Αλεξάνδρα Μπαρούτη Αν. , 18531946 (aged 93 years)

Name
Αλεξάνδρα /Μπαρούτη/ Αν.
Given names
Αλεξάνδρα
Surname
Μπαρούτη
Name suffix
Αν.
Birth 1853
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΧρήστος Σακκάς Κ.
1866 (aged 13 years)
Citation details: Έτος 1866
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΓεράσιμος Σακκάς Κ.
1884 (aged 31 years)
Citation details: Έτος 1884
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 44 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ.
1903 (aged 50 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΔημήτριος Σακκάς Χρ.
1905 (aged 52 years)
Citation details: Έτος 1905
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΝικόλαος Σακκάς Χρ.
1907 (aged 54 years)
Citation details: Έτος 1907
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΟυρανία Σακκά Χρ.
1913 (aged 60 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΓεώργιος Γκιοσλάς Σακκάς Γ.
1914 (aged 61 years)
Citation details: Έτος 1914
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΒάϊα Σακκά Χρ.
1917 (aged 64 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ.
1918 (aged 65 years)
Citation details: Έτος 1919
Date of entry in original source: 1926
Citation details: 1989 ΦΕΚ Β 136
Date of entry in original source: February 21, 1989

Κύρωση καταρτισθέντων Πινάκων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Κρίσεως του άρθρ. 9 του αριθ. 379/83 Π. Δ/τος (ΦΕΚ Α' 16)» της Νομαρχίας Πρέβεζας

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΘωμάς Σακκάς Γ.
1921 (aged 68 years)
Citation details: Έτος 1921
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΙοκάστη Κάστω Σακκά Χρ.
1922 (aged 69 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a sonΧρήστος Σακκάς Κ.
June 10, 1936 (aged 83 years)
Citation details: Έτος 1866
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 88 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death 1946 (aged 93 years)

Family with parents
father
herself
Family with Κωνσταντίνος Σακκάς ?
partner
herself
son
19 years
son
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
fancy-imagebar
Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Σταματία Παππά Β. (–) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Φωτεινή … (–) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944)