι.View this family
1894 (aged 27 years)

Death of a brotherΘωμάς Νούσιας Π.
before 1897 (aged 30 years)

Occupation
Εκπαιδευτικός (Δάσκαλος - Φιλόλογος)
from 1897 to 1918 (aged 51 years)

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 30 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a fatherΠαναγιώτης Πανούσιας Κιτσοπάνος Νούσιας Χρ.
before 1914 (aged 47 years)

Death of a brotherΚωνσταντίνος Ντούλας Νούσιας Π.
between 1914 and 1928 (9 years after death)

Death of a motherΑναστασία Τασούλα Παπανικόλα

Death 1919 (aged 52 years)

Family with parents
father
mother
elder brother
15 years
elder brother
18601897
Birth: between 1860 and 1864Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: before 1897
5 years
elder brother
7 years
himself
People/_271387955_2362093407264839_2866674788903425209_n_1.jpg
18671919
Birth: between 1867 and 1870Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1919
brother
Family with Αικατερίνη Μόραλη Ι.
himself
People/_271387955_2362093407264839_2866674788903425209_n_1.jpg
18671919
Birth: between 1867 and 1870Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1919
wife
People/_271387955_2362093407264839_2866674788903425209_n_2.jpg
18701956
Birth: estimated 1870Άρτα, Ν.Άρτας, Ελλάδα
Death: 1956Αθήνα, Ν.Αττικής, Ελλάδα
Marriage Marriage1894
SourceΓενεαλογικά δέντρα
Citation details: Γρηγορίου Δ. Νούσια (@I0283@)
SourceΔιαδίκτυο
SourceΦιλοσοφική Σχολή Αθηνών
Citation details: Γράμμα Ν
Date of entry in original source: between 1888 and 1889
SourceΦιλοσοφική Σχολή Αθηνών
Citation details: σελ.169
Date of entry in original source: 1894
SourceΕφημερίδα - Φωνή της Ηπείρου
Citation details: Αρ.Φύλλου 266, σελ.2
Date of entry in original source: January 30, 1898
SourceΕφημερίδα - Φωνή της Ηπείρου
Citation details: Αρ.Φύλλου 298, σελ.1
Date of entry in original source: June 17, 1898

Αναφέρεται ως μαθητής του Ιωάννη Παχούμη και διάδοχος του ως διευθυντής του Ελληνικού Σχολείου (1894-1896)

SourceΕφημερίδα - Σκριπ
Citation details: Αρ.Φύλλου 2107, σελ.2
Date of entry in original source: August 22, 1901
SourceΕφημερίδα - Σκριπ
Citation details: Αρ.Φύλλου 1904, σελ.5
Date of entry in original source: November 23, 1904
SourceΑρχείο Οικογένειας Λάμπρου Βάσιου
Citation details: Απολυτήριο μαθητή Λάμπρου Βάσιου
Date of entry in original source: June 25, 1907

Αριθμ.Αύξων 95 Αριθμ.Απολυτηρίου 35

Το εν Άρτη Ελλ.Σχολείον

Σχολ.Έτος 1906-1907

Απολυτήριον

Ο λάμπρος Βάσιος εκ Πέτα ετών 13 πατρός Ορφανός διακονούσας πάντα τα εν τω Σχολείο τούτω διαδιασκόμενα μαθήματα και την απολυτήριον δοκιμασίαν υποστάς εκρίθη άξιος του βαθμού Καλώς <6> και εις το Γυμνάσιον φοιτήσεως.

