Αικατερίνη Ανωγιάτη Γ. ,

Name
Αικατερίνη /Ανωγιάτη/ Γ.
Given names
Αικατερίνη
Surname
Ανωγιάτη
Name suffix
Γ.
Birth of a brotherΒασίλειος Βασλάκης Ανώης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ.
1888
Citation details: Έτος 1888
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΙωάννης Ανωγιάτης Γ.
1890
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΚωνσταντίνος Κωστανώης Ανωγιάτης Γ.
1893
Citation details: Έτος 1893
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sisterΕλισάβετ Ανωγιάτη Γ.
1902
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a fatherΓεώργιος Ανωγιάτης Σπ.
before 1928

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a motherΕλένη Γ.

Family with parents
father
mother
herself
brother
3 years
brother
1882
Birth: 1882 24 24Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
7 years
brother
Photos/BW/_27540388_10156044418963610_667298850333878495_n.jpg
1888
Birth: 1888 30 30Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
3 years
brother
1890
Birth: 1890 32 32Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
4 years
brother
10 years
sister
1902
Birth: 1902 44 44Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
fancy-imagebar
Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Αστερόπη Παχωπού (–) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Μάρκος Χατζής (–) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018)