Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. , 18631919 (aged 56 years)

Name
Κώστας /Τζώρτζης/ Γ.
Given names
Κώστας
Surname
Τζώρτζης
Name suffix
Γ.
Name prefix
καπετάν
Nickname
Ζαχαράκης
Birth 1863
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg
Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΝΑ 3 Μαΐου 1849, σχέδιο με σέπια, μπλε γκουάς και γραφίτη, σε χαρτί, 25,2 x 43,2 εκ. Harvard University Houghton Library

[... Στις μία το μεσημέρι φτάσαμε στην Καμαρίνα, που βρίσκεται ψηλά σε ένα λόφο, και είναι ένα χωριό με ασβεστωμένα σπίτια και καλύβες από καλαμιές, που βρίσκονται ανάμεσα σε οπωροφόρα δέντρα, ή σκιάζονται από ψηλά δάση. Μόλις η βροχή σταμάτησε προσπάθησα να φτάσω στο βράχο του Ζαλόγγου, ακριβώς πάνω από το χωριό, εκεί που εκτυλίχτηκε μια από τις φοβερότερες τραγωδίες κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των σουλιωτών και του Αλή Πασά. Εδώ κατέφυγαν οι 20 γυναίκες που περίμεναν την έκβαση της μάχης μεταξύ των αντρών τους, και των μωαμεθανών. Όταν αυτή χάθηκε πέταξαν τα παιδιά τους κάτω στα βράχια, και αυτές ένωσαν τα χέρια τους, χόρεψαν τα τραγούδια της δικής τους γης, προχώρησαν κοντά στο χείλος του γκρεμού και κατρακύλησαν στα βαθιά, μετά από ένα επαναλαμβανόμενο γύρο του χορού. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές τέτοιες πράξεις των σουλιωτών, που δείχνει την αγάπη τους για την ελευθερία. [...] Ήθελα πολύ να δω το μέρος αυτών των γεγονότων και να επισκεφτώ τα ερείπια της αρχαίας Κασσώπης στην κορυφή του λόφου. Αλλά, δυστυχώς, ήταν τόσο δυνατή η βροχή που έπεφτε, ώστε δεν μπόρεσα ούτε να πλησιάσω τους βράχους του Ζαλόγγου και επέστρεψα στο αγροτικό σπίτι της Καμαρίνας, όπου έμεινα σε ένα από τα μακρόστενα δωμάτια συνηθισμένα στα ελληνικά χωριά που αποτελούν τον τόπο διαμονής για ολόκληρη την οικογένεια ...]

Death of a brotherΖώης Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ.
April 23, 1897 (aged 34 years)
Citation details: τεύχ.025, σελ.474
Date of entry in original source: May 1954
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg
Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΝΑ 3 Μαΐου 1849, σχέδιο με σέπια, μπλε γκουάς και γραφίτη, σε χαρτί, 25,2 x 43,2 εκ. Harvard University Houghton Library

[... Στις μία το μεσημέρι φτάσαμε στην Καμαρίνα, που βρίσκεται ψηλά σε ένα λόφο, και είναι ένα χωριό με ασβεστωμένα σπίτια και καλύβες από καλαμιές, που βρίσκονται ανάμεσα σε οπωροφόρα δέντρα, ή σκιάζονται από ψηλά δάση. Μόλις η βροχή σταμάτησε προσπάθησα να φτάσω στο βράχο του Ζαλόγγου, ακριβώς πάνω από το χωριό, εκεί που εκτυλίχτηκε μια από τις φοβερότερες τραγωδίες κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των σουλιωτών και του Αλή Πασά. Εδώ κατέφυγαν οι 20 γυναίκες που περίμεναν την έκβαση της μάχης μεταξύ των αντρών τους, και των μωαμεθανών. Όταν αυτή χάθηκε πέταξαν τα παιδιά τους κάτω στα βράχια, και αυτές ένωσαν τα χέρια τους, χόρεψαν τα τραγούδια της δικής τους γης, προχώρησαν κοντά στο χείλος του γκρεμού και κατρακύλησαν στα βαθιά, μετά από ένα επαναλαμβανόμενο γύρο του χορού. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές τέτοιες πράξεις των σουλιωτών, που δείχνει την αγάπη τους για την ελευθερία. [...] Ήθελα πολύ να δω το μέρος αυτών των γεγονότων και να επισκεφτώ τα ερείπια της αρχαίας Κασσώπης στην κορυφή του λόφου. Αλλά, δυστυχώς, ήταν τόσο δυνατή η βροχή που έπεφτε, ώστε δεν μπόρεσα ούτε να πλησιάσω τους βράχους του Ζαλόγγου και επέστρεψα στο αγροτικό σπίτι της Καμαρίνας, όπου έμεινα σε ένα από τα μακρόστενα δωμάτια συνηθισμένα στα ελληνικά χωριά που αποτελούν τον τόπο διαμονής για ολόκληρη την οικογένεια ...]

