Αγγελική ή Παρασκευή Δράκου Ι. , 18761904 (aged 28 years)

Name
Αγγελική ή Παρασκευή /Δράκου/ Ι.
Given names
Αγγελική ή Παρασκευή
Surname
Δράκου
Name suffix
Ι.
Birth 1876

Birth of a brotherΧαράλαμπος Λάμπης Δράκος Ι.
1879 (aged 3 years)
Citation details: Έτος 1879
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΝικόλαος Δράκος Ι.
1882 (aged 6 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 21 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΑμαλία Ανωγιάτη Χρ.
1903 (aged 27 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a fatherΙωάννης Δράκος ?1

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a motherΕλένη Νάσκα Δημάκη

Death 1904 (aged 28 years)

Family with parents
father
mother
sister
herself
4 years
younger brother
4 years
younger brother
… … + Αγγελική ή Παρασκευή Δράκου Ι.
herself
daughter
daughter
SourceΓενεαλογικά δέντρα
Citation details: Γρηγορίου Δ. Νούσια (@I0283@)
fancy-imagebar
Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Μάρκος Χατζής (–) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, «Αμερικάνος» Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Ελένη Χήτα (1937–2021) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019)