Βασίλειος Βασλάκης Ανώης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ. , 1888

Name
Βασίλειος /Ανωγιάτης/ Γ.
Given names
Βασίλειος
Surname
Ανωγιάτης
Name suffix
Γ.
Nickname
Βασλάκης Ανώης, "Αμερικάνος"
Birth 1888 30 30
Citation details: Έτος 1888
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Immigration
Birth of a brotherΙωάννης Ανωγιάτης Γ.
1890 (aged 2 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΚωνσταντίνος Κωστανώης Ανωγιάτης Γ.
1893 (aged 5 years)
Citation details: Έτος 1893
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 9 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sisterΕλισάβετ Ανωγιάτη Γ.
1902 (aged 14 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a fatherΓεώργιος Ανωγιάτης Σπ.
before 1928 (aged 40 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 53 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 69 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a motherΕλένη Γ.

Death
Yes

Family with parents
father
mother
sister
elder brother
3 years
elder brother
1882
Birth: 1882 24 24Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
7 years
himself
Photos/BW/_27540388_10156044418963610_667298850333878495_n.jpg
1888
Birth: 1888 30 30Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
3 years
younger brother
1890
Birth: 1890 32 32Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
4 years
younger brother
10 years
younger sister
1902
Birth: 1902 44 44Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth
Media object
Citation details: Πανάγος Γιώργος του Σπύρου
Media object
Citation details: Οικογένεια Νούσια Ιωάννη (Γιαννάκη) του Δημ.
fancy-imagebar
Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Αστερόπη Παχωπού (–) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Ελένη Χήτα (1937–2021) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–)