Όλγα ,

Name
Όλγα //
Given names
Όλγα
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a daughterΑγγελική Ακρίβη Ν.

Family with parents
father
herself
Family with Νικόλαος Ακρίβης Γ.
partner
herself
son
daughter
son
daughter
son
son
fancy-imagebar
Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Σταματία Παππά Β. (–) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Φωτεινή … (–) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967)