Αγγελική Γκίκω Κατσάνου Κ. ,

Name
Αγγελική /Κατσάνου/ Κ.
Given names
Αγγελική
Surname
Κατσάνου
Name suffix
Κ.
Nickname
Γκίκω
Birth
Yes

Birth of a brotherΠαντελής Κατσάνος Κ.
1888
Citation details: Έτος 1888
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sisterΑικατερίνη Κατσάνου Κ.
1888
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brother? Κατσάνος Κ.
estimated 1894
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΗρακλής Κατσάνος Κ.
February 21, 1894
Citation details: Αρ.Φύλλου ?, σελ.31
Date of entry in original source: August 2, 1965

KATSANOS - On July 31, 1965, of 303 Glendale rd., HERCULES, father of Christy and Konstantine Katsanos. Services for relatives and friends on Wed., 1 PM, at the Greek Orthodox Church of St. George, 256 S. 8th st. Int. Fernwood Cem. Friends may call at Oliver H. Bair's, 1820 Chestnut st., Tues., 7 to 9 PM.

https://www.findagrave.com/memorial/77448955/hercules-katsanos

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a brother? Κατσάνος Κ.
March 1, 1901
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Marriage of a siblingΠαντελής Κατσάνος Κ.Σαβέρια (Saveria) Ρένα Πιστόνε (Pistone)View this family
1922

Death of a fatherΚωνσταντίνος Κωνσταντής Κατσάνος Ν.
1924

Citation details: Έτος 1854
Date of entry in original source: 1926
Marriage of a siblingΗρακλής Κατσάνος Κ.Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ.View this family
between 1926 and 1927
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a brotherΠαντελής Κατσάνος Κ.
1950
Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a brotherΗρακλής Κατσάνος Κ.
July 31, 1965
Citation details: Αρ.Φύλλου ?, σελ.31
Date of entry in original source: August 2, 1965

KATSANOS - On July 31, 1965, of 303 Glendale rd., HERCULES, father of Christy and Konstantine Katsanos. Services for relatives and friends on Wed., 1 PM, at the Greek Orthodox Church of St. George, 256 S. 8th st. Int. Fernwood Cem. Friends may call at Oliver H. Bair's, 1820 Chestnut st., Tues., 7 to 9 PM.

https://www.findagrave.com/memorial/77448955/hercules-katsanos

Death of a sisterΑικατερίνη Κατσάνου Κ.
1970

Death of a motherΕλένη Κοντογιάννη Ι.

Death
Yes

Family with parents
father
mother
sister
sister
herself
brother
9 years
brother
18881950
Birth: 1888 34 30Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1950Έσινγκτον (Essington), Τίνικουμ (Tinicum Township), Πενσυλβάνια (Pennsylvania), Η.Π.Α
1 year
sister
7 years
brother
18941901
Birth: estimated 1894 40 36Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: March 1, 1901Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
2 months
brother
People/_100881264_1366933876830109_6717896405102362624_n_1.jpg
18941965
Birth: February 21, 1894 40 36Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: July 31, 1965Φιλαδέλφεια, Πενσυλβάνια (Pennsylvania), Η.Π.Α
Family with Νικόλαος Κουκούτσης
partner
herself
son
son
fancy-imagebar
Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Φωτεινή … (–) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013)