Κωνσταντίνος Κωστανώης Ανωγιάτης Γ. , 1893

Name
Κωνσταντίνος /Ανωγιάτης/ Γ.
Given names
Κωνσταντίνος
Surname
Ανωγιάτης
Name suffix
Γ.
Nickname
Κωστανώης
Birth 1893 35 35
Citation details: Έτος 1893
Date of entry in original source: 1926
Citation details: Α.007
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 4 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sisterΕλισάβετ Ανωγιάτη Γ.
1902 (aged 9 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a fatherΓεώργιος Ανωγιάτης Σπ.
before 1928 (aged 35 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 48 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 64 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a daughterΕλένη Λένα Ανωγιάτη Κ.
1959 (aged 66 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΧρυσάνθη Ανωγιάτη Κ.
1961 (aged 68 years)

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Ροπόκης Κ.
1979 (aged 86 years)

Death of a brotherΒασίλειος Βασλάκης Ανόης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ.
between 1975 and 1980 (aged 87 years)
Birth of a grandsonΔημήτριος Ροπόκης Κ.
1982 (aged 89 years)

Death of a motherΕλένη Γ.

Death
Yes

Family with parents
father
mother
sister
elder brother
3 years
elder brother
1882
Birth: 1882 24 24Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
7 years
elder brother
People/_242074872_977779899816317_2964174198493677942_n_1.jpg
18881980
Birth: 1888 30 30Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: between 1975 and 1980Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
3 years
elder brother
1890
Birth: 1890 32 32Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
4 years
himself
10 years
younger sister
1902
Birth: 1902 44 44Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
Family with Ευθαλία Βρακά Η.
himself
partner
daughter
Photos/BW/_69898579_10157462916248610_6219811972657971200_n.jpg
1959
Birth: 1959 66Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
3 years
daughter
Family with Ελένη
himself
partner
son
BirthΜητρώο Αρρένων Κοινότητας Καμαρίνας (1926)
Citation details: Έτος 1893
Date of entry in original source: 1926
BirthΕκλογικός κατάλογος Καμαρίνας (1988)
Citation details: Α.007
SourceΤα Δύσκολα Χρόνια 1941-1949
Citation details: σελ.362 (β)
Shared note: [...

[... ΚΑΜΑΡΙΝΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ : Δραστήριος Εαμίτης και Εφεδροελασίτης. Τον είδα στην μάχη του Ζαλόγγου και θαύμασα την παληκαριά του. Ήταν ένας από τους λεβέντες που έκαναν την αντεπίθεση στη Ράχη του Αργύρη. Μετά την Βάρκιζα χτυπήθηκε και δάρθηκε. ...]

SourceView

[... ΚΑΜΑΡΙΝΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ : Δραστήριος Εαμίτης και Εφεδροελασίτης. Τον είδα στην μάχη του Ζαλόγγου και θαύμασα την παληκαριά του. Ήταν ένας από τους λεβέντες που έκαναν την αντεπίθεση στη Ράχη του Αργύρη. Μετά την Βάρκιζα χτυπήθηκε και δάρθηκε. ...]

Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth
fancy-imagebar
Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997)