Βικτωρία ,

Name
Βικτωρία //
Given names
Βικτωρία
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Family with parents
father
herself
Family with Ανδρέας Ακρίβης Γ.
partner
herself
son
son
fancy-imagebar
Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Σταματία Παππά Β. (–) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Σταυρούλα Καλδάνη Αρ. (1941–2021) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021)