Βασιλική Ζάραγκα ? , 1880

Name
Βασιλική /Ζάραγκα/ ?
Given names
Βασιλική
Surname
Ζάραγκα
Name suffix
?
Birth 1880

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 17 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a husbandΚώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ.
November 4, 1919 (aged 39 years)
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 61 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 77 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death
Yes

Family with parents
father
mother
brother
herself
Family with Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ.
partner
People/_64557792_10157244914513610_8334992604689072128_n_1.jpg
18631919
Birth: 1863Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: November 4, 1919Νέα Καμαρίνα (Μυρτάρι), Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
herself
fancy-imagebar
Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944)