Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. , 18821964 (aged 82 years)

Name
Δημήτριος /Παπαμιχαήλ Παππάς/ Μ.
Given names
Δημήτριος
Surname
Παπαμιχαήλ, Παππάς
Name suffix
Μ.
Nickname
Δημητράκης, Μπέης
Birth 1882 37
Citation details: Έτος 1882
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a fatherΜιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ.
April 23, 1897 (aged 15 years)
Citation details: τεύχ.025, σελ.474
Date of entry in original source: May 1954
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 15 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΜιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ.
1929 (aged 47 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΓεώργιος Παπαμιχαήλ Δ.
January 29, 1930 (aged 48 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΑικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ.
1933 (aged 51 years)

Birth of a sonΚωνσταντίνος Παπαμιχαήλ Δ.
February 17, 1935 (aged 53 years)

Birth of a sonΠαύλος Παπαμιχαήλ Δ.
1937 (aged 55 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 59 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 75 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a granddaughterΕυτυχία Παπαμιχαήλ Μ.
1960 (aged 78 years)

Birth of a grandsonΔημήτριος Παπαμιχαήλ Γ.
1961 (aged 79 years)

Birth of a grandsonΙωάννης Παπαμιχαήλ Γ.
1962 (aged 80 years)

Birth of a granddaughterΣοφία Παπαμιχαήλ Μ.
1964 (aged 82 years)

Death January 11, 1964 (aged 82 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Family with parents
father
People/_72383507_10157522285913610_6849514810304888832_n_1.jpg
18451897
Birth: 1845 20Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: April 23, 1897Άη-Ταξιάρχης, Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
mother
brother
himself
sister
sister
Family with Ευτυχία Νούσια Χρ.
himself
partner
son
13 months
son
4 years
daughter
2 years
son
3 years
son
BirthΜητρώο Αρρένων Κοινότητας Καμαρίνας (1926)
Citation details: Έτος 1882
Date of entry in original source: 1926
SourceΙστορικές Αναδρομές
Citation details: σελ.53, 54
SourceΗπειρωτική Εστία
Citation details: τεύχ.046, σελ.118
Date of entry in original source: 1956

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθ . ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Θεολόγου καθηγητοΰ—πολεμιστοΰ

ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 1912-1914

"... 9) Παπαμιχαήλ Δημήτριος άπό τήν Καμαρίνα. Ήτο γυιός τού παπά Μιχαήλ ό όποιος σκοτώθηκε πολεμώντας σαν ήρωας στήν επανάσταση τής Καμαρίνας στα 1897, όπως έγραψα προπέρυσι στο φύλλον τού Μαρτίου τής «’Ηπειρωτικής Εστίας».

Ο Δημήτριος μετά τό 1897 έμενε μαζί μέ άλλους Καμαρινιώτες ώς πρόσφυγας στή Νέα Καμαρίνα (Μερτάρι) τής Βόνιτσας. Άνακατεύθηκε και συνεργαζότανε μέ τις εθνικές ελληνικές οργανώσεις καί έβγαζε όπλα καί πυρομαχικά στήν ’Ήπειρο καί ιδίως στήν περιφέρεια τής Πρέβεζας. Κάποτε οι Τούρκοι τον συνέλαβαν καί κατώρθωσε νά διαφύγη. Ποτέ γιά τις υπηρεσίες του δέν δέχθηκε άμοιβή. Τον Αύγουστο τού 1912 διωρίσθηκε οπλαρχηγός στο τμήμα Λιακοπούλας τών άνταρτικών σωμάτων πού δρούσαν εκεί μέ τό ψευδώνυμό «Νικήτας».

Έλαβε μέρος στή μάχη τής Νικοπόλεως στις 20 ’Οκτωβρίου 1912 καί σάν ήρωας ώρμησε στο πυροβολείου τών Τούρκων στο Μύτικα καί τραυματίσθηκε στο δεξί του τό πόδι. Προτού άποθεραπευθή συνέπραξε μέ τό εθελοντικόν σώμα τού άρχηγού Κ. Ζαχαράκη έως δτου έπεσε ή Τσιαμουργιά καί μπήκε στο Μαργαρίτι στις 25—2—1913.

Ο Ζαχαράκης τον άποκαλεΐ ένδοξον οπλαρχηγόν καί τον εξυμνεί ώς άντάξιον υιόν τού παιέρα του τού παπά. Βεβαιούν τή δράση του ό άρχηγός Κώστας Ζαχαράκης ή Τζώρτζης καί οί οπλαρχηγοί Γ. Καραλής, Ευάγγ. Σύσκας άπό τό Κουκούλι τής Πρέβεζας, ό Ν. Νεοκλής ή Λύγκος, ό Δ.Γεοογιάννης, ό ταγματάρχης ΙΙαπαγεωργίου Λεωνίδας, ό υποστράτηγος ’Ιωάννης ΙΙαπαϊωάννου καί ό δήμαρχος Πρεβέζης Β. Μπάλκος, ό όποιος ώς εκπρόσωπός «τής εν Άθήναις Έθν.'Επιτροπής Η.Σ.» τον διώρισε στά 1911—12 ώς οπλαρχηγό στήν περιοχή Πρεβέζης μέχρι Καλάμας.

