Αγγελική Αγγέλω Γαζή ,

Name
Αγγελική /Γαζή/
Given names
Αγγελική
Surname
Γαζή
Nickname
Αγγέλω
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΔημήτριος Μήτσος Αργυρός Μ.
1908
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΑγγελική - Κασσιανή Κική Αργυρού Δ.
1945

Birth of a granddaughterΚωνσταντίνα Αργυρού Δ.
January 29, 1950

Birth of a granddaughterΆννα Αργυρού Δ.
1955
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a sonΔημήτριος Μήτσος Αργυρός Μ.
August 12, 1994

Birth of a daughterΚωνσταντίνα Αργυρού Μ.

Death
Yes

Family with Μιχαήλ Αργυρός
partner
herself
son
daughter
fancy-imagebar
Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Ελένη Χήτα (1937–2021) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Φωτεινή … (–) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005)