Μαιρούλα ,

Name
Μαιρούλα //
Given names
Μαιρούλα
Birth
Yes

Birth of a sonΣπυρίδων ΣπυροΒασίλης Παππάς Β.
1879
Citation details: Έτος 1879
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a grandsonΒασίλειος Βασίλη-Μάρως Παππάς Σπ.
1916
Citation details: Έτος 1916
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ.
1921
Citation details: Έτος 1921
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death
Yes

Family with Βασίλειος Καλδάνης Χρ.
partner
herself
son
fancy-imagebar
Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Ελένη Χήτα (1937–2021) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Φωτεινή … (–) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944)