Βασιλική Τσουμάνη Θ. ,

Name
Βασιλική /Τσουμάνη/ Θ.
Given names
Βασιλική
Surname
Τσουμάνη
Name suffix
Θ.
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΚωνσταντίνος Ντίνος Ακρίβης Γ.
1910

Birth of a daughterΛεμονιά Ακρίβη Γ.
1917
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΜαίρη Νούσια Κ.
February 13, 1948
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΓρηγόριος Νούσιας Κ.
February 27, 1949

Marriage of a childΚωνσταντίνος Ντίνος Ακρίβης Γ.Ελευθερία Πάσχου Δ.View this family
between 1948 and 1949

Birth of a grandsonΓεώργιος Ακρίβης Κ.
1952

Birth of a grandsonΝικόλαος Ακρίβης Κ.
1954

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a sonΚωνσταντίνος Ντίνος Ακρίβης Γ.
1996

Death of a fatherΘεόδωρος Κουτσοθόδωρος Τσουμάνης Κ.

Death
Yes

Family with parents
father
herself
Family with Γεώργιος Ακρίβης Ν.
partner
herself
son
son
son
son
son
daughter
People/_40565424_10156574236918610_5932383234972188672_o_1.jpg
19172002
Birth: 1917 50Βωβούσα, Ν.Ιωαννίνων, Ελλάδα
Death: January 30, 2002Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
fancy-imagebar
Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Φωτεινή … (–) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Ελένη Χήτα (1937–2021) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969)