Πανάγιω Τσούκη , 1875

Name
Πανάγιω /Τσούκη/
Given names
Πανάγιω
Surname
Τσούκη
Birth 1875
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 22 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΕπαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ.
1898 (aged 23 years)
Citation details: Έτος 1898
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΓεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ.
1901 (aged 26 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΣταύρος Γκοράτσας Χρ.
1906 (aged 31 years)
Citation details: Έτος 1906
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΒασιλική Γκοράτσα Χρ.
1911 (aged 36 years)

Birth of a granddaughterΘεοδώρα Γκοράτσα Επ.
1929 (aged 54 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a husbandΧρήστος Γκοράτσας Σπ.
October 24, 1931 (aged 56 years)
Citation details: Έτος 1864
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΣταυρούλα Γκοράτσα Επ.
1931 (aged 56 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΒασιλική Κούλα Γκοράτσα Επ.
March 17, 1933 (aged 58 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΣπυρίδων Γκοράτσας Γ.
1934 (aged 59 years)

Citation details: Α.032
Birth of a granddaughterΑρετή Γκοράτσα Επ.
1935 (aged 60 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΞενοφών Γκοράτσας Στ.
1935 (aged 60 years)

Birth of a grandsonΧρήστος Γκοράτσας Στ.
1936 (aged 61 years)

Birth of a granddaughterΠανωραία Γκοράτσα Επ.
1937 (aged 62 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΔημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ.
June 24, 1939 (aged 64 years)
Citation details: Α.028
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΑλεξάνδρα Γκοράτσα Στ.
1940 (aged 65 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 66 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a grandsonΙωάννης Γιαννάκης, Νάκος Γκοράτσας Επ.
May 29, 1943 (aged 68 years)
Citation details: Α.030
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΒασίλειος Γκοράτσας Επ.
1946 (aged 71 years)
Citation details: Α.026
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Γκοράτσας Γ.
August 19, 1946 (aged 71 years)
Citation details: Α.031
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΠαναγιώτα Γκοράτσα Γ.
1948 (aged 73 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΕυάγγελος Γκοράτσας Γ.
1952 (aged 77 years)
Citation details: Α.029
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a grandsonΞενοφών Γκοράτσας Στ.
1957 (aged 82 years)

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 82 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Marriage of a grandsonΙωάννης ΚουσουρήςΠανωραία Γκοράτσα Επ.View this family
1962 (aged 87 years)
Marriage of a grandsonΧριστόφορος Παππάς Σπ.Παναγιώτα Γκοράτσα Γ.View this family
1971 (aged 96 years)

Death of a sonΓεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ.
February 25, 1977 (aged 102 years)

Death of a sonΣταύρος Γκοράτσας Χρ.
estimated 1980 (aged 105 years)

Death of a sonΕπαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ.
April 2, 1982 (aged 107 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death
Yes

Family with parents
father
herself
brother
Family with Χρήστος Γκοράτσας Σπ.
partner
herself
son
4 years
son
6 years
son
6 years
daughter
fancy-imagebar
Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Φωτεινή … (–) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, «Αμερικάνος» Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015)