Γεώργιος Ακρίβης Ν. , 1867

Name
Γεώργιος /Ακρίβης/ Ν.
Given names
Γεώργιος
Surname
Ακρίβης
Name suffix
Ν.
Birth 1867

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 30 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΚωνσταντίνος Ντίνος Ακρίβης Γ.
1910 (aged 43 years)

Citation details: Α.003
Birth of a daughterΛεμονιά Ακρίβη Γ.
1917 (aged 50 years)
Birth of a grandsonΑχιλλέας Ακρίβης Ν.
1935 (aged 68 years)

Citation details: Α.001
Birth of a grandsonΜιλτιάδης Ακρίβης Ν.
1940 (aged 73 years)

Citation details: Α.004
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 74 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a grandsonΣπύρος Ακρίβης Ν.
1942 (aged 75 years)

Citation details: Α.006
Birth of a granddaughterΜαίρη Νούσια Κ.
February 13, 1948 (aged 81 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg
Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΝΑ 3 Μαΐου 1849, σχέδιο με σέπια, μπλε γκουάς και γραφίτη, σε χαρτί, 25,2 x 43,2 εκ. Harvard University Houghton Library

[... Στις μία το μεσημέρι φτάσαμε στην Καμαρίνα, που βρίσκεται ψηλά σε ένα λόφο, και είναι ένα χωριό με ασβεστωμένα σπίτια και καλύβες από καλαμιές, που βρίσκονται ανάμεσα σε οπωροφόρα δέντρα, ή σκιάζονται από ψηλά δάση. Μόλις η βροχή σταμάτησε προσπάθησα να φτάσω στο βράχο του Ζαλόγγου, ακριβώς πάνω από το χωριό, εκεί που εκτυλίχτηκε μια από τις φοβερότερες τραγωδίες κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των σουλιωτών και του Αλή Πασά. Εδώ κατέφυγαν οι 20 γυναίκες που περίμεναν την έκβαση της μάχης μεταξύ των αντρών τους, και των μωαμεθανών. Όταν αυτή χάθηκε πέταξαν τα παιδιά τους κάτω στα βράχια, και αυτές ένωσαν τα χέρια τους, χόρεψαν τα τραγούδια της δικής τους γης, προχώρησαν κοντά στο χείλος του γκρεμού και κατρακύλησαν στα βαθιά, μετά από ένα επαναλαμβανόμενο γύρο του χορού. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές τέτοιες πράξεις των σουλιωτών, που δείχνει την αγάπη τους για την ελευθερία. [...] Ήθελα πολύ να δω το μέρος αυτών των γεγονότων και να επισκεφτώ τα ερείπια της αρχαίας Κασσώπης στην κορυφή του λόφου. Αλλά, δυστυχώς, ήταν τόσο δυνατή η βροχή που έπεφτε, ώστε δεν μπόρεσα ούτε να πλησιάσω τους βράχους του Ζαλόγγου και επέστρεψα στο αγροτικό σπίτι της Καμαρίνας, όπου έμεινα σε ένα από τα μακρόστενα δωμάτια συνηθισμένα στα ελληνικά χωριά που αποτελούν τον τόπο διαμονής για ολόκληρη την οικογένεια ...]

Birth of a grandsonΓρηγόριος Νούσιας Κ.
February 27, 1949 (aged 82 years)

Marriage of a childΚωνσταντίνος Ντίνος Ακρίβης Γ.Ελευθερία Πάσχου Δ.View this family
between 1948 and 1949 (aged 82 years)

Birth of a grandsonΓεώργιος Ακρίβης Κ.
1952 (aged 85 years)

Birth of a grandsonΝικόλαος Ακρίβης Κ.
1954 (aged 87 years)

Citation details: Α.005
Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 90 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a fatherΝικόλαος Νικολάκης Ακρίβης Ι.

Death of a motherΙωάννα Μπακογιώργου

Death
Yes

Family with parents
father
mother
himself
Family with Βασιλική Τσουμάνη Θ.
himself
partner
son
son
son
son
son
daughter
People/_40565424_10156574236918610_5932383234972188672_o_1.jpg
19172002
Birth: 1917 50Βωβούσα, Ν.Ιωαννίνων, Ελλάδα
Death: January 30, 2002Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
SourceView

Αναφέρεται ως Βλαχοποιμένας ενοικαστής των λιβαδιών της Ι.Μ. Ζαλόγγου (11/11/1916)

fancy-imagebar
Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Μάρκος Χατζής (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954)