Σπυρίδων ΣπυροΒασίλης Παππάς Β. , 18791973 (aged 94 years)

Name
Σπυρίδων /Παππάς/ Β.
Given names
Σπυρίδων
Surname
Παππάς
Name suffix
Β.
Nickname
ΣπυροΒασίλης
Birth 1879
Citation details: Έτος 1879
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 18 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΒασίλειος Βασίλη-Μάρως Παππάς Σπ.
1916 (aged 37 years)
Citation details: Έτος 1916
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΚωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ.
1921 (aged 42 years)
Citation details: Έτος 1921
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 62 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a grandsonΣπυρίδων Παππάς Κ.
1947 (aged 68 years)

Birth of a grandsonΒασίλειος Παππάς Κ.
1948 (aged 69 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΕλευθέριος Παππάς Κ.
1950 (aged 71 years)

Birth of a granddaughterΜαρία Μαριγώ Παππά Κ.
1953 (aged 74 years)

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 78 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a fatherΒασίλειος Καλδάνης Χρ.

Death of a motherΜαιρούλα

Death January 26, 1973 (aged 94 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Family with parents
father
mother
himself
Family with Μαριγώ Μαριώ Νάσκα Δ.
himself
partner
son
Photos/BW/_94377500_10158152034763610_6014341901153468416_o.jpg
19161974
Birth: 1916 37 28Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: December 18, 1974
son
son
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth
Death

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death
Media object
Media object
Citation details: Κυρίτσης Κώστας του Χρήστου
fancy-imagebar
Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Αστερόπη Παχωπού (–) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Ελένη Χήτα (1937–2021) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992)