Γεώργιος Ακρίβης Ν. , 1867

Name
Γεώργιος /Ακρίβης/ Ν.
Given names
Γεώργιος
Surname
Ακρίβης
Name suffix
Ν.
Birth 1867

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 30 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΚωνσταντίνος Ντίνος Ακρίβης Γ.
1910 (aged 43 years)

Birth of a daughterΛεμονιά Ακρίβη Γ.
1917 (aged 50 years)
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 74 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΜαίρη Νούσια Κ.
February 13, 1948 (aged 81 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΓρηγόριος Νούσιας Κ.
February 27, 1949 (aged 82 years)

Marriage of a childΚωνσταντίνος Ντίνος Ακρίβης Γ.Ελευθερία Πάσχου Δ.View this family
between 1948 and 1949 (aged 82 years)

Birth of a grandsonΓεώργιος Ακρίβης Κ.
1952 (aged 85 years)

Birth of a grandsonΝικόλαος Ακρίβης Κ.
1954 (aged 87 years)

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 90 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a fatherΝικόλαος Νικολάκης Ακρίβης Ι.

Death of a motherΙωάννα Μπακογιώργου

Death
Yes

Family with parents
father
mother
himself
Family with Βασιλική Τσουμάνη Θ.
himself
partner
son
son
son
son
son
daughter
People/_40565424_10156574236918610_5932383234972188672_o_1.jpg
19172002
Birth: 1917 50Βωβούσα, Ν.Ιωαννίνων, Ελλάδα
Death: January 30, 2002Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
SourceView

Αναφέρεται ως Βλαχοποιμένας ενοικαστής των λιβαδιών της Ι.Μ. Ζαλόγγου (11/11/1916)

fancy-imagebar
Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Φωτεινή … (–) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Ελένη Χήτα (1937–2021) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Μάρκος Χατζής (–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Αστερόπη Παχωπού (–) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004)