Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. , 18631919 (aged 56 years)

Name
Κώστας /Τζώρτζης/ Γ.
Given names
Κώστας
Surname
Τζώρτζης
Name suffix
Γ.
Name prefix
καπετάν
Nickname
Ζαχαράκης
Birth 1863
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a brotherΖώης Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ.
April 23, 1897 (aged 34 years)

Τα στοιχεία της βάσης δεδομένων προέρχονται από τις εκδόσεις της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού και την έκδοση Αγώνες και Νεκροί 1830 - 1930, την οποία συνέταξε η Ειδική Επιτροπή Εκατονταετηρίδος, δυνάμει της υπ' αριθμ. 97042/103/2-3-29 διαταγής του Υπουργείου Στρατιωτικών, τον Νοέμβριο του 1930, κι όχι από τα επίσημα δελτία απωλειών του ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ.

Citation details: τεύχ.025, σελ.474
Date of entry in original source: May 1954
Citation details: σελ.56

Τα ονόματα των πεσόντων στην μάχη του Αη-Ταξιάρχη

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 34 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76
Death November 4, 1919 (aged 56 years)
Family with parents
father
sister
brother
brother
Birth: Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
brother
1897
Birth: Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: April 23, 1897Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
himself
People/_64557792_10157244914513610_8334992604689072128_n_1.jpg
18631919
Birth: 1863Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: November 4, 1919Νέα Καμαρίνα (Μυρτάρι), Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
sister
sister
Family with Βασιλική Ζάραγκα ?
himself
People/_64557792_10157244914513610_8334992604689072128_n_1.jpg
18631919
Birth: 1863Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: November 4, 1919Νέα Καμαρίνα (Μυρτάρι), Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
partner
SourceΒικιπαίδεια - Ελεύθερη Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια

https://el.wikipedia.org/wiki/Καμαρίνα_Πρέβεζας

SourceΜεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια
Citation details: τομ.5, σελ.399

Αναφορά στο εθελοντικό σώμα Ζαχαράκη κατά την μάχη της Πρέβεζας του 1912

SourceΙστορικές Αναδρομές
Citation details: σελ.53
Text:

"... Ο Κώστας Τζώρτζης, που ήταν και από τους πρωτοστάτες στην εξέγερση της Καμαρίνας το 1897, σχηματίζει το πρώτο αντάρτικο σώμα, από παλικάρια του χωριού, όπως ο Σπύρος Βασίλης, Τασούλας Ντάγιας, Θεμιστοκλής Κοντογιάννης, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Λάμπρο Κυρίτσης, Γεράσιμος Σακκάς, Θωμάς Δράκος, Γιάννο Λιούσης ή Καλέντζης καιθώς και άλλοι που προστίθενταν πρόσκαιρα και σε στιγμές κρίσης ή μεγάλης ανάγκης."

SourceΙστορία του Νομού Πρεβέζης δια μαθητάς
Citation details: σελ.99
SourceΗπειρωτική Εστία
Citation details: τεύχ.010, σελ 132-139
Date of entry in original source: 1953

Άρθρο : Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ 1912-13 (σελ.132-139) ΑΛΕΞ. ΛΙΒΑΔΕΩΣ

σελ.133

Τήν 19)10)12 δ ταγματάρχης Σπηλιά6ης αναφέρει δτι διά τήν κατά Πρεβέζης επιχείρησιν διετάχθη νά μετάσχη καί τό υπό τον οπλαρχηγόν Ζαχαράκην εθελοντικόν σώμα.

Τήν 25 καί 27)10)12 ό πολιτικός Διοικητής Φιλιππιάδος Μαυρίκης, αναφέρει δτι τήν 22αν μεταξύ Γαρδίκι καί Γλυκύ απόσπασμα τού σώματος Παπαδιά ΰπέστη §πί· θεσιν 1.000 Τσιάμηδων, οΐτινες τό εξετόπισαν φονεύσαντες 30 ήμετέρους, διεσώθη ό ύπαρχηγός Κωνσταντίνου μετά 9 άνδρών, έπυρπολήθη τό χωρίον Γλυκύ. Είς ενίσχυσιν εσπευσαν τά σώματα Παπαδιά, Ζαχαράκη καί ένοπλοι χωρικοί, οί'τινες απώθησαν τούς Τσιάμηδες. Τά ανωτέρω γεγονότα βέβαιοι καί ό αρχηγός Σαπουντζάκης διά τής από 26)10)12 πρός τό Ύπουργειον Στρατιωτικών αναφοράς του.

σελ.134 Τήν 6)11)12 δ Βασίλειος Μπάλκος άναφέρει εκ Πρεβέζης δτι τήν 2)11)12 Κρητικά σώματα μετά Ηπειρωτικών ΰπό Τζώρτζην, Τριάντην, Χαραλαμπόπουλον, συνεπλάκησαν μετά Τσιάμηδων είς Χόϊκαν. Πετά πολύωρον μάχην Τσιάμηδες ετράπησαν είς φυγήν, ΰπεχώρησαν Γαρδίκι, αμυνόμενοι εκ των οικιών.

Τήν 11)11)12, δ διοικητικός επίτροπος Πρεβέζης Βελλιανίτης, αναφέρει διάταξιν αντάρτικών σωμάτων έχουσαν ούτω : Είς Βαλανιδόρραχον Τζήμας εχων άντιμετώπους Τσιάμηδες είς Μεσίρι καί Σπλάντζαν εκ Καζά— Μαργαριτίου, είς Καναλάκη Ζάλογγος εχων άντιμετώπους Τσιάμηδες έκ Καστρί, είς χωρίον Καρβουνάρι είς Νεμίτσαν σώματα Κρητών καί Ζαχαράκης έχουν άντιμετώπους εις Γλυκύ Τσιάμηδες Παραμυθίας καί Μαργαριτίου

σελ.135

Τήν 5)12)12 δ δπλαρχήγός Κώστα Τζώρτζης άναφέρει εκ Νεμίτσης τά τής μάχης τού Άσπροπΰργου, καθ’ ήν έπολέμησεν τό σώμα του υπό τούς ύπαρχηγούς Χρήστον Μαβζάνην καί Β. Άναγνωστόπουλον, ώς καί οί δπλαρχηγοί Χαράλαμπος Οικονόμου έκ Γλυκής καί Πεπόνης έκ Ζερμής μετά χωρικών* συνέπραξαν καί ολιγάριθμοι Κρήτες.

Άποδίδει τήν άποτυχίαν τής έπιχειρήσεως εις πρόωρον διάβασιν τού Άχέρωνος υπό τών Κρητών

σελ.136

Την 13)1)13 δ φαλαγγάρχης Ήπίτης άναφέρει εκ Νεμίτσας οτι τό χωρίον Δράγανη κατείχετο υπό τών οπλαρχηγών Βάρφη, Κώστα Τξώρτζη, καί Ζαχαράκη καί τών Κρητών Γύπαρη καί Σκοντρή μετά 50 άνδρών, προσβληθέντων τών εθελοντικών σωμάτων υπό ίσχυρας Τουρκικής δυνάμεως έφονεύθη δ Ζαχαράκης καί έτραυματίσθηοαν ελαφρώς οί Γύπαρης καί Βάρφης, τά τμήματα ύπεχώρησαν είς Γαρδίκι.

σελ.144

Πλείστων όπλαρχηγών των έν λόγω όμάδων είναι γνωστά τά όνόματα ως του Μάνου, Κοψύδη, Ζαχαράκη, Φουρτούνα, του Κρεμύδα, του Ζαρκάδη, του Σ γουρού, του Μπάλα, τού Λιόλιου, του Γερογιάννη, του Κοσυβάκη, τού Παπαδ(ι)ά, του Παππανίκου, του Καρρά, του Μακρή, των παππάδων όπλαρχηγών Δημήτρη καί Ίωάννου, του Βράτου, του Κλειδή, δστις έφονεύθη κατά τήν κατάληψιν του Μετσόβου, τού Μάντακα καί πολλών άλλων.

SourceΗπειρωτική Εστία
Citation details: τεύχ.016, σελ.815-818
Date of entry in original source: 1952

Άρθρο του εκπαιδευτικού Αναστάσιου Γεωργαντζή

Από τον ατυχή πόλεμο του 1897 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΚΑΙ Ο ΧΑΛΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΧΩΡΙΩΝ (επί τη βάσει ανέκδοτων ιστορικών στοιχείων)

Τό θρυλλικό Ζάλλογο δεν ύπερηφανεύεται μόνο για τον επικό αγώνα των Σουλιωτών καί Σουλιωτισσών τό 1803, αλλά και γιά τον μετέπειτα ήρωϊκό αγώνα του 1897. Όταν λοιπόν τα έλληνικά στρατεύματα ανεμπόδιστα προήλαυναν στην Ήπειρο καί ή γαλανόλευκη έκυμάτιζε στις αιματοβαμμένες ηπειρωτικές βουνοκορφές, η έλληνική αυτή στρατιωτική δύναμη __απάντοί σε μία άλλη ένοπλη δΰναμι, ___ τήν άπαρτίζανε ot ήρωϊκοΐ κάτοικοι χωριών τού (Νομού Πρεβέζης) Καμαρίνας, Σεσόβου, Παλαιοροφόρου, Καντζά, Ζερμής, Κατσανοπούλου κλπ. Όταν δέ μετα άπό λίγες ήμερες τά έλληνικά στρατεύματα έγκατέλειπον τή σκλαβωμένη Ήπειρο, οι ηρωικοί κάτοικοι των χωριών αυτών εγκαταλελειμμένοι και μόνοι εσυνέχισαν τον άπεγνωσμένο κατά τού έχθροϋ αγώνα υπέρ Βωμών καί Εστιών. ’Έτσι στις 23 του Απρίλη oι ήρωϊκοί Καντζιώτες σέ συνεργασία μέ τούς Ζερμιιώτες πού αρχηγό τους είχαν τον Καπετάν Πεπόνη, ____κισαν κυριολεκτικά (τρεις φορές τήν κάθε ήμερα) τά τουρκικά στρατεύματα πού αποπειράθηκαν νά περάσουν άπό τη Φιλλιπιάδα στά χωριά τής Λάμαρης γιά νά καθυποτάξουν τις ένοπλες άνταρτικές δυνάμεις των ραγιάδων πού θαρρετά είχαν υψώσει τό άνάστημά τους κατά τού άφέντη τους Σουλτάνου.

Τέλος oι τούρκοι μή δυνάμενοι νά αναχαιτίσουν τήν άντίσταση των ήρωϊκών αύτών Αγωνιστών, έστειλαν δεύτερη δύναμη ____ από τά ύψώματα τού Προφήτη Ηλία καί τούς χτύπησαν άπό τά νώτα...

SourceΤα Πρεβεζάνικα
Citation details: σελ.95
SourceΠρεβεζάνικα Χρονικά
Citation details: τεύχ.33, σελ.46-48
Date of entry in original source: from January 1996 to June 1996

Πρόδρομοι Αγωνιστές - Απελευθέρωση της Πρέβεζας Γιώργος Μουστάκης (Πρεβεζάνικα Χρονικά, τεύχ.33, σελ.46-48)

Αναφέρεται σε άρθρο του ιστοριοδίφη Γιώργου Μουστάκη με τίτλο "Πρόδρομοι Αγωνιστές - Απελευθέρωση της Πρέβεζας"

SourceΠρεβεζάνικα Χρονικά
Citation details: τεύχ.49-50, σελ. 67, 74, 88, 112,113, 128, 129
SourceView

https://el.wikipedia.org/wiki/Καμαρίνα_Πρέβεζας

SourceView

Αναφορά στο εθελοντικό σώμα Ζαχαράκη κατά την μάχη της Πρέβεζας του 1912

SourceView

Άρθρο : Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ 1912-13 (σελ.132-139) ΑΛΕΞ. ΛΙΒΑΔΕΩΣ

σελ.133

Τήν 19)10)12 δ ταγματάρχης Σπηλιά6ης αναφέρει δτι διά τήν κατά Πρεβέζης επιχείρησιν διετάχθη νά μετάσχη καί τό υπό τον οπλαρχηγόν Ζαχαράκην εθελοντικόν σώμα.

Τήν 25 καί 27)10)12 ό πολιτικός Διοικητής Φιλιππιάδος Μαυρίκης, αναφέρει δτι τήν 22αν μεταξύ Γαρδίκι καί Γλυκύ απόσπασμα τού σώματος Παπαδιά ΰπέστη §πί· θεσιν 1.000 Τσιάμηδων, οΐτινες τό εξετόπισαν φονεύσαντες 30 ήμετέρους, διεσώθη ό ύπαρχηγός Κωνσταντίνου μετά 9 άνδρών, έπυρπολήθη τό χωρίον Γλυκύ. Είς ενίσχυσιν εσπευσαν τά σώματα Παπαδιά, Ζαχαράκη καί ένοπλοι χωρικοί, οί'τινες απώθησαν τούς Τσιάμηδες. Τά ανωτέρω γεγονότα βέβαιοι καί ό αρχηγός Σαπουντζάκης διά τής από 26)10)12 πρός τό Ύπουργειον Στρατιωτικών αναφοράς του.

σελ.134 Τήν 6)11)12 δ Βασίλειος Μπάλκος άναφέρει εκ Πρεβέζης δτι τήν 2)11)12 Κρητικά σώματα μετά Ηπειρωτικών ΰπό Τζώρτζην, Τριάντην, Χαραλαμπόπουλον, συνεπλάκησαν μετά Τσιάμηδων είς Χόϊκαν. Πετά πολύωρον μάχην Τσιάμηδες ετράπησαν είς φυγήν, ΰπεχώρησαν Γαρδίκι, αμυνόμενοι εκ των οικιών.

Τήν 11)11)12, δ διοικητικός επίτροπος Πρεβέζης Βελλιανίτης, αναφέρει διάταξιν αντάρτικών σωμάτων έχουσαν ούτω : Είς Βαλανιδόρραχον Τζήμας εχων άντιμετώπους Τσιάμηδες είς Μεσίρι καί Σπλάντζαν εκ Καζά— Μαργαριτίου, είς Καναλάκη Ζάλογγος εχων άντιμετώπους Τσιάμηδες έκ Καστρί, είς χωρίον Καρβουνάρι είς Νεμίτσαν σώματα Κρητών καί Ζαχαράκης έχουν άντιμετώπους εις Γλυκύ Τσιάμηδες Παραμυθίας καί Μαργαριτίου

σελ.135

Τήν 5)12)12 δ δπλαρχήγός Κώστα Τζώρτζης άναφέρει εκ Νεμίτσης τά τής μάχης τού Άσπροπΰργου, καθ’ ήν έπολέμησεν τό σώμα του υπό τούς ύπαρχηγούς Χρήστον Μαβζάνην καί Β. Άναγνωστόπουλον, ώς καί οί δπλαρχηγοί Χαράλαμπος Οικονόμου έκ Γλυκής καί Πεπόνης έκ Ζερμής μετά χωρικών* συνέπραξαν καί ολιγάριθμοι Κρήτες.

Άποδίδει τήν άποτυχίαν τής έπιχειρήσεως εις πρόωρον διάβασιν τού Άχέρωνος υπό τών Κρητών

σελ.136

Την 13)1)13 δ φαλαγγάρχης Ήπίτης άναφέρει εκ Νεμίτσας οτι τό χωρίον Δράγανη κατείχετο υπό τών οπλαρχηγών Βάρφη, Κώστα Τξώρτζη, καί Ζαχαράκη καί τών Κρητών Γύπαρη καί Σκοντρή μετά 50 άνδρών, προσβληθέντων τών εθελοντικών σωμάτων υπό ίσχυρας Τουρκικής δυνάμεως έφονεύθη δ Ζαχαράκης καί έτραυματίσθηοαν ελαφρώς οί Γύπαρης καί Βάρφης, τά τμήματα ύπεχώρησαν είς Γαρδίκι.

σελ.144

Πλείστων όπλαρχηγών των έν λόγω όμάδων είναι γνωστά τά όνόματα ως του Μάνου, Κοψύδη, Ζαχαράκη, Φουρτούνα, του Κρεμύδα, του Ζαρκάδη, του Σ γουρού, του Μπάλα, τού Λιόλιου, του Γερογιάννη, του Κοσυβάκη, τού Παπαδ(ι)ά, του Παππανίκου, του Καρρά, του Μακρή, των παππάδων όπλαρχηγών Δημήτρη καί Ίωάννου, του Βράτου, του Κλειδή, δστις έφονεύθη κατά τήν κατάληψιν του Μετσόβου, τού Μάντακα καί πολλών άλλων.

SourceView

Άρθρο του εκπαιδευτικού Αναστάσιου Γεωργαντζή

Από τον ατυχή πόλεμο του 1897 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΚΑΙ Ο ΧΑΛΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΧΩΡΙΩΝ (επί τη βάσει ανέκδοτων ιστορικών στοιχείων)

Τό θρυλλικό Ζάλλογο δεν ύπερηφανεύεται μόνο για τον επικό αγώνα των Σουλιωτών καί Σουλιωτισσών τό 1803, αλλά και γιά τον μετέπειτα ήρωϊκό αγώνα του 1897. Όταν λοιπόν τα έλληνικά στρατεύματα ανεμπόδιστα προήλαυναν στην Ήπειρο καί ή γαλανόλευκη έκυμάτιζε στις αιματοβαμμένες ηπειρωτικές βουνοκορφές, η έλληνική αυτή στρατιωτική δύναμη __απάντοί σε μία άλλη ένοπλη δΰναμι, ___ τήν άπαρτίζανε ot ήρωϊκοΐ κάτοικοι χωριών τού (Νομού Πρεβέζης) Καμαρίνας, Σεσόβου, Παλαιοροφόρου, Καντζά, Ζερμής, Κατσανοπούλου κλπ. Όταν δέ μετα άπό λίγες ήμερες τά έλληνικά στρατεύματα έγκατέλειπον τή σκλαβωμένη Ήπειρο, οι ηρωικοί κάτοικοι των χωριών αυτών εγκαταλελειμμένοι και μόνοι εσυνέχισαν τον άπεγνωσμένο κατά τού έχθροϋ αγώνα υπέρ Βωμών καί Εστιών. ’Έτσι στις 23 του Απρίλη oι ήρωϊκοί Καντζιώτες σέ συνεργασία μέ τούς Ζερμιιώτες πού αρχηγό τους είχαν τον Καπετάν Πεπόνη, ____κισαν κυριολεκτικά (τρεις φορές τήν κάθε ήμερα) τά τουρκικά στρατεύματα πού αποπειράθηκαν νά περάσουν άπό τη Φιλλιπιάδα στά χωριά τής Λάμαρης γιά νά καθυποτάξουν τις ένοπλες άνταρτικές δυνάμεις των ραγιάδων πού θαρρετά είχαν υψώσει τό άνάστημά τους κατά τού άφέντη τους Σουλτάνου.

Τέλος oι τούρκοι μή δυνάμενοι νά αναχαιτίσουν τήν άντίσταση των ήρωϊκών αύτών Αγωνιστών, έστειλαν δεύτερη δύναμη ____ από τά ύψώματα τού Προφήτη Ηλία καί τούς χτύπησαν άπό τά νώτα...

SourceView

Πρόδρομοι Αγωνιστές - Απελευθέρωση της Πρέβεζας Γιώργος Μουστάκης (Πρεβεζάνικα Χρονικά, τεύχ.33, σελ.46-48)

Αναφέρεται σε άρθρο του ιστοριοδίφη Γιώργου Μουστάκη με τίτλο "Πρόδρομοι Αγωνιστές - Απελευθέρωση της Πρέβεζας"

Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Media object
Media object

https://el.wikipedia.org/wiki/Καμαρίνα_Πρέβεζας

fancy-imagebar
Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος (1846–1917) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986)