Γεώργιος Ζαχαράκης Τζώρτζης Ζ. ,

Name
Γεώργιος /Τζώρτζης/ Ζ.
Given names
Γεώργιος
Surname
Τζώρτζης
Name suffix
Ζ.
Nickname
Ζαχαράκης
Birth of a sonΚώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ.
1863
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΔημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ.
1882
Citation details: Έτος 1882
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a sonΖώης Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ.
April 23, 1897

Τα στοιχεία της βάσης δεδομένων προέρχονται από τις εκδόσεις της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού και την έκδοση Αγώνες και Νεκροί 1830 - 1930, την οποία συνέταξε η Ειδική Επιτροπή Εκατονταετηρίδος, δυνάμει της υπ' αριθμ. 97042/103/2-3-29 διαταγής του Υπουργείου Στρατιωτικών, τον Νοέμβριο του 1930, κι όχι από τα επίσημα δελτία απωλειών του ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ.

Citation details: τεύχ.025, σελ.474
Date of entry in original source: May 1954
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a sonΚώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ.
November 4, 1919
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a sonΜιχαήλ Μίχος, Ζαχαράκης, Ντάγιας Τζώρτζης Γ.

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΖώης Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ.

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Family with parents
father
himself
Γεώργιος Ζαχαράκης Τζώρτζης Ζ. + … …
himself
daughter
son
son
Birth: Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
son
1897
Birth: Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: April 23, 1897Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
son
People/_64557792_10157244914513610_8334992604689072128_n_1.jpg
18631919
Birth: 1863Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: November 4, 1919Νέα Καμαρίνα (Μυρτάρι), Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
daughter
daughter
fancy-imagebar
Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Αστερόπη Παχωπού (–) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Φωτεινή … (–) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Μάρκος Χατζής (–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933)