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 34 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death November 4, 1919 (aged 56 years)
Family with parents
father
sister
brother
brother
Birth: Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
brother
1897
Birth: Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: April 23, 1897Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
himself
People/_64557792_10157244914513610_8334992604689072128_n_1.jpg
18631919
Birth: 1863Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: November 4, 1919Νέα Καμαρίνα (Μυρτάρι), Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
sister
sister
Family with Βασιλική Ζάραγκα ?
himself
People/_64557792_10157244914513610_8334992604689072128_n_1.jpg
18631919
Birth: 1863Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: November 4, 1919Νέα Καμαρίνα (Μυρτάρι), Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
partner
SourceΒικιπαίδεια - Ελεύθερη Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια

https://el.wikipedia.org/wiki/Καμαρίνα_Πρέβεζας

SourceΕφημερίδα - Αθήναι
Citation details: Αρ.Φύλλου 232 (3.851), σελ.1
Date of entry in original source: June 3, 1913

Άρθρο με τίτλο : Ημελόγιο Πολεμιστού - Το έργον των εθελοντών εις την Ήπειρο.

Το άρθρο υπογράφει ανώνυμος με τίτλο "Εθελοντής" και δημοσιεύτηκε σε 4 μέρη. 3/6/1913, σελ.1 4/6/1913, σελ.1-2 5/6/1913, σελ.1-2 6/6/1913, σελ.1-2

SourceΜεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια
Citation details: τομ.5, σελ.399
SourceΗπειρωτική Εστία
Citation details: τεύχ.016, σελ.815-818
Date of entry in original source: 1952

Άρθρο του εκπαιδευτικού Αναστάσιου Γεωργαντζή

Από τον ατυχή πόλεμο του 1897 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΚΑΙ Ο ΧΑΛΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΧΩΡΙΩΝ (επί τη βάσει ανέκδοτων ιστορικών στοιχείων)

Τό θρυλλικό Ζάλλογο δεν ύπερηφανεύεται μόνο για τον επικό αγώνα των Σουλιωτών καί Σουλιωτισσών τό 1803, αλλά και γιά τον μετέπειτα ήρωϊκό αγώνα του 1897. Όταν λοιπόν τα έλληνικά στρατεύματα ανεμπόδιστα προήλαυναν στην Ήπειρο καί ή γαλανόλευκη έκυμάτιζε στις αιματοβαμμένες ηπειρωτικές βουνοκορφές, η έλληνική αυτή στρατιωτική δύναμη __απάντοί σε μία άλλη ένοπλη δΰναμι, ___ τήν άπαρτίζανε ot ήρωϊκοΐ κάτοικοι χωριών τού (Νομού Πρεβέζης) Καμαρίνας, Σεσόβου, Παλαιοροφόρου, Καντζά, Ζερμής, Κατσανοπούλου κλπ. Όταν δέ μετα άπό λίγες ήμερες τά έλληνικά στρατεύματα έγκατέλειπον τή σκλαβωμένη Ήπειρο, οι ηρωικοί κάτοικοι των χωριών αυτών εγκαταλελειμμένοι και μόνοι εσυνέχισαν τον άπεγνωσμένο κατά τού έχθροϋ αγώνα υπέρ Βωμών καί Εστιών. ’Έτσι στις 23 του Απρίλη oι ήρωϊκοί Καντζιώτες σέ συνεργασία μέ τούς Ζερμιιώτες πού αρχηγό τους είχαν τον Καπετάν Πεπόνη, ____κισαν κυριολεκτικά (τρεις φορές τήν κάθε ήμερα) τά τουρκικά στρατεύματα πού αποπειράθηκαν νά περάσουν άπό τη Φιλιππιάδα στά χωριά τής Λάμαρης γιά νά καθυποτάξουν τις ένοπλες άνταρτικές δυνάμεις των ραγιάδων πού θαρρετά είχαν υψώσει τό άνάστημά τους κατά τού άφέντη τους Σουλτάνου.