Η εν τω Σχολείω διαγωγή αυτού υπήρξε Κοσμία

Εν Άρτη 25η Ιουνίου 1907

Σχολάρχης Γ.Νούσιας

Οι Διδάσκαλοι Ν.Μπλέτσης Απ.Σέρρης

Δια το γνήσιον της αντιγραφής ο πρόεδρος κοινότητ.Πέτα

SourceΕφημερίδα - Σκριπ
Citation details: Αρ.Φύλλου 18130, σελ.6
Date of entry in original source: June 26, 1908
SourceΕφημερίδα - Φωνή της Ηπείρου
Citation details: Αριθμ. , Σελ.
Date of entry in original source: March 1, 1908
SourceΕφημερίδα - Η Αλήθεια
Citation details: Αρ.Φύλλου 228 (4), σελ.32 (8)
Date of entry in original source: January 25, 1909
SourceΕφημερίδα - Ελλάς
Citation details: Αρ.Φύλλου 49, σελ.10
Date of entry in original source: November 2, 1908
SourceΕφημερίδα - Σκριπ
Citation details: Αρ.Φύλλου 16437, σελ.4
Date of entry in original source: May 1, 1909
SourceΕφημερίδα - Σκριπ
Citation details: Αρ.φύλλου 16551, σελ.6
Date of entry in original source: October 11, 1909
SourceΕφημερίδα - Εθνικός Κήρυξ
Citation details: Αρ.Φύλλου 240, σελ.2
Date of entry in original source: April 5, 1963
Sources/Press/_79035608_581946312632049_8779992044513787904_n.jpg
Sources/Press/_79035608_581946312632049_8779992044513787904_n.jpg

Απόσπασμα από ευχαριστήριο-άρθρο του Αλία Αθ. Νόβα, δικηγόρος Βεροίας στο οποίο αναφέρονται τιμητικά διατελέσαντες Γυμνασιάρχες του Γυμνασίου Πρέβεζας όπως ο Νούσιας, ο Κοντός και ο Ευκλ.Τσακαλώτος.

SourceΗ Ιερά Μονή Ζαλόγγου
Citation details: σελ.47, 56
SourceΔημοσιεύματα
Citation details: από δημοσίευμα του Οδυσσέα Θ. Μπέτσου

Νούσιας Γεώργιος.

Καταγόταν από την Καμαρίνα του Νομού Πρέβεζας. Ήταν πτυχιούχος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Προσλήφθηκε ως ελληνοδιδάσκαλος την 1.9.1893 με χρονικό μισθό 5.500 αργυρά γρόσια. Στις αρχές του 1894 άσκησε καθήκοντα σχολάρχη, λόγω ασθένειας του Ιωάννη Παχούμη, από την οποία πέθανε το Φλεβάρη αυτού του χρόνου. Συνέχισε, ως σχολάρχης, να υπηρετεί μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 1896/1897 (Αύγουστο). Η επιτροπή της Θεοφανείου Σχολής του έκανε γνωστό ότι θα τον επαναπροσλάβει μόνο ως Ελληνοδιδάσκαλο με χρονικό μισθό 4.900 αργυρά γρόσια (50 γαλλικά 20φραγκα). Δε δέχθηκε την πρόταση της Θεοφανείου Σχολής και αποχώρησε.[1]

[1] Βλ. α) Δ΄ & Ε΄ Κώδικες της Δημογεροντίας Πρέβεζας, πράξεις από το 1893 μέχρι το 1897 και β) Κώδικα πράξεων Θεοφανείου Σχολής. Αρχείο Ι. Μητροπόλεως Πρέβεζας.

SourceΆγναντα Άρτας
Citation details: σελ. 308-310
SourceΆρτα - Ιστορία και Πολιτισμός 1881-2006 (Πρακτικά 1ου διεθνούς συνεδρίου)
Citation details: σελ.482
SourceΆρτα - Ιστορία και Πολιτισμός 1881-2006 (Πρακτικά 1ου διεθνούς συνεδρίου)
Citation details: σελ.483
SourceΆρτα - Ιστορία και Πολιτισμός 1881-2006 (Πρακτικά 1ου διεθνούς συνεδρίου)
Citation details: σελ.484
SourceΗ Εκπαίδευση στην Άρτα (1881-1941)
Citation details: σελ.216
Date of entry in original source: 1904
SourceΔημοσιεύματα
Citation details: Άγναντα Άρτας 2009, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος

«’Ιανουάριος 1894. ’ΕνΑγνάντοις ετελέσθησαν οι αρραβώνες του Διευθυντού του Ελληνικού Σχολείου Αγνάντων, διδάκτορος Φιλολογίας κ.Γεωργίου Νούσια με τά της δεσποινίδος Αικατερίνης Ιωαν. Μόραλη, διακρινομένης επίμορφώσει και ευγενεία».

