Αικατερίνη Κατσάνου Κ. , 18881970 (aged 82 years)

Photos/BW/_49296048_10156849450898610_7727172883113312256_n.jpg
Name
Αικατερίνη /Κατσάνου/ Κ.
Given names
Αικατερίνη
Surname
Κατσάνου
Name suffix
Κ.
Birth 1888 34 30
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΠαντελής Κατσάνος Κ.
1888 (aged 0)
Citation details: Έτος 1888
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brother? Κατσάνος Κ.
estimated 1894 (aged 6 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΗρακλής Κατσάνος Κ.
February 21, 1894 (aged 6 years)
Citation details: Αρ.Φύλλου ?, σελ.31
Date of entry in original source: August 2, 1965

KATSANOS - On July 31, 1965, of 303 Glendale rd., HERCULES, father of Christy and Konstantine Katsanos. Services for relatives and friends on Wed., 1 PM, at the Greek Orthodox Church of St. George, 256 S. 8th st. Int. Fernwood Cem. Friends may call at Oliver H. Bair's, 1820 Chestnut st., Tues., 7 to 9 PM.

https://www.findagrave.com/memorial/77448955/hercules-katsanos

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 9 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a brother? Κατσάνος Κ.
March 1, 1901 (aged 13 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΜαρία Λιόντου Χ.
1904 (aged 16 years)
Birth of a sonΔημήτριος Λιόντος Χ.
1905 (aged 17 years)
Birth of a daughterΑντιγόνη Λιόντου Χ.
1906 (aged 18 years)
Birth of a sonΑλέξανδρος Αλέκος Λιόντος Χ.
1910 (aged 22 years)
Birth of a sonΓαβριήλ Λιόντος Χ.
1913 (aged 25 years)
Birth of a sonΜιχαήλ Λούλης Λιόντος Χ.
1918 (aged 30 years)
Birth of a sonΑχιλλέας Λιόντος Χ.
1920 (aged 32 years)
Marriage of a siblingΠαντελής Κατσάνος Κ.Σαβέρια (Saveria) Ρένα Πιστόνε (Pistone)View this family
1922 (aged 34 years)

Birth of a daughterΑγλαία Λιόντου Χ.
1923 (aged 35 years)
Death of a fatherΚωνσταντίνος Κωνσταντής Κατσάνος Ν.
1924 (aged 36 years)

Citation details: Έτος 1854
Date of entry in original source: 1926
Marriage of a siblingΗρακλής Κατσάνος Κ.Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ.View this family
between 1926 and 1927 (aged 39 years)
Birth of a daughterΚαλλιρόη Λιόντου Χ.
1927 (aged 39 years)
Death of a husbandΧαράλαμπος Λιόντος ?1
1941 (aged 53 years)
Death of a sonΜιχαήλ Λούλης Λιόντος Χ.
February 3, 1941 (aged 53 years)
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 53 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a daughterΚαλλιρόη Λιόντου Χ.
1947 (aged 59 years)

Death of a brotherΠαντελής Κατσάνος Κ.
1950 (aged 62 years)
Birth of a granddaughterΧριστίνα Λιόντου Αλ.
1951 (aged 63 years)
Marriage of a childΔημήτριος Τζαβάρας Αλ.Αγλαία Λιόντου Χ.View this family
1957 (aged 69 years)

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 69 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a grandsonΑλέξανδρος Τζαβάρας Δ.
1961 (aged 73 years)

Birth of a grandsonΧαράλαμπος Τζαβάρας Δ.
1964 (aged 76 years)

Death of a brotherΗρακλής Κατσάνος Κ.
July 31, 1965 (aged 77 years)
Citation details: Αρ.Φύλλου ?, σελ.31
Date of entry in original source: August 2, 1965

KATSANOS - On July 31, 1965, of 303 Glendale rd., HERCULES, father of Christy and Konstantine Katsanos. Services for relatives and friends on Wed., 1 PM, at the Greek Orthodox Church of St. George, 256 S. 8th st. Int. Fernwood Cem. Friends may call at Oliver H. Bair's, 1820 Chestnut st., Tues., 7 to 9 PM.

https://www.findagrave.com/memorial/77448955/hercules-katsanos

Death of a motherΕλένη Κοντογιάννη Ι.

Death 1970 (aged 82 years)

Family with parents
father
mother
sister
sister
sister
elder brother
9 years
brother
18881950
Birth: 1888 34 30Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1950Έσινγκτον (Essington), Τίνικουμ (Tinicum Township), Πενσυλβάνια (Pennsylvania), Η.Π.Α
1 year
herself
7 years
younger brother
18941901
Birth: estimated 1894 40 36Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: March 1, 1901Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
2 months
younger brother
People/_100881264_1366933876830109_6717896405102362624_n_1.jpg
18941965
Birth: February 21, 1894 40 36Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: July 31, 1965Φιλαδέλφεια, Πενσυλβάνια (Pennsylvania), Η.Π.Α
Family with Χαράλαμπος Λιόντος ?1
partner
herself
daughter
2 years
son
1905
Birth: 1905 26 17Κρυοπηγή (Δούβιανα), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
2 years
daughter
1906
Birth: 1906 27 18Κρυοπηγή (Δούβιανα), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
5 years
son
1910
Birth: 1910 31 22Κρυοπηγή (Δούβιανα), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
4 years
son
1913
Birth: 1913 34 25Κρυοπηγή (Δούβιανα), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
6 years
son
19181941
Birth: 1918 39 30Κρυοπηγή (Δούβιανα), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: February 3, 1941Υψ.Μπούμπεσι, Τεπελένι, Β.Ήπειρος, Αλβανία
3 years
son
4 years
daughter
People/_1916135_754860991312767_5991019972850771036_n_2.jpg
19232013
Birth: 1923 44 35Κρυοπηγή (Δούβιανα), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 2013
5 years
daughter
19271947
Birth: 1927 48 39Κρυοπηγή (Δούβιανα), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1947
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Media object
Citation details: Τζαβάρας Αλέξανδρος του Δημ.
fancy-imagebar
Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Αστερόπη Παχωπού (–) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989)