Τέλος oι τούρκοι μή δυνάμενοι νά αναχαιτίσουν τήν άντίσταση των ήρωϊκών αύτών Αγωνιστών, έστειλαν δεύτερη δύναμη ____ από τά ύψώματα τού Προφήτη Ηλία καί τούς χτύπησαν άπό τά νώτα...

SourceΗπειρωτική Εστία
Citation details: τεύχ.010, σελ 132-139
Date of entry in original source: 1953

Άρθρο : Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ 1912-13 (σελ.132-139) ΑΛΕΞ. ΛΙΒΑΔΕΩΣ

σελ.133

Τήν 19/10/12 δ ταγματάρχης Σπηλιά6ης αναφέρει δτι διά τήν κατά Πρεβέζης επιχείρησιν διετάχθη νά μετάσχη καί τό υπό τον οπλαρχηγόν Ζαχαράκην εθελοντικόν σώμα.

Τήν 25 καί 27)10)12 ό πολιτικός Διοικητής Φιλιππιάδος Μαυρίκης, αναφέρει δτι τήν 22αν μεταξύ Γαρδίκι καί Γλυκύ απόσπασμα τού σώματος Παπαδιά ΰπέστη επίθεσιν 1.000 Τσιάμηδων, οΐτινες τό εξετόπισαν φονεύσαντες 30 ήμετέρους, διεσώθη ό ύπαρχηγός Κωνσταντίνου μετά 9 άνδρών, έπυρπολήθη τό χωρίον Γλυκύ. Είς ενίσχυσιν έσπευσαν τά σώματα Παπαδιά, Ζαχαράκη καί ένοπλοι χωρικοί, οίτινες απώθησαν τούς Τσιάμηδες. Τά ανωτέρω γεγονότα βέβαιοι καί ό αρχηγός Σαπουντζάκης διά τής από 26/10/12 πρός τό Ύπουργειον Στρατιωτικών αναφοράς του.

σελ.134 Τήν 6/11/12 δ Βασίλειος Μπάλκος άναφέρει εκ Πρεβέζης δτι τήν 2/11/12 Κρητικά σώματα μετά Ηπειρωτικών ΰπό Τζώρτζην, Τριάντην, Χαραλαμπόπουλον, συνεπλάκησαν μετά Τσιάμηδων είς Χόϊκαν. Πετά πολύωρον μάχην Τσιάμηδες ετράπησαν είς φυγήν, ΰπεχώρησαν Γαρδίκι, αμυνόμενοι εκ των οικιών.

