Ηλίας Τσουράς Ν. , 18701926 (aged 56 years)

Name
Ηλίας /Τσουράς/ Ν.
Given names
Ηλίας
Surname
Τσουράς
Name suffix
Ν.
Birth 1870
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 27 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΓεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η.
1916 (aged 46 years)
Citation details: Έτος 1916
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΒασιλική Βασίλω Τσουρά Η.
1921 (aged 51 years)

Birth of a daughterΜαρία Τσουρά Η.
1923 (aged 53 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a fatherΝικόλαος Τσουράς ?

Death 1926 (aged 56 years)

Family with parents
father
elder brother
5 years
himself
sister
Family with Χαρίκλεια Μαχαίρα
himself
partner
son
People/_39467868_10156546791233610_6936520681534259200_n_3.jpg
19161994
Birth: 1916 46 19Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: May 21, 1994Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
6 years
daughter
3 years
daughter
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
fancy-imagebar
Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Σταματία Παππά Β. (–) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Μάρκος Χατζής (–) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949)