Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. , 18451897 (aged 52 years)

Name
Μιχαήλ /Παπαγεωργίου/ Δ.
Given names
Μιχαήλ
Surname
Παπαγεωργίου
Name suffix
Δ.
Nickname
Παπαμιχάλης
Birth 1845 20
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a maternal grandfatherΧρήστος Κιτσοπάνος Πάνος Π.
between 1846 and 1872 (aged 27 years)

Σε αναφορά της 17/9/1873 προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Άνθιμο Στ' αναφέρεται ότι :

"Όθεν εστάλη, περί το 1845, εξόδοις αυτής εις Κωνσταντινούπολιν ο ήδη αποθανών Κήτσος Πάνος"

Birth of a sonΓεώργιος Παπαμιχαήλ Μ.

Death of a fatherΔημήτριος Παπαγεωργίου

Death of a motherΣοφία Κιτσοπάνου Χρ.

Ordination
Type: Ιερέας
1875 (aged 30 years)

Birth of a sonΔημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ.
1882 (aged 37 years)
Citation details: Έτος 1882
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 52 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death April 23, 1897 (aged 52 years)
Citation details: τεύχ.025, σελ.474
Date of entry in original source: May 1954
Family with parents
father
mother
himself
People/_72383507_10157522285913610_6849514810304888832_n_1.jpg
18451897
Birth: 1845 20Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: April 23, 1897Άη-Ταξιάρχης, Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
brother
sister
Family with Αικατερίνη Ζαχαράκη Τζώρτζη Γ.
himself
People/_72383507_10157522285913610_6849514810304888832_n_1.jpg
18451897
Birth: 1845 20Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: April 23, 1897Άη-Ταξιάρχης, Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
partner
son
son
daughter
daughter
OrdinationView

Από τον Μητροπολίτη Σεραφείμ Ξενόπουλο

DeathView

Τα ονόματα των πεσόντων στην μάχη του Αη-Ταξιάρχη

SourceView

Άρθρο του Ιερέα Ιωάννη Κόλλια

fancy-imagebar
Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Φωτεινή … (–) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995)