Ελένη Μπότσαρη Κ. ,

Name
Ελένη /Μπότσαρη/ Κ.
Given names
Ελένη
Surname
Μπότσαρη
Name suffix
Κ.
Birth
Yes

Death of a paternal grandfatherΓεώργιος Γιώργης Μπότσαρης Κ.
1799
Birth of a half-sisterΑγγελική Καπετάνισσα Μπότσαρη Κ.
between 1800 and 1803

Death of a half-brotherΙωάννης Γιαννάκης Μπότσαρης Κ.
April 21, 1804
Death of a half-sisterΕλένη Λενώ Μπότσαρη Κ.
April 21, 1804
Death of a paternal grandmotherΔέσπω Κουτσονίκα ?
1804

Marriage of a half-siblingΜάρκος Μπότσαρης Κ.Ελένη ΚαρακίτσουView this family
March 25, 1806

Birth of a sisterΑναστασία Μπότσαρη Κ.
1808

Marriage of a half-siblingΜάρκος Μπότσαρης Κ.Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ.View this family
February 5, 1810
Death of a fatherΚίτσος Μπότσαρης Γ.
1813
Death of a half-brotherΜάρκος Μπότσαρης Κ.
August 9, 1823
Death of a half-brotherΚωνσταντίνος Μπότσαρης Κ.
1853

Death of a half-sisterΑγγελική Καπετάνισσα Μπότσαρη Κ.
1890
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a motherΒασιλική Μπαμπίλη

Death
Yes

Family with parents
father
mother
sister
herself
brother
brother
brother
Father’s family with Χρυσούλα Παπαζώτου-Γιώτη
father
step-mother
half-brother
1804
Birth:
Death: April 21, 1804Μονή Σέλτσου, Ν.Άρτας, Ελλάδα
half-sister
17851804
Birth: 1785 31
Death: April 21, 1804Μονή Σέλτσου, Ν.Άρτας, Ελλάδα
12 years
half-sister
-7 years
half-brother
People/_190995303_329391325209794_5100702177185922299_n.jpg
17881823
Birth: 1788 34
Death: August 9, 1823Κεφαλόβρυσο, Ν.Ευρυτανίας, Ελλάδα
5 years
half-brother
half-sister
half-brother
Father’s family with Αναστασία Αναστασώ Μακαντώνη
father
step-mother
half-sister
fancy-imagebar
Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Αστερόπη Παχωπού (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817)