«Επί τη διασώσει του βασιλέως Γεωργίου του Α ́και της Πριγκηπίσσης Μαρίας εκ της κατά την 14ην Φεβρουαρίου 1898 εν Φαλήρω αποπείρας δολοφονίας των, εψάλη και ’εν ’Αγνάντοις Δοξολογία την 6ην Μαρτίου υπέρ της διασώσεως και διαφυλάξεως της Α.Μ. του σεπτού ημών Άνακτος και της Πριγκηπίσσης. Εν τω Ναώ παρήσαν οι κ.κ. Ειρηνοδίκης Γεώργιος Τσίρος, ο Γραμματεύς του Ειρηνοδικείου Δημήτριος Χαλκιόπουλος, ο Διευθυντής του Ελληνικού Σχολείου Γεώργιος Νούσιας μετά του Ελληνοδιδασκάλου Γεωργίου Καψάλη, άπαντες οι μαθηταί της Ελληνικής και Δημοτικής Σχολής μετά της διδασκαλίσσης και πλήθοςκόσμου......».

SourceΗπειρωτική Εστία
Citation details: τεύχ.015, σελ.670-672
Date of entry in original source: 1953

Άρθρο του Ιωαν. Φραγκουλά, Καθηγητού της Ελληνικής Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής της Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Τίτλος : Αρτινά Ιστορικά Σημειώματα, IV. Από την Ιστορία της Ιερατικής Σχολής Άρτης

Από το διδακτικό προσωπικό της σχολής :

Φιλόλογοι: Δημ. Σερβετάς, Κων. Μόραλης, Γεώρ. Νούσιας, Ιω. Χαρδαβέλλας, Θεοχ. Τσούτσινος, Αθαν. Ανδρεόπουλος, Παναγ. Παπασπύρου, Γεώργ. Κουτσογιάννης, Εμμ. Σαγκριώτης, Χρ. Αλεξίου, Κων. Σιουμάλας, Χαράλ. Σερατσιώνης, Χρ. Τατσιόπουλος, Παναγ. Παπαδόπουλος, Βασ. Αναγνωστόπουλος, Νικ. Αχείμαστος, Ηλ. Ηλίας και Β. Κουρεντής.

Shared note

Το 1893 προσλήφθηκε στην Θεοφάνειο Σχολή Πρέβεζας Το 1894-Αύγουστο 1897 στην Θεοφάνειο Σχολή Πρέβεζας (Σχολάρχης) Το 1897 διορίστηκε στο Ελληνικό Σχολείο Αγνάντων Το 1899-1901 στο Ελληνικό Σχολείο Ζαβέρδας (Σχολάρχης) Το 1901-1902 στο Ελληνικό Σχολείο Αγνάντων Το 1902-1903 στο Ελληνικό Σχολείο Αγνάντων (χρέη διευθυντή) Το 1903-1904 στο Ελληνικό Σχολείο Αγνάντων Το 1904-1905 στο Ελληνικό Σχολείο Αγνάντων (Σχολάρχης)

Το 1906-1909 στο Ελληνικού Σχολείου Άρτας (Σχολάρχης) / Άρτα - Ιστορία και Πολιτισμός 1881-2006, σελ.482

Το 1904-1909 στο Ελληνικό Σχολείο Πέτα (Σχολάρχης) / Άρτα - Ιστορία και Πολιτισμός 1881-2006, σελ.483

Το 1907-1908 στην Ιερατική Σχολή Άρτας (Καθηγητής)

Διευθυντής του Ελληνικού Σχολείου Άρτας

SourceView

Αναφέρεται σαν τέως Σχολάρχης του Ελληνικού Σχολείου Πρέβεζας

SourceView

Αναφέρεται ως μαθητής του Ιωάννη Παχούμη και διάδοχος του ως διευθυντής του Ελληνικού Σχολείου (1894-1896)

SourceView

Αριθμ.Αύξων 95 Αριθμ.Απολυτηρίου 35

Το εν Άρτη Ελλ.Σχολείον

Σχολ.Έτος 1906-1907

Απολυτήριον

Ο λάμπρος Βάσιος εκ Πέτα ετών 13 πατρός Ορφανός διακονούσας πάντα τα εν τω Σχολείο τούτω διαδιασκόμενα μαθήματα και την απολυτήριον δοκιμασίαν υποστάς εκρίθη άξιος του βαθμού Καλώς <6> και εις το Γυμνάσιον φοιτήσεως.

