Αναστασία Τασούλα Παπανικόλα ,

Name
Αναστασία /Παπανικόλα/
Given names
Αναστασία
Surname
Παπανικόλα
Nickname
Τασούλα
Birth
Yes

Birth of a sonΚωνσταντίνος Ντούλας Νούσιας Π.
1850
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΘωμάς Νούσιας Π.
between 1860 and 1864
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΧρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π.
1864
Citation details: Αγγελικής Πανταζή
Citation details: Έτος 1864
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΓεώργιος Γιώργης Νούσιας Π.
between 1867 and 1870
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΕλένη Νούσια Κ.
1878

Birth of a grandsonΓρηγόριος Νούσιας Κ.
1882
Citation details: Έτος 1882
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΒασίλειος Νούσιας Θ.
1884
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΠαναγιώτης Νούσιας Θ.
1884

Birth of a grandsonΔημήτριος Νούσιας Κ.
1886
Citation details: Έτος 1886
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΙωσήφ Νούσιας Κ.
January 28, 1889
Citation details: Έτος 1889
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΗρακλής Νούσιας Χρ.
1890
Citation details: Έτος 1890
Date of entry in original source: 1926

Στις παρατηρήσεις του Μητρώου Αρρένων αναγράφεται ότι : "Δυνάμει υπ'αριθμόν 2746 Νομαρχίας διαγράφεται. Μεταφέρεται εις τους γεννηθέντες το 1890 έτος"

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Marriage of a childΓεώργιος Γιώργης Νούσιας Π.Αικατερίνη Μόραλη Ι.View this family
1894

Death of a sonΘωμάς Νούσιας Π.
before 1897

Birth of a grandsonΑρίστιππος Νούσιας Χρ.
1897
Citation details: Έτος 1897
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΕυσταθία Στάθω Νούσια Χρ.
between 1897 and 1898
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a granddaughterΑναστασία Τασία Νούσια Χρ.
1900
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΕυτυχία Νούσια Χρ.
1902
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΠηνειώ Νούσια Χρ.
1906
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΛευκοθέα Νούσια Χρ.
between 1910 and February 8, 1913
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a husbandΠαναγιώτης Πανούσιας Κιτσοπάνος Νούσιας Χρ.
before 1914

Death of a sonΚωνσταντίνος Ντούλας Νούσιας Π.
between 1914 and 1928

Death of a sonΓεώργιος Γιώργης Νούσιας Π.
1919

Death of a grandsonΗρακλής Νούσιας Χρ.
1929
Death of a granddaughterΑναστασία Τασία Νούσια Χρ.
1933

Death of a granddaughterΠηνειώ Νούσια Χρ.
August 28, 1933
Citation details: Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Πηνιώς Χρ. Νούσια
Death of a grandsonΓρηγόριος Νούσιας Κ.
October 20, 1939
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a grandsonΔημήτριος Νούσιας Κ.
January 17, 1945

Citation details: Επιτύμβια στήλη μνημείου πεσόντων στο Νταλαμάνι
Death of a grandsonΑρίστιππος Νούσιας Χρ.
January 17, 1945
Citation details: Επιτύμβια στήλη μνημείου πεσόντων στο Νταλαμάνι
Birth of a sonΧαράλαμπος Νούσιας Π.

Death
Yes

Family with Παναγιώτης Πανούσιας Κιτσοπάνος Νούσιας Χρ.
partner
herself
son
15 years
son
18601897
Birth: between 1860 and 1864Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: before 1897
5 years
son
7 years
son
People/_54462441_10157068355358610_9161165311087476736_o_2.jpg
18671919
Birth: between 1867 and 1870Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1919
son
fancy-imagebar
Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Μάρκος Χατζής (–) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019)