Βασιλική Τσουμάνη Θ. ,

Name
Βασιλική /Τσουμάνη/ Θ.
Given names
Βασιλική
Surname
Τσουμάνη
Name suffix
Θ.
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΚωνσταντίνος Ντίνος Ακρίβης Γ.
1910

Citation details: Α.003
Birth of a daughterΛεμονιά Ακρίβη Γ.
1917
Birth of a grandsonΑχιλλέας Ακρίβης Ν.
1935

Citation details: Α.001
Birth of a grandsonΜιλτιάδης Ακρίβης Ν.
1940

Citation details: Α.004
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a grandsonΣπύρος Ακρίβης Ν.
1942

Citation details: Α.006
Birth of a granddaughterΜαίρη Νούσια Κ.
February 13, 1948
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΓρηγόριος Νούσιας Κ.
February 27, 1949

Marriage of a childΚωνσταντίνος Ντίνος Ακρίβης Γ.Ελευθερία Πάσχου Δ.View this family
between 1948 and 1949

Birth of a grandsonΓεώργιος Ακρίβης Κ.
1952

Birth of a grandsonΝικόλαος Ακρίβης Κ.
1954

Citation details: Α.005
Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a sonΚωνσταντίνος Ντίνος Ακρίβης Γ.
1996

Death of a fatherΘεόδωρος Κουτσοθόδωρος Τσουμάνης Κ.

Death
Yes

Family with parents
father
herself
Family with Γεώργιος Ακρίβης Ν.
partner
herself
son
son
son
son
son
daughter
People/_40565424_10156574236918610_5932383234972188672_o_1.jpg
19172002
Birth: 1917 50Βωβούσα, Ν.Ιωαννίνων, Ελλάδα
Death: January 30, 2002Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
fancy-imagebar
Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Αστερόπη Παχωπού (–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994)