Θεοδώρα ,

Name
Θεοδώρα //
Given names
Θεοδώρα
Birth
Yes

Birth of a sonΚωνσταντίνος Κωνσταντής Κατσάνος Ν.
1854
Citation details: Έτος 1854
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΑλέξανδρος Κατσάνος Ν.
1864

Birth of a grandsonΝικόλαος Κατσάνος Κ.
1880
Citation details: Έτος 1880
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΠαντελής Κατσάνος Κ.
1888
Citation details: Έτος 1888
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΑικατερίνη Κατσάνου Κ.
1888
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandson? Κατσάνος Κ.
estimated 1894
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΗρακλής Κατσάνος Κ.
February 21, 1894
Citation details: Αρ.Φύλλου ?, σελ.31
Date of entry in original source: August 2, 1965

KATSANOS - On July 31, 1965, of 303 Glendale rd., HERCULES, father of Christy and Konstantine Katsanos. Services for relatives and friends on Wed., 1 PM, at the Greek Orthodox Church of St. George, 256 S. 8th st. Int. Fernwood Cem. Friends may call at Oliver H. Bair's, 1820 Chestnut st., Tues., 7 to 9 PM.

https://www.findagrave.com/memorial/77448955/hercules-katsanos

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a grandson? Κατσάνος Κ.
March 1, 1901
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΣταματία Κατσάνου Αλ.
1901

Birth of a granddaughterΕυδοξία Κατσάνου Αλ.
1903

Birth of a granddaughterΑθηνά Κατσάνου Αλ.
1905
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΧρήστος Κατσάνος Αλ.
1907
Citation details: Έτος 1907
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΙσμήνη Κατσάνου Αλ.
between 1909 and 1910
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Marriage of a grandsonΠαντελής Κατσάνος Κ.Σαβέρια (Saveria) Ρένα Πιστόνε (Pistone)View this family
1922

Death of a sonΑλέξανδρος Κατσάνος Ν.
1922

Cause: Πνευμονία
Death of a sonΚωνσταντίνος Κωνσταντής Κατσάνος Ν.
1924

Citation details: Έτος 1854
Date of entry in original source: 1926
Marriage of a grandsonΗρακλής Κατσάνος Κ.Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ.View this family
between 1926 and 1927
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Marriage of a grandsonΧρήστος Κατσάνος Αλ.Όλγα Ζήκα Κ.View this family
January 10, 1943

Η οικογένεια ζούσε στην Καμαρίνα μέχρι τον Φεβρουάριο του 1953 και κατοικούσε σε νοικιασμένο σπίτι, εκεί που κατοικεί σήμερα η οικογένεια του Ιωάννη Κορμαρή.

Πηγή : Αλέκος Χρ. Κατσάνος

Death of a granddaughterΑθηνά Κατσάνου Αλ.
December 27, 1944

Η Αθηνά σκοτώθηκε από οβίδα που έριξε το πλοίο Πάνθηρ από τη θάλασσα ανοικτά της Καστροσυκιάς κατά την διαδρομή του από Πρέβεζα στη Κέρκυρα ενώ μετέφερε τους αντάρτες του Ζέρβα.

Σκοτώθηκε στην αυλή του σπιτιού της αφού τραυματίστηκε βαρειά. Κατά την ώρα του βομβαρδισμού κρατούσε τις δίδυμες αγκαλιά και έτρεχε να κρυφτεί στο καταφύγιο που υπήρχε στο Κατσανέικο. Τα θραύσματα την πλήγωσαν στην πλάγια κοιλιακή και οσφυϊκή χώρα. Πέθανε από αιμορραγία κατά τη μεταφορά της με άλογο στον Λούρο όπου υπήρχε γιατρός.

Πηγή : Αλέκος Χρ. Κατσάνος

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΑθανάσιος Κατσάνος Ν.

Death
Yes

Family with Νικόλαος Κατσάνος
partner
herself
son
11 years
son
son
fancy-imagebar
Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–)