Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. , 18451897 (aged 52 years)

Name
Μιχαήλ /Παπαγεωργίου/ Δ.
Given names
Μιχαήλ
Surname
Παπαγεωργίου
Name suffix
Δ.
Nickname
Παπαμιχάλης
Birth 1845 20
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a maternal grandfatherΧρήστος Κιτσοπάνος Γεώργης Π.
between 1846 and 1872 (aged 27 years)

Σε αναφορά της 17/9/1873 προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Άνθιμο Στ' αναφέρεται ότι :

"Όθεν εστάλη, περί το 1845, εξόδοις αυτής εις Κωνσταντινούπολιν ο ήδη αποθανών Κήτσος Πάνος"

Birth of a sonΓεώργιος Παπαμιχαήλ Μ.

Death of a fatherΔημήτριος Παπαγεωργίου

Death of a motherΣοφία Κιτσοπάνου Χρ.

Ordination
Type: Ιερέας
1875 (aged 30 years)

Από τον Μητροπολίτη Σεραφείμ Ξενόπουλο

Birth of a sonΔημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ.
1882 (aged 37 years)
Citation details: Έτος 1882
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 52 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76
Death April 23, 1897 (aged 52 years)
Citation details: τεύχ.025, σελ.474
Date of entry in original source: May 1954
Citation details: σελ.56

Τα ονόματα των πεσόντων στην μάχη του Αη-Ταξιάρχη

Family with parents
father
mother
himself
People/_72383507_10157522285913610_6849514810304888832_n_1.jpg
18451897
Birth: 1845 20Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: April 23, 1897Άη-Ταξιάρχης, Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
brother
sister
Family with Αικατερίνη Ζαχαράκη Τζώρτζη Γ.
himself
People/_72383507_10157522285913610_6849514810304888832_n_1.jpg
18451897
Birth: 1845 20Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: April 23, 1897Άη-Ταξιάρχης, Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
partner
son
son
daughter
daughter
OrdinationView

Από τον Μητροπολίτη Σεραφείμ Ξενόπουλο

DeathView

Τα ονόματα των πεσόντων στην μάχη του Αη-Ταξιάρχη

SourceView

Άρθρο του Ιερέα Ιωάννη Κόλλια

fancy-imagebar
Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989)