Θεοδούλα Νίκου ?1 ,

Name
Θεοδούλα /Νίκου/ ?1
Given names
Θεοδούλα
Surname
Νίκου
Name suffix
?1
Birth of a sonΚωνσταντίνος Παπαγεωργίου Ν.
1880
Citation details: Έτος 1880
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a granddaughterΕλένη Τσουρά Ν.
1900

Birth of a grandsonΜιχαήλ Τσουράς Ν.
1906
Citation details: Έτος 1906
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΜιχαήλ Παπαγεωργίου Κ.
1909
Citation details: Έτος 1909
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΧαράλαμπος Μπάκιας Παπαγεωργίου Κ.
1912
Citation details: Έτος 1912
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a husbandΝικόλαος Νικολός Παπαγεωργίου Δ.
before 1914

Birth of a grandsonΓεώργιος Παπαγεωργίου Κ.
1918
Citation details: Έτος 1918
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΘεόδωρος Παπαγεωργίου Κ.
1918
Citation details: Έτος 1918
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΑνδρέας Παπαγεωργίου Κ.
1920
Citation details: Έτος 1920
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΌλγα Παπαγεωργίου Κ.
1923

Birth of a grandsonΦώτιος Παπαγεωργίου Κ.
1925
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a grandsonΘεόδωρος Παπαγεωργίου Κ.
April 6, 1941
Citation details: Έτος 1918
Date of entry in original source: 1926

"Ο Θεόδωρος Παπαγεωργίου εφονεύθει εν το οχυρώ Ποποτλιβίτσα την 6-4-41 Πολε.Υπουργείου στρατού αριθμ. 41601/7-7-41"

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a grandsonΧαράλαμπος Μπάκιας Παπαγεωργίου Κ.
1960

Death of a sonΚωνσταντίνος Παπαγεωργίου Ν.
1966

Death of a granddaughterΕλένη Τσουρά Ν.
March 20, 1968

Family with parents
father
herself
Family with Νικόλαος Νικολός Παπαγεωργίου Δ.
partner
herself
son
daughter
Νικόλαος Νικολός Παπαγεωργίου Δ. + Βασιλική Νικολέσσα Καλέντζη Β.
partner
partner’s partner
step-daughter
step-daughter
4 years
step-son
6 years
step-son
3 years
step-son
19061928
Birth: 1906Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1928Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
fancy-imagebar
Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Σταματία Παππά Β. (–) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Ελένη Χήτα (1937–2021) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–2021) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Αστερόπη Παχωπού (–) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011)