Ελένη Κοντογιάννη Ι. , 1858

Name
Ελένη /Κοντογιάννη/ Ι.
Given names
Ελένη
Surname
Κοντογιάννη
Name suffix
Ι.
Birth 1858 24
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΑθανάσιος Κοντογιάννης Ι.
1860 (aged 2 years)
Citation details: Έτος 1860
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΝικόλαος Κατσάνος Κ.
1880 (aged 22 years)
Citation details: Έτος 1880
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΘεμιστοκλής Κοντογιάννης Ι.
1886 (aged 28 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΠαντελής Κατσάνος Κ.
1888 (aged 30 years)
Citation details: Έτος 1888
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΑικατερίνη Κατσάνου Κ.
1888 (aged 30 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a son? Κατσάνος Κ.
estimated 1894 (aged 36 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΗρακλής Κατσάνος Κ.
February 21, 1894 (aged 36 years)
Citation details: Αρ.Φύλλου ?, σελ.31
Date of entry in original source: August 2, 1965

KATSANOS - On July 31, 1965, of 303 Glendale rd., HERCULES, father of Christy and Konstantine Katsanos. Services for relatives and friends on Wed., 1 PM, at the Greek Orthodox Church of St. George, 256 S. 8th st. Int. Fernwood Cem. Friends may call at Oliver H. Bair's, 1820 Chestnut st., Tues., 7 to 9 PM.

https://www.findagrave.com/memorial/77448955/hercules-katsanos

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 39 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a son? Κατσάνος Κ.
March 1, 1901 (aged 43 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΜαρία Λιόντου Χ.
1904 (aged 46 years)
Birth of a grandsonΔημήτριος Λιόντος Χ.
1905 (aged 47 years)
Birth of a granddaughterΑντιγόνη Λιόντου Χ.
1906 (aged 48 years)
Birth of a grandsonΑλέξανδρος Αλέκος Λιόντος Χ.
1910 (aged 52 years)
Birth of a grandsonΓαβριήλ Λιόντος Χ.
1913 (aged 55 years)
Birth of a granddaughterΧρυσαυγή Χρυσή Κατσάνου Ν.
1914 (aged 56 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a brotherΘεμιστοκλής Κοντογιάννης Ι.
1914 (aged 56 years)
Birth of a grandsonΜιχαήλ Λούλης Λιόντος Χ.
1918 (aged 60 years)
Birth of a grandsonΒασίλειος Κατσάνος Ν.
1919 (aged 61 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΑχιλλέας Λιόντος Χ.
1920 (aged 62 years)
Marriage of a childΠαντελής Κατσάνος Κ.Σαβέρια (Saveria) Ρένα Πιστόνε (Pistone)View this family
1922 (aged 64 years)

Birth of a granddaughterΑγλαία Λιόντου Χ.
1923 (aged 65 years)
Death of a husbandΚωνσταντίνος Κωνσταντής Κατσάνος Ν.
1924 (aged 66 years)

Citation details: Έτος 1854
Date of entry in original source: 1926
Birth of a grandsonΕυστράτιος Κατσάνος Ν.
1925 (aged 67 years)

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Jack Κατσάνος Ηρ.
September 12, 1927 (aged 69 years)
Marriage of a childΗρακλής Κατσάνος Κ.Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ.View this family
between 1926 and 1927 (aged 69 years)
Birth of a granddaughterΚαλλιρόη Λιόντου Χ.
1927 (aged 69 years)
Birth of a grandsonΧριστόφορος Chris Κατσάνος Ηρ.
September 10, 1928 (aged 70 years)
Death of a brotherΑθανάσιος Κοντογιάννης Ι.
1938 (aged 80 years)

Citation details: Έτος 1860
Date of entry in original source: 1926
Death of a grandsonΜιχαήλ Λούλης Λιόντος Χ.
February 3, 1941 (aged 83 years)
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 83 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a granddaughterΚαλλιρόη Λιόντου Χ.
1947 (aged 89 years)

Death of a sonΠαντελής Κατσάνος Κ.
1950 (aged 92 years)
Marriage of a granddaughterΔημήτριος Τζαβάρας Αλ.Αγλαία Λιόντου Χ.View this family
1957 (aged 99 years)

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 99 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a sonΗρακλής Κατσάνος Κ.
July 31, 1965 (aged 107 years)
Citation details: Αρ.Φύλλου ?, σελ.31
Date of entry in original source: August 2, 1965

KATSANOS - On July 31, 1965, of 303 Glendale rd., HERCULES, father of Christy and Konstantine Katsanos. Services for relatives and friends on Wed., 1 PM, at the Greek Orthodox Church of St. George, 256 S. 8th st. Int. Fernwood Cem. Friends may call at Oliver H. Bair's, 1820 Chestnut st., Tues., 7 to 9 PM.

https://www.findagrave.com/memorial/77448955/hercules-katsanos

Death of a daughterΑικατερίνη Κατσάνου Κ.
1970 (aged 112 years)

Birth of a daughterΑγγελική Γκίκω Κατσάνου Κ.

Death of a fatherΙωάννης Κοντογιάννης Ι.

Death
Yes

Family with parents
father
herself
3 years
younger brother
27 years
younger brother
18861914
Birth: 1886 52Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1914Λούρος, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Family with Κωνσταντίνος Κωνσταντής Κατσάνος Ν.
partner
herself
daughter
daughter
daughter
son
9 years
son
18881950
Birth: 1888 34 30Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1950Έσινγκτον (Essington), Τίνικουμ (Tinicum Township), Πενσυλβάνια (Pennsylvania), Η.Π.Α
1 year
daughter
7 years
son
18941901
Birth: estimated 1894 40 36Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: March 1, 1901Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
2 months
son
People/_100881264_1366933876830109_6717896405102362624_n_1.jpg
18941965
Birth: February 21, 1894 40 36Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: July 31, 1965Φιλαδέλφεια, Πενσυλβάνια (Pennsylvania), Η.Π.Α
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
fancy-imagebar
Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Αστερόπη Παχωπού (–) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Σταματία Παππά Β. (–) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–2021) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Φωτεινή … (–) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945)