Η εν τω Σχολείω διαγωγή αυτού υπήρξε Κοσμία

Εν Άρτη 25η Ιουνίου 1907

Σχολάρχης Γ.Νούσιας

Οι Διδάσκαλοι Ν.Μπλέτσης Απ.Σέρρης

Δια το γνήσιον της αντιγραφής ο πρόεδρος κοινότητ.Πέτα

SourceView

Νούσιας Γεώργιος.

Καταγόταν από την Καμαρίνα του Νομού Πρέβεζας. Ήταν πτυχιούχος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Προσλήφθηκε ως ελληνοδιδάσκαλος την 1.9.1893 με χρονικό μισθό 5.500 αργυρά γρόσια. Στις αρχές του 1894 άσκησε καθήκοντα σχολάρχη, λόγω ασθένειας του Ιωάννη Παχούμη, από την οποία πέθανε το Φλεβάρη αυτού του χρόνου. Συνέχισε, ως σχολάρχης, να υπηρετεί μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 1896/1897 (Αύγουστο). Η επιτροπή της Θεοφανείου Σχολής του έκανε γνωστό ότι θα τον επαναπροσλάβει μόνο ως Ελληνοδιδάσκαλο με χρονικό μισθό 4.900 αργυρά γρόσια (50 γαλλικά 20φραγκα). Δε δέχθηκε την πρόταση της Θεοφανείου Σχολής και αποχώρησε.[1]

[1] Βλ. α) Δ΄ & Ε΄ Κώδικες της Δημογεροντίας Πρέβεζας, πράξεις από το 1893 μέχρι το 1897 και β) Κώδικα πράξεων Θεοφανείου Σχολής. Αρχείο Ι. Μητροπόλεως Πρέβεζας.

SourceView

«’Ιανουάριος 1894. ’ΕνΑγνάντοις ετελέσθησαν οι αρραβώνες του Διευθυντού του Ελληνικού Σχολείου Αγνάντων, διδάκτορος Φιλολογίας κ.Γεωργίου Νούσια με τά της δεσποινίδος Αικατερίνης Ιωαν. Μόραλη, διακρινομένης επίμορφώσει και ευγενεία».

«Επί τη διασώσει του βασιλέως Γεωργίου του Α ́και της Πριγκηπίσσης Μαρίας εκ της κατά την 14ην Φεβρουαρίου 1898 εν Φαλήρω αποπείρας δολοφονίας των, εψάλη και ’εν ’Αγνάντοις Δοξολογία την 6ην Μαρτίου υπέρ της διασώσεως και διαφυλάξεως της Α.Μ. του σεπτού ημών Άνακτος και της Πριγκηπίσσης. Εν τω Ναώ παρήσαν οι κ.κ. Ειρηνοδίκης Γεώργιος Τσίρος, ο Γραμματεύς του Ειρηνοδικείου Δημήτριος Χαλκιόπουλος, ο Διευθυντής του Ελληνικού Σχολείου Γεώργιος Νούσιας μετά του Ελληνοδιδασκάλου Γεωργίου Καψάλη, άπαντες οι μαθηταί της Ελληνικής και Δημοτικής Σχολής μετά της διδασκαλίσσης και πλήθοςκόσμου......».