Τήν 11/11/12, δ διοικητικός επίτροπος Πρεβέζης Βελλιανίτης, αναφέρει διάταξιν αντάρτικών σωμάτων έχουσαν ούτω : Είς Βαλανιδόρραχον Τζήμας εχων άντιμετώπους Τσιάμηδες είς Μεσίρι καί Σπλάντζαν εκ Καζά— Μαργαριτίου, είς Καναλάκη Ζάλογγος εχων άντιμετώπους Τσιάμηδες έκ Καστρί, είς χωρίον Καρβουνάρι είς Νεμίτσαν σώματα Κρητών καί Ζαχαράκης έχουν άντιμετώπους εις Γλυκύ Τσιάμηδες Παραμυθίας καί Μαργαριτίου

σελ.135

Τήν 5/12/12 δ δπλαρχήγός Κώστα Τζώρτζης άναφέρει εκ Νεμίτσης τά τής μάχης τού Άσπροπΰργου, καθ’ ήν έπολέμησεν τό σώμα του υπό τούς ύπαρχηγούς Χρήστον Μαβζάνην καί Β. Άναγνωστόπουλον, ώς καί οί δπλαρχηγοί Χαράλαμπος Οικονόμου έκ Γλυκής καί Πεπόνης έκ Ζερμής μετά χωρικών* συνέπραξαν καί ολιγάριθμοι Κρήτες.

Άποδίδει τήν άποτυχίαν τής έπιχειρήσεως εις πρόωρον διάβασιν τού Άχέρωνος υπό τών Κρητών

σελ.136

Την 13/1/13 δ φαλαγγάρχης Ήπίτης άναφέρει εκ Νεμίτσας οτι τό χωρίον Δράγανη κατείχετο υπό τών οπλαρχηγών Βάρφη, Κώστα Τξώρτζη, καί Ζαχαράκη καί τών Κρητών Γύπαρη καί Σκοντρή μετά 50 άνδρών, προσβληθέντων τών εθελοντικών σωμάτων υπό ίσχυρας Τουρκικής δυνάμεως έφονεύθη δ Ζαχαράκης καί έτραυματίσθηοαν ελαφρώς οί Γύπαρης καί Βάρφης, τά τμήματα ύπεχώρησαν είς Γαρδίκι.

σελ.144

Πλείστων όπλαρχηγών των έν λόγω όμάδων είναι γνωστά τά όνόματα ως του Μάνου, Κοψύδη, Ζαχαράκη, Φουρτούνα, του Κρεμύδα, του Ζαρκάδη, του Σγουρού, του Μπάλα, τού Λιόλιου, του Γερογιάννη, του Κοσυβάκη, τού Παπαδ(ι)ά, του Παππανίκου, του Καρρά, του Μακρή, των παππάδων όπλαρχηγών Δημήτρη καί Ίωάννου, του Βράτου, του Κλειδή, δστις έφονεύθη κατά τήν κατάληψιν του Μετσόβου, τού Μάντακα καί πολλών άλλων.

SourceΙστορία του Νομού Πρεβέζης δια μαθητάς
Citation details: σελ.99
SourceΙστορικές Αναδρομές
Citation details: σελ.53
Text:

"... Ο Κώστας Τζώρτζης, που ήταν και από τους πρωτοστάτες στην εξέγερση της Καμαρίνας το 1897, σχηματίζει το πρώτο αντάρτικο σώμα, από παλικάρια του χωριού, όπως ο Σπύρος Βασίλης, Τασούλας Ντάγιας, Θεμιστοκλής Κοντογιάννης, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Λάμπρος Κυρίτσης, Γεράσιμος Σακκάς, Θωμάς Δράκος, Γιάννο Λιούσης ή Καλέντζης καιθώς και άλλοι που προστίθενταν πρόσκαιρα και σε στιγμές κρίσης ή μεγάλης ανάγκης."

SourceΠρεβεζάνικα Χρονικά
Citation details: τεύχ.33, σελ.46-48
Date of entry in original source: 1996

Πρόδρομοι Αγωνιστές - Απελευθέρωση της Πρέβεζας Γιώργος Μουστάκης (Πρεβεζάνικα Χρονικά, τεύχ.33, σελ.46-48)

Αναφέρεται σε άρθρο του ιστοριοδίφη Γιώργου Μουστάκη με τίτλο "Πρόδρομοι Αγωνιστές - Απελευθέρωση της Πρέβεζας"

SourceΤα Πρεβεζάνικα
Citation details: σελ.95
SourceΠρεβεζάνικα Χρονικά
Citation details: τεύχ.49-50, σελ. 67, 74, 88, 112,113, 128, 129
Date of entry in original source: 2013
SourceΈρευνα - Προσωπικές μαρτυρίες - Προφορικές Παραδόσεις
Citation details: Κώστας Τζώρτζης
SourceView

https://el.wikipedia.org/wiki/Καμαρίνα_Πρέβεζας

SourceView

Άρθρο με τίτλο : Ημελόγιο Πολεμιστού - Το έργον των εθελοντών εις την Ήπειρο.

