Χρήστος Σακκάς ? , 1928

Name
Χρήστος /Σακκάς/ ?
Given names
Χρήστος
Surname
Σακκάς
Name suffix
?
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΓεώργιος Σακκάς Χρ.
1899
Citation details: Έτος 1899
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΛαμπρινή Σακκά Χρ.
1903

Birth of a daughterΠηνελόπη Σακκά Χρ.
1903
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a wifeΕυπραξία Καρρά Κ.
before 1928
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a father? Σακκάς

Death before 1928

Family with parents
father
himself
brother
sister
sister
sister
Family with Ευπραξία Καρρά Κ.
himself
partner
son
People/_56877154_10157091808123610_3654160533373845504_o_2.jpg
18991992
Birth: 1899Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: January 14, 1992Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
5 years
daughter
1 year
daughter
fancy-imagebar
Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021)