SourceView

Άρθρο του Ιωαν. Φραγκουλά, Καθηγητού της Ελληνικής Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής της Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Τίτλος : Αρτινά Ιστορικά Σημειώματα, IV. Από την Ιστορία της Ιερατικής Σχολής Άρτης

Από το διδακτικό προσωπικό της σχολής :

Φιλόλογοι: Δημ. Σερβετάς, Κων. Μόραλης, Γεώρ. Νούσιας, Ιω. Χαρδαβέλλας, Θεοχ. Τσούτσινος, Αθαν. Ανδρεόπουλος, Παναγ. Παπασπύρου, Γεώργ. Κουτσογιάννης, Εμμ. Σαγκριώτης, Χρ. Αλεξίου, Κων. Σιουμάλας, Χαράλ. Σερατσιώνης, Χρ. Τατσιόπουλος, Παναγ. Παπαδόπουλος, Βασ. Αναγνωστόπουλος, Νικ. Αχείμαστος, Ηλ. Ηλίας και Β. Κουρεντής.

Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΝΑ 3 Μαΐου 1849, σχέδιο με σέπια, μπλε γκουάς και γραφίτη, σε χαρτί, 25,2 x 43,2 εκ. Harvard University Houghton Library

[... Στις μία το μεσημέρι φτάσαμε στην Καμαρίνα, που βρίσκεται ψηλά σε ένα λόφο, και είναι ένα χωριό με ασβεστωμένα σπίτια και καλύβες από καλαμιές, που βρίσκονται ανάμεσα σε οπωροφόρα δέντρα, ή σκιάζονται από ψηλά δάση. Μόλις η βροχή σταμάτησε προσπάθησα να φτάσω στο βράχο του Ζαλόγγου, ακριβώς πάνω από το χωριό, εκεί που εκτυλίχτηκε μια από τις φοβερότερες τραγωδίες κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των σουλιωτών και του Αλή Πασά. Εδώ κατέφυγαν οι 20 γυναίκες που περίμεναν την έκβαση της μάχης μεταξύ των αντρών τους, και των μωαμεθανών. Όταν αυτή χάθηκε πέταξαν τα παιδιά τους κάτω στα βράχια, και αυτές ένωσαν τα χέρια τους, χόρεψαν τα τραγούδια της δικής τους γης, προχώρησαν κοντά στο χείλος του γκρεμού και κατρακύλησαν στα βαθιά, μετά από ένα επαναλαμβανόμενο γύρο του χορού. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές τέτοιες πράξεις των σουλιωτών, που δείχνει την αγάπη τους για την ελευθερία. [...] Ήθελα πολύ να δω το μέρος αυτών των γεγονότων και να επισκεφτώ τα ερείπια της αρχαίας Κασσώπης στην κορυφή του λόφου. Αλλά, δυστυχώς, ήταν τόσο δυνατή η βροχή που έπεφτε, ώστε δεν μπόρεσα ούτε να πλησιάσω τους βράχους του Ζαλόγγου και επέστρεψα στο αγροτικό σπίτι της Καμαρίνας, όπου έμεινα σε ένα από τα μακρόστενα δωμάτια συνηθισμένα στα ελληνικά χωριά που αποτελούν τον τόπο διαμονής για ολόκληρη την οικογένεια ...]

Media object
Media object
Media object
Media object
Citation details: Οικογένεια Μόραλη Γεώργιου και Ιωάννη του Κων/νου
Media object
Citation details: Οικογένεια Μόραλη Γεώργιου και Ιωάννη του Κων/νου
Media object
Citation details: Οικογένεια Μόραλη Γεώργιου και Ιωάννη του Κων/νου
Media object
Citation details: Οικογένεια Μόραλη Γεώργιου και Ιωάννη του Κων/νου
Source citation
Source citation
Source citation
Source citation
Source citation
Source citation
Source citation
Source citation
Source citation
Source citation
Source citation
Source citation
Source citation

Απόσπασμα από ευχαριστήριο-άρθρο του Αλία Αθ. Νόβα, δικηγόρος Βεροίας στο οποίο αναφέρονται τιμητικά διατελέσαντες Γυμνασιάρχες του Γυμνασίου Πρέβεζας όπως ο Νούσιας, ο Κοντός και ο Ευκλ.Τσακαλώτος.

Source citation
Source citation
Source citation
Source citation
Source citation
Source citation
Source citation
fancy-imagebar
Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Γεράσιμος Μάκης Σακκάς Κ. (1947–2021) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (1916–) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Πανωραία Τσαβαλά Π. (1913–2011)