Όλα τά έγγραφα γιά τή δράση τού Δημητρίου Παπαμιχαήλ τά έθεσε στή διάθεσή μου ό φίλος παντοπώλης τής πόλεώς μας Σπύρος Βαζαλούκας, ο Πρεβεζιάνος, άγωνιστής τών ετών 1912-13 και σήμερα πρόεδρος τού Συλλόγου τών Ηπειρομάχων μετά τό θάνατο τού αειμνήστου Παναγ. Λαγίδη, τού γεωπόνου, πού εθελοντής ήλθε από τό Άΐβαλι (Κυδωνιές) τής Μ. Ασίας καί αγωνίσθηκε στην Ήπειρο, δπου μετά την απελευθέρωσή της καί εγκαταστάθηκε."

Shared note

Ανάπηρος πολέμου, τραυματίας στην μάχη της Νικόπολης (1912)

SourceView

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθ . ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Θεολόγου καθηγητοΰ—πολεμιστοΰ

ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 1912-1914

"... 9) Παπαμιχαήλ Δημήτριος άπό τήν Καμαρίνα. Ήτο γυιός τού παπά Μιχαήλ ό όποιος σκοτώθηκε πολεμώντας σαν ήρωας στήν επανάσταση τής Καμαρίνας στα 1897, όπως έγραψα προπέρυσι στο φύλλον τού Μαρτίου τής «’Ηπειρωτικής Εστίας».

Ο Δημήτριος μετά τό 1897 έμενε μαζί μέ άλλους Καμαρινιώτες ώς πρόσφυγας στή Νέα Καμαρίνα (Μερτάρι) τής Βόνιτσας. Άνακατεύθηκε και συνεργαζότανε μέ τις εθνικές ελληνικές οργανώσεις καί έβγαζε όπλα καί πυρομαχικά στήν ’Ήπειρο καί ιδίως στήν περιφέρεια τής Πρέβεζας. Κάποτε οι Τούρκοι τον συνέλαβαν καί κατώρθωσε νά διαφύγη. Ποτέ γιά τις υπηρεσίες του δέν δέχθηκε άμοιβή. Τον Αύγουστο τού 1912 διωρίσθηκε οπλαρχηγός στο τμήμα Λιακοπούλας τών άνταρτικών σωμάτων πού δρούσαν εκεί μέ τό ψευδώνυμό «Νικήτας».

Έλαβε μέρος στή μάχη τής Νικοπόλεως στις 20 ’Οκτωβρίου 1912 καί σάν ήρωας ώρμησε στο πυροβολείου τών Τούρκων στο Μύτικα καί τραυματίσθηκε στο δεξί του τό πόδι. Προτού άποθεραπευθή συνέπραξε μέ τό εθελοντικόν σώμα τού άρχηγού Κ. Ζαχαράκη έως δτου έπεσε ή Τσιαμουργιά καί μπήκε στο Μαργαρίτι στις 25—2—1913.

Ο Ζαχαράκης τον άποκαλεΐ ένδοξον οπλαρχηγόν καί τον εξυμνεί ώς άντάξιον υιόν τού παιέρα του τού παπά. Βεβαιούν τή δράση του ό άρχηγός Κώστας Ζαχαράκης ή Τζώρτζης καί οί οπλαρχηγοί Γ. Καραλής, Ευάγγ. Σύσκας άπό τό Κουκούλι τής Πρέβεζας, ό Ν. Νεοκλής ή Λύγκος, ό Δ.Γεοογιάννης, ό ταγματάρχης ΙΙαπαγεωργίου Λεωνίδας, ό υποστράτηγος ’Ιωάννης ΙΙαπαϊωάννου καί ό δήμαρχος Πρεβέζης Β. Μπάλκος, ό όποιος ώς εκπρόσωπός «τής εν Άθήναις Έθν.'Επιτροπής Η.Σ.» τον διώρισε στά 1911—12 ώς οπλαρχηγό στήν περιοχή Πρεβέζης μέχρι Καλάμας.

Όλα τά έγγραφα γιά τή δράση τού Δημητρίου Παπαμιχαήλ τά έθεσε στή διάθεσή μου ό φίλος παντοπώλης τής πόλεώς μας Σπύρος Βαζαλούκας, ο Πρεβεζιάνος, άγωνιστής τών ετών 1912-13 και σήμερα πρόεδρος τού Συλλόγου τών Ηπειρομάχων μετά τό θάνατο τού αειμνήστου Παναγ. Λαγίδη, τού γεωπόνου, πού εθελοντής ήλθε από τό Άΐβαλι (Κυδωνιές) τής Μ. Ασίας καί αγωνίσθηκε στην Ήπειρο, δπου μετά την απελευθέρωσή της καί εγκαταστάθηκε."

Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth
Death

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death
Media object
Media object
Citation details: Οικογένεια Παπαμιχαήλ Μιχαήλ του Δημ.
Date of entry in original source: estimated 1969
Media object
Citation details: Οικογένεια Παπαμιχαήλ Μιχαήλ του Δημ.
Date of entry in original source: estimated 1969
Media object
Citation details: Οικογένεια Κυρίτση Λάμπρου του Χρ. - Παπαγεωργίου Όλγα
Media object
Citation details: Οικογένεια Παπαμιχαήλ Μιχαήλ του Δημ.
Date of entry in original source: estimated 1969
Source
fancy-imagebar
Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Αστερόπη Παχωπού (–) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–2021) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–)