Ασπασία Λελόβα Σπ. , 18931970 (aged 77 years)

Name
Ασπασία /Λελόβα/ Σπ.
Given names
Ασπασία
Surname
Λελόβα
Name suffix
Σπ.
Birth 1893
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 4 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΓεώργιος Ανωγιάτης Αθ.
1922 (aged 29 years)
Citation details: Έτος 1922
Date of entry in original source: 1926
Birth of a sonΣπυρίδων Ανωγιάτης Αθ.
October 20, 1923 (aged 30 years)

Birth of a sonΙωάννης Ανωγιάτης Αθ.
1926 (aged 33 years)
Birth of a sonΠαντελής Ανωγιάτης Αθ.
1928 (aged 35 years)

Birth of a sonΠελοπίδας Ανωγιάτης Αθ.
1933 (aged 40 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 48 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a grandsonΑθανάσιος Ανωγιάτης Γ.
1955 (aged 62 years)

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 64 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a granddaughterΑσπασία Ανωγιάτη Γ.
1960 (aged 67 years)

Marriage of a childΣπυρίδων Ανωγιάτης Αθ.Γκόλφω Τσαμπά Αθ.View this family
1962 (aged 69 years)

Marriage of a childΠαντελής Ανωγιάτης Αθ.Αγαθόκλεια Γούρναρη Απ.View this family
July 14, 1963 (aged 70 years)

Citation details: Αρ.Φύλλου 12, σελ.4
Date of entry in original source: August 5, 1963
Birth of a grandsonΑθανάσιος Ανωγιάτης Ι.
1968 (aged 75 years)

Death between 1960 and 1970 (aged 77 years)

Family with parents
father
herself
Family with Αθανάσιος Ανωγιάτης Γ.
partner
herself
son
22 months
son
3 years
son
3 years
son
6 years
son
son
SourceΤα Δύσκολα Χρόνια 1941-1949
Citation details: σελ.181

[... Και κάτι που θυμάμαι ακόμα σήμερα και γελάω : Στη Λευκάδα η ΕΤΑ μας έδωσε ένα ζωντανό κατσίκι. Ούτε χρόνο ούτε δυνατότητες είχαμε να το σφάξοουμε και να το μαγειρέψουμε. Γι' αυτό είπαμε να μην το πάρουμε. Πετάχτηκε όμως ο Σπύρος Κυρίτσης από την Καμαρίνα και είπε : "Θα το πάρουμε και στην Πρέβεζα θα το φάμε." Του είπαμε : "Ποιος θα το κουβαλήσει και στην Πρέβεζα που θα το σφάξουμε και μαγειρέψουμε;" Ο Σπύρος επέμενε. Τότε του είπα : "Πάρτο και κάνε ότι καταλαβαίνεις." Πήρε ο Σπύρος το κατσίκι στο καράβι με όλη την τρικυμία και όταν βγήκαμε από το καράβι και μπήκαμε στη γραμμή για την παρέλαση το κουβαλούσε στη πλάτη. Ξεκινήσαμε στην παρέλαση. Ο Σπύρος προχωρούσε με το κατσίκι και το κατσίκι βέλαζε. Τελικά ο Σακκάς νευρίασε και τον έδιωξε από την γραμμή. Όταν τελείωσε η παρέλαση και οι ομιλίες, μας έδειξαν το σπίτι που θα διανυκτερεύαμε. Ξαφνικά εμφανίστηκε και μας κάλεσε για φαγητό ο Σπύρος. Είχε πάει με το κατσίκι στο σπίτι των Ανωγιαταίων, ένα ισόγειο σπίτι με κάμποσα παιδιά. Το σφαξε, το ετοίμασε και η θεια-Ανωγιάταινα μας ετοίμασε ένα μεγάλο κακάβι νοστιμότατο στοιφάδο που φάγαμε με τέτοια όρεξη που τα αυτιά μας κουνιόνταν. ...]

SourceView

[... Και κάτι που θυμάμαι ακόμα σήμερα και γελάω : Στη Λευκάδα η ΕΤΑ μας έδωσε ένα ζωντανό κατσίκι. Ούτε χρόνο ούτε δυνατότητες είχαμε να το σφάξοουμε και να το μαγειρέψουμε. Γι' αυτό είπαμε να μην το πάρουμε. Πετάχτηκε όμως ο Σπύρος Κυρίτσης από την Καμαρίνα και είπε : "Θα το πάρουμε και στην Πρέβεζα θα το φάμε." Του είπαμε : "Ποιος θα το κουβαλήσει και στην Πρέβεζα που θα το σφάξουμε και μαγειρέψουμε;" Ο Σπύρος επέμενε. Τότε του είπα : "Πάρτο και κάνε ότι καταλαβαίνεις." Πήρε ο Σπύρος το κατσίκι στο καράβι με όλη την τρικυμία και όταν βγήκαμε από το καράβι και μπήκαμε στη γραμμή για την παρέλαση το κουβαλούσε στη πλάτη. Ξεκινήσαμε στην παρέλαση. Ο Σπύρος προχωρούσε με το κατσίκι και το κατσίκι βέλαζε. Τελικά ο Σακκάς νευρίασε και τον έδιωξε από την γραμμή. Όταν τελείωσε η παρέλαση και οι ομιλίες, μας έδειξαν το σπίτι που θα διανυκτερεύαμε. Ξαφνικά εμφανίστηκε και μας κάλεσε για φαγητό ο Σπύρος. Είχε πάει με το κατσίκι στο σπίτι των Ανωγιαταίων, ένα ισόγειο σπίτι με κάμποσα παιδιά. Το σφαξε, το ετοίμασε και η θεια-Ανωγιάταινα μας ετοίμασε ένα μεγάλο κακάβι νοστιμότατο στοιφάδο που φάγαμε με τέτοια όρεξη που τα αυτιά μας κουνιόνταν. ...]

fancy-imagebar
Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Ελένη Χήτα (1937–2021) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975)