Βασίλειος Καλδάνης Χρ. ,

Name
Βασίλειος /Καλδάνης/ Χρ.
Given names
Βασίλειος
Surname
Καλδάνης
Name suffix
Χρ.
Birth
Birth of a sonΣπυρίδων ΣπυροΒασίλης Παππάς Β.
1879
Citation details: Έτος 1879
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a grandsonΒασίλειος Βασίλη-Μάρως Παππάς Σπ.
1916
Citation details: Έτος 1916
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ.
1921
Citation details: Έτος 1921
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death
Yes

Family with parents
father
himself
brother
brother
Family with Μαιρούλα
himself
partner
son
fancy-imagebar
Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Φωτεινή … (–) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Ελένη Χήτα (1937–2021) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Αστερόπη Παχωπού (–) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–)