Φωτεινή Ντούσια Σπ. , 1885

Name
Φωτεινή /Ντούσια/ Σπ.
Given names
Φωτεινή
Surname
Ντούσια
Name suffix
Σπ.
Birth 1885

Death of a paternal grandfatherΠαναγιώτης Ντούσιας
1887 (aged 2 years)

Death of a paternal grandmotherΧρυσαυγή Γιώτη
1890 (aged 5 years)

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 12 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΧρήστος Αρβανίτης Γ.
1912 (aged 27 years)
Citation details: Έτος 1912
Date of entry in original source: 1926

Διαγράφηκε από τα μητρώα αρρένων της κοινότητας Καμαρίνας από το έτος 1910 και εγγράφηκε σε αυτό του 1912 δυνάμει της υπ.αριθμ. 6501/19-5-1931 απόφασης της νομαρχίας Πρεβέζης

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΕλευθέριος Αρβανίτης Γ.
1913 (aged 28 years)
Citation details: Έτος 1913
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΚωνσταντίνα Αρβανίτη Γ.
1915 (aged 30 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a husbandΓεώργιος Αρβανίτης Χρ.
before 1928 (aged 43 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 56 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a grandsonΓεώργιος Αρβανίτης Ελ.
1943 (aged 58 years)

Citation details: Α.008
Birth of a grandsonΕυστράτιος Αργυρός Μ.
1946 (aged 61 years)

Birth of a grandsonΙωάννης Αργυρός Μ.
1956 (aged 71 years)

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 72 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a sonΧρήστος Αρβανίτης Γ.
1982 (aged 97 years)

Death of a fatherΣπυρίδων Ντούσιας Π.

Death
Yes

Family with parents
father
herself
brother
Family with Γεώργιος Αρβανίτης Χρ.
partner
18791928
Birth: 1879Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: before 1928Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
herself
son
2 years
son
3 years
daughter
fancy-imagebar
Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Ελένη Χήτα (1937–2021) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009)