Το άρθρο υπογράφει ανώνυμος με τίτλο "Εθελοντής" και δημοσιεύτηκε σε 4 μέρη. 3/6/1913, σελ.1 4/6/1913, σελ.1-2 5/6/1913, σελ.1-2 6/6/1913, σελ.1-2

SourceView

Αναφορά στο εθελοντικό σώμα Ζαχαράκη κατά την μάχη της Πρέβεζας του 1912

SourceView

Άρθρο του εκπαιδευτικού Αναστάσιου Γεωργαντζή

Από τον ατυχή πόλεμο του 1897 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΚΑΙ Ο ΧΑΛΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΧΩΡΙΩΝ (επί τη βάσει ανέκδοτων ιστορικών στοιχείων)

Τό θρυλλικό Ζάλλογο δεν ύπερηφανεύεται μόνο για τον επικό αγώνα των Σουλιωτών καί Σουλιωτισσών τό 1803, αλλά και γιά τον μετέπειτα ήρωϊκό αγώνα του 1897. Όταν λοιπόν τα έλληνικά στρατεύματα ανεμπόδιστα προήλαυναν στην Ήπειρο καί ή γαλανόλευκη έκυμάτιζε στις αιματοβαμμένες ηπειρωτικές βουνοκορφές, η έλληνική αυτή στρατιωτική δύναμη __απάντοί σε μία άλλη ένοπλη δΰναμι, ___ τήν άπαρτίζανε ot ήρωϊκοΐ κάτοικοι χωριών τού (Νομού Πρεβέζης) Καμαρίνας, Σεσόβου, Παλαιοροφόρου, Καντζά, Ζερμής, Κατσανοπούλου κλπ. Όταν δέ μετα άπό λίγες ήμερες τά έλληνικά στρατεύματα έγκατέλειπον τή σκλαβωμένη Ήπειρο, οι ηρωικοί κάτοικοι των χωριών αυτών εγκαταλελειμμένοι και μόνοι εσυνέχισαν τον άπεγνωσμένο κατά τού έχθροϋ αγώνα υπέρ Βωμών καί Εστιών. ’Έτσι στις 23 του Απρίλη oι ήρωϊκοί Καντζιώτες σέ συνεργασία μέ τούς Ζερμιιώτες πού αρχηγό τους είχαν τον Καπετάν Πεπόνη, ____κισαν κυριολεκτικά (τρεις φορές τήν κάθε ήμερα) τά τουρκικά στρατεύματα πού αποπειράθηκαν νά περάσουν άπό τη Φιλιππιάδα στά χωριά τής Λάμαρης γιά νά καθυποτάξουν τις ένοπλες άνταρτικές δυνάμεις των ραγιάδων πού θαρρετά είχαν υψώσει τό άνάστημά τους κατά τού άφέντη τους Σουλτάνου.

Τέλος oι τούρκοι μή δυνάμενοι νά αναχαιτίσουν τήν άντίσταση των ήρωϊκών αύτών Αγωνιστών, έστειλαν δεύτερη δύναμη ____ από τά ύψώματα τού Προφήτη Ηλία καί τούς χτύπησαν άπό τά νώτα...

SourceView

Άρθρο : Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ 1912-13 (σελ.132-139) ΑΛΕΞ. ΛΙΒΑΔΕΩΣ

σελ.133

Τήν 19/10/12 δ ταγματάρχης Σπηλιά6ης αναφέρει δτι διά τήν κατά Πρεβέζης επιχείρησιν διετάχθη νά μετάσχη καί τό υπό τον οπλαρχηγόν Ζαχαράκην εθελοντικόν σώμα.

Τήν 25 καί 27)10)12 ό πολιτικός Διοικητής Φιλιππιάδος Μαυρίκης, αναφέρει δτι τήν 22αν μεταξύ Γαρδίκι καί Γλυκύ απόσπασμα τού σώματος Παπαδιά ΰπέστη επίθεσιν 1.000 Τσιάμηδων, οΐτινες τό εξετόπισαν φονεύσαντες 30 ήμετέρους, διεσώθη ό ύπαρχηγός Κωνσταντίνου μετά 9 άνδρών, έπυρπολήθη τό χωρίον Γλυκύ. Είς ενίσχυσιν έσπευσαν τά σώματα Παπαδιά, Ζαχαράκη καί ένοπλοι χωρικοί, οίτινες απώθησαν τούς Τσιάμηδες. Τά ανωτέρω γεγονότα βέβαιοι καί ό αρχηγός Σαπουντζάκης διά τής από 26/10/12 πρός τό Ύπουργειον Στρατιωτικών αναφοράς του.

σελ.134 Τήν 6/11/12 δ Βασίλειος Μπάλκος άναφέρει εκ Πρεβέζης δτι τήν 2/11/12 Κρητικά σώματα μετά Ηπειρωτικών ΰπό Τζώρτζην, Τριάντην, Χαραλαμπόπουλον, συνεπλάκησαν μετά Τσιάμηδων είς Χόϊκαν. Πετά πολύωρον μάχην Τσιάμηδες ετράπησαν είς φυγήν, ΰπεχώρησαν Γαρδίκι, αμυνόμενοι εκ των οικιών.

Τήν 11/11/12, δ διοικητικός επίτροπος Πρεβέζης Βελλιανίτης, αναφέρει διάταξιν αντάρτικών σωμάτων έχουσαν ούτω : Είς Βαλανιδόρραχον Τζήμας εχων άντιμετώπους Τσιάμηδες είς Μεσίρι καί Σπλάντζαν εκ Καζά— Μαργαριτίου, είς Καναλάκη Ζάλογγος εχων άντιμετώπους Τσιάμηδες έκ Καστρί, είς χωρίον Καρβουνάρι είς Νεμίτσαν σώματα Κρητών καί Ζαχαράκης έχουν άντιμετώπους εις Γλυκύ Τσιάμηδες Παραμυθίας καί Μαργαριτίου

σελ.135

Τήν 5/12/12 δ δπλαρχήγός Κώστα Τζώρτζης άναφέρει εκ Νεμίτσης τά τής μάχης τού Άσπροπΰργου, καθ’ ήν έπολέμησεν τό σώμα του υπό τούς ύπαρχηγούς Χρήστον Μαβζάνην καί Β. Άναγνωστόπουλον, ώς καί οί δπλαρχηγοί Χαράλαμπος Οικονόμου έκ Γλυκής καί Πεπόνης έκ Ζερμής μετά χωρικών* συνέπραξαν καί ολιγάριθμοι Κρήτες.

Άποδίδει τήν άποτυχίαν τής έπιχειρήσεως εις πρόωρον διάβασιν τού Άχέρωνος υπό τών Κρητών

σελ.136

Την 13/1/13 δ φαλαγγάρχης Ήπίτης άναφέρει εκ Νεμίτσας οτι τό χωρίον Δράγανη κατείχετο υπό τών οπλαρχηγών Βάρφη, Κώστα Τξώρτζη, καί Ζαχαράκη καί τών Κρητών Γύπαρη καί Σκοντρή μετά 50 άνδρών, προσβληθέντων τών εθελοντικών σωμάτων υπό ίσχυρας Τουρκικής δυνάμεως έφονεύθη δ Ζαχαράκης καί έτραυματίσθηοαν ελαφρώς οί Γύπαρης καί Βάρφης, τά τμήματα ύπεχώρησαν είς Γαρδίκι.

σελ.144

Πλείστων όπλαρχηγών των έν λόγω όμάδων είναι γνωστά τά όνόματα ως του Μάνου, Κοψύδη, Ζαχαράκη, Φουρτούνα, του Κρεμύδα, του Ζαρκάδη, του Σγουρού, του Μπάλα, τού Λιόλιου, του Γερογιάννη, του Κοσυβάκη, τού Παπαδ(ι)ά, του Παππανίκου, του Καρρά, του Μακρή, των παππάδων όπλαρχηγών Δημήτρη καί Ίωάννου, του Βράτου, του Κλειδή, δστις έφονεύθη κατά τήν κατάληψιν του Μετσόβου, τού Μάντακα καί πολλών άλλων.

SourceView

Πρόδρομοι Αγωνιστές - Απελευθέρωση της Πρέβεζας Γιώργος Μουστάκης (Πρεβεζάνικα Χρονικά, τεύχ.33, σελ.46-48)

Αναφέρεται σε άρθρο του ιστοριοδίφη Γιώργου Μουστάκη με τίτλο "Πρόδρομοι Αγωνιστές - Απελευθέρωση της Πρέβεζας"

Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΝΑ 3 Μαΐου 1849, σχέδιο με σέπια, μπλε γκουάς και γραφίτη, σε χαρτί, 25,2 x 43,2 εκ. Harvard University Houghton Library

[... Στις μία το μεσημέρι φτάσαμε στην Καμαρίνα, που βρίσκεται ψηλά σε ένα λόφο, και είναι ένα χωριό με ασβεστωμένα σπίτια και καλύβες από καλαμιές, που βρίσκονται ανάμεσα σε οπωροφόρα δέντρα, ή σκιάζονται από ψηλά δάση. Μόλις η βροχή σταμάτησε προσπάθησα να φτάσω στο βράχο του Ζαλόγγου, ακριβώς πάνω από το χωριό, εκεί που εκτυλίχτηκε μια από τις φοβερότερες τραγωδίες κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των σουλιωτών και του Αλή Πασά. Εδώ κατέφυγαν οι 20 γυναίκες που περίμεναν την έκβαση της μάχης μεταξύ των αντρών τους, και των μωαμεθανών. Όταν αυτή χάθηκε πέταξαν τα παιδιά τους κάτω στα βράχια, και αυτές ένωσαν τα χέρια τους, χόρεψαν τα τραγούδια της δικής τους γης, προχώρησαν κοντά στο χείλος του γκρεμού και κατρακύλησαν στα βαθιά, μετά από ένα επαναλαμβανόμενο γύρο του χορού. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές τέτοιες πράξεις των σουλιωτών, που δείχνει την αγάπη τους για την ελευθερία. [...] Ήθελα πολύ να δω το μέρος αυτών των γεγονότων και να επισκεφτώ τα ερείπια της αρχαίας Κασσώπης στην κορυφή του λόφου. Αλλά, δυστυχώς, ήταν τόσο δυνατή η βροχή που έπεφτε, ώστε δεν μπόρεσα ούτε να πλησιάσω τους βράχους του Ζαλόγγου και επέστρεψα στο αγροτικό σπίτι της Καμαρίνας, όπου έμεινα σε ένα από τα μακρόστενα δωμάτια συνηθισμένα στα ελληνικά χωριά που αποτελούν τον τόπο διαμονής για ολόκληρη την οικογένεια ...]

Media object
Media object

https://el.wikipedia.org/wiki/Καμαρίνα_Πρέβεζας

Source citation
Source citation
fancy-imagebar
Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Μάρκος Χατζής (1878–) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Σπυρίδων Τσουκνίδας Τσουκνίδας Ζιάκας Στ. (1891–) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (1927–) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1909–1989) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Σταύρος Πίπας Πήλιος Σπ. (1938–2001) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Παπαναστασίου Σπ. (1916–2010) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919)