Παρασκευή ,

Name
Παρασκευή //
Given names
Παρασκευή
Birth
Yes

Birth of a sonΓεώργιος Αρβανίτης Χρ.
1879
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a grandsonΧρήστος Αρβανίτης Γ.
1912
Citation details: Έτος 1912
Date of entry in original source: 1926

Διαγράφηκε από τα μητρώα αρρένων της κοινότητας Καμαρίνας από το έτος 1910 και εγγράφηκε σε αυτό του 1912 δυνάμει της υπ.αριθμ. 6501/19-5-1931 απόφασης της νομαρχίας Πρεβέζης

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΕλευθέριος Αρβανίτης Γ.
1913
Citation details: Έτος 1913
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΚωνσταντίνα Αρβανίτη Γ.
1915
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a sonΓεώργιος Αρβανίτης Χρ.
before 1928
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death
Yes

Family with Χρήστος Αρβανίτης
partner
herself
son
18791928
Birth: 1879Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: before 1928Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Χρήστος Αρβανίτης + Φωτεινή
partner
partner’s partner
step-son
fancy-imagebar
Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Μάρκος Χατζής (–) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995)