Γεώργιος Κουκορίκος ,

Name
Γεώργιος /Κουκορίκος/
Given names
Γεώργιος
Surname
Κουκορίκος
Birth of a daughterΑγγελική Κουκορίκου Γ.
1844

Birth of a grandsonΠερικλής Αλεξανδρής Γ.
1864

Birth of a grandsonΑπόστολος Αλεξανδρής Γ.
1879

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a daughterΑγγελική Κουκορίκου Γ.
March 4, 1922

Birth of a sonΑπόστολος Κουκορίκος Γ.

Family with Σοφία Ζωγλοπίτη Ι.
himself
partner
daughter
son
son
son
son
fancy-imagebar
Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (–) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Μάρκος Χατζής (–) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–)