Αγγελική Δημητρίου Δ. ,

Name
Αγγελική /Δημητρίου/ Δ.
Given names
Αγγελική
Surname
Δημητρίου
Name suffix
Δ.
Death of a fatherΔημήτριος Γιαννάκης Γιώργης Αλεξάνδρου Ι.
July 30, 1830

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a motherΕλένη Χρυσοπάπια Βαλεντίνη Π.

Family with parents
father
mother
herself
brother
Family with Αντωνόπουλος
partner
herself
SourceΗ Ιστορία της Καμαρίνας & Η Τραγωδία του Ζαλόγγου
Citation details: σελ.038-039
Shared note: "...

"...

Ο μεγαλύτερος υιός του καπετάν Γιαννάκη Δημήτριος μετά την εξόντωση του Αλή-Πασά [24/1/1822] εζητήθη ως όμηρος από τον Κιουταχήν και είχε σταλεί εις Κων/πολιν όπου περέμεινεν επί τριετίαν και πλέον. Εκεί εδόθη εις αυτόν να σπουδάση τα νομικά. Επιστρέψας δε από την ομηρίαν ενυμφεύθη την πλουσίαν κόρη του Κόμιτος Βαλεντίνου εκ Πρεβέζης ονομαζομένην Χρυσοπάπιαν, έλαβε δε ως προίκα σημαντικήν κτηματικήν περιουσίαν εν Πρεβέζη. Ούτος μετά τον θάνατον του πατρός του καπετάν Γιαννάκη ανέλαβε το καπετανάτο της Καμαρίνας, εδολοφονήθη όμως υπό συγγενών του κατά το 1830. Να τι γράφουν δύο εντιχοισμένες επί του τάφου του αναμνηστικές πλάκες.

1830 ΙΟΥΛΙΟΥ 30 ΚΑΜΑΡΙΝΑ ΕΝΕΤΑΦΙΑΣΘΗ Ο ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΗ ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΩΝ

Έτερα πλαξ εις την δεξιάν πλευράν του τάφου του εξηγεί και τον τρόπον της δολοφονίας του με τους εξής στίχους.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΜΕ ΕΧΟΥΣΙ ΤΕΘΑΜΕΝΟΝ ΕΜΕ ΤΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝΟΝ ΤΩΝ, ΤΟΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΝ ΣΕ ΤΑΦΟΝ ΕΥΟΔΙΟΦΥΛΛΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟΣΤΟΛΙΣΜΕΝΟΝ ΑΞΑΦΝΑ ΜΕ ΤΟΥΦΕΚΙΣΑΝ ΑΦΟΒΑ ΠΛΑΓΙΑΣΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΩΜΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΑΝ ΗΣΑΝ ΝΑ ΠΡΑΞΩΣΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΧΘΡΟΝ ΜΟΥ ΤΑ ΙΣΑ

Εξακριβώθη εκ των υστέρων ότι δολοφονημένος του ήτο ο εξάδελφος του Κιτσοπάνος. Τούτον πάλιν εδολόφονησε η κόρη του καπετάν Δημήτρη, Αγγελική Αντωνοπούλου, εκδικούμενη τον θάνατο του πατρός της."

SourceView

"...

Ο μεγαλύτερος υιός του καπετάν Γιαννάκη Δημήτριος μετά την εξόντωση του Αλή-Πασά [24/1/1822] εζητήθη ως όμηρος από τον Κιουταχήν και είχε σταλεί εις Κων/πολιν όπου περέμεινεν επί τριετίαν και πλέον. Εκεί εδόθη εις αυτόν να σπουδάση τα νομικά. Επιστρέψας δε από την ομηρίαν ενυμφεύθη την πλουσίαν κόρη του Κόμιτος Βαλεντίνου εκ Πρεβέζης ονομαζομένην Χρυσοπάπιαν, έλαβε δε ως προίκα σημαντικήν κτηματικήν περιουσίαν εν Πρεβέζη. Ούτος μετά τον θάνατον του πατρός του καπετάν Γιαννάκη ανέλαβε το καπετανάτο της Καμαρίνας, εδολοφονήθη όμως υπό συγγενών του κατά το 1830. Να τι γράφουν δύο εντιχοισμένες επί του τάφου του αναμνηστικές πλάκες.

1830 ΙΟΥΛΙΟΥ 30 ΚΑΜΑΡΙΝΑ ΕΝΕΤΑΦΙΑΣΘΗ Ο ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΗ ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΩΝ

Έτερα πλαξ εις την δεξιάν πλευράν του τάφου του εξηγεί και τον τρόπον της δολοφονίας του με τους εξής στίχους.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΜΕ ΕΧΟΥΣΙ ΤΕΘΑΜΕΝΟΝ ΕΜΕ ΤΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝΟΝ ΤΩΝ, ΤΟΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΝ ΣΕ ΤΑΦΟΝ ΕΥΟΔΙΟΦΥΛΛΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟΣΤΟΛΙΣΜΕΝΟΝ ΑΞΑΦΝΑ ΜΕ ΤΟΥΦΕΚΙΣΑΝ ΑΦΟΒΑ ΠΛΑΓΙΑΣΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΩΜΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΑΝ ΗΣΑΝ ΝΑ ΠΡΑΞΩΣΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΧΘΡΟΝ ΜΟΥ ΤΑ ΙΣΑ

Εξακριβώθη εκ των υστέρων ότι δολοφονημένος του ήτο ο εξάδελφος του Κιτσοπάνος. Τούτον πάλιν εδολόφονησε η κόρη του καπετάν Δημήτρη, Αγγελική Αντωνοπούλου, εκδικούμενη τον θάνατο του πατρός της."

fancy-imagebar
Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Αστερόπη Παχωπού (–) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Φωτεινή